Een nieuw begin!

Een nieuw begin is iets waar veel mensen naar verlangen. Om verschillende redenen. De een wil het verleden achter zich laten om dingen die gebeurd zijn. De ander vindt het heerlijk zich voortdurend op iets nieuws te richten en een derde wil het oude leven achter zich laten en zich uitstrekken naar een nieuw leven.

Tot die laatste categorie behoren wij, als christenen. Als het goed is natuurlijk. Als je in je leven tot het punt gekomen bent dat je Jezus erkent als Heer van je leven en je een innige liefde hebt gekregen tot Hem, tot de Vader en tot de Geest die in je werkt, strek je je als vanzelf uit naar een leven tot eer van Hem.

Van moeten naar mogen

“Dan verdwijnt het moeten en wordt het mogen.” zei mijn moeder altijd. Een uitspraak die vroeger bij mij behoorlijk wat weerstand opriep. Intussen begrijp ik haarfijn wat ze ermee bedoelde en ervaar ik het ook op die manier. Ik praat er in andere woorden over, geef er op een andere manier uiting aan in mijn dagelijks leven, denk over veel dingen radicaal anders, maar toch.., toch snappen we elkaar en verlangen we naar dezelfde vernieuwing van ons leven.

Christ-like

Een punt wat over het algemeen het meeste stof doet opwaaien in de kringen waar ik vandaan kom, is het aan Jezus gelijk worden. Ik geloof dat het mogelijk is. Dat het mogelijk is om te worden als Hij. Als Jezus. Om ‘Christ-like’ te zijn. Voordat ik sterf. Voordat ik Hem zie zoals Hij is. Waarom? Omdat de Bijbel het zegt! Omdat ik daarin lees dat Hij mij ziet zoals Hij is. In Christus ziet God mij namelijk als rechtvaardig, als heilig, als goed en als volmaakt. De Bijbel zegt:

“Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op Hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.“ – Romeinen 4:5 (HSV) –

Als God naar mij kijkt ziet Hij Jezus. Jezus in mij door het werk van Zijn Geest. God heeft Jezus’ Geest naar de aarde gestuurd om inwoning te maken in allen die in Hem geloven. De Geest van Jezus heeft kracht om mij te laten worden zoals Hij is! Dát is ook Zijn doel met ons leven!

Sleutelrol

In het boek ‘The purpose driven life’ van Rick Warren omschrijft Rick de vijf doelen die God met ons leven heeft. Het centrum van die vijf doelen, het doel dat een sleutelrol vervult in het geven van invulling aan ons leven, is om te worden zoals Hij is. Voordat we daar mee aan de slag kunnen is het noodzakelijk dat we de reden weten van ons bestaan, het doel waarvoor we geschapen zijn. Worden als Christus is een verlangen dat hieruit voortvloeit. Vervolgens gaat dat verlangen zich vertalen in daden van geloof, zoals mijn moeder zei: “Dan verdwijnt het moeten en wordt het mogen.” Ons denken is dan veranderd. Want dat is waar het uiteindelijk mee begint. Paulus schrijft in de Efezebrief dat wij, als wij Jezus hebben leren kennen, vernieuwd worden in ons denken; een nieuw begin!

Vernieuwd in je denken!

Als je vernieuwd wordt in je denken vindt er een verschuiving plaats. Een verschuiving van hoe je naar de dingen kijkt; een paradigma-shift. Je gaat waarheden ontdekken in de Bijbel die je nog nooit voor waar hebt aangenomen. Je gaat vragen stellen bij datgeen wat je altijd is bijgebracht. “Je gaat de goede verhalen geloven.” zegt James Bryan Smith in zijn boek ‘God is goed’. En dat schuurt. Het schuurt tegen je eigen heilige huisjes. Tegen die van je partner. De heilige huisjes van je ouderlijk nest, van je zondagsschooljuf, van je kerk. Soms dreigt het zelfs de grond onder je bestaan weg te slaan, waarna je tot de ontdekking komt dat je zélf op de Rots staat. Omdat Hij je identiteit is geworden. Jezus. Jezus alléén! Dan zing je vol passie en beleving mee met psalmen waarvan je eerder de betekenis niet snapte. Of net als ik, met Brian en Jenn Johnson: “For me, for me, only Jesus!”

Dagelijkse broodkruimels van Martijn van der Veer

Van de kerkenraad:

Maken wij een weg klaar voor de Heer?? Ik zag laatst een dienst van het Leger des Heils en daar kwam aan de orde dat we niet alleen de weg van ons zelf glad maken. Maar hoe gaan we om met diegene die nog niet de weg weten naar Jezus? Hoe kunnen we die een veilige plek geven? En het ging er ook over dat we de weg klaar moeten maken voor jongeren. Ik moest natuurlijk denken over de rol van de kerk hier op Zuideinde.

Hoe kunnen wij de weg klaarmaken voor ons nageslacht? Dat de jeugd door kan gaan met kerk zijn hier op Kamperveen. Ook voor ons hebben mensen zich druk gemaakt voor het voortbestaan van de kerk. Mogen wij dan niet heel dankbaar zijn met de giften en gaven die binnen komen. Dat we de weg (kerk) klaar kunnen maken voor de toekomst en dat mensen met ons mee willen doen om God groot te maken! Wat is dat toch mooi!

God zorgt voor een veilige plek. De Heer zegt (in Joël 3:1-2)

            Daarna zal ik aan alle mensen mijn Geest geven. Aan mannen en vrouwen. Aan oude en jonge mensen en zelfs aan slaven en slavinnen. Ja aan alle mensen zal ik mijn Geest geven. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken.

Ja dat staat er echt. Wat is het toch mooi om zo al te dromen en ja de weg (kerk) klaar maken. Ik denk dat we er goed mee bezig zijn hier op Kamperveen de kerk niet het gebouw alleen moeten we klaarmaken. Maar ook hoe we de jeugd begeleiden om later kerk te zijn. En ik bedoel: dat we ze leren God te loven en te prijzen, God groot te maken. We gaan straks hoop ik met z’n allen het Pinksterfeest vieren. En dat iedereen, ja God heeft het zelf gezegd dat we de Heilige Geest mogen ontvangen en dat die Geest door ons zijn werk mag doen. Ja door jouw, U en mij. Ik wens U allen alvast een heel mooi gezegend Pinksterfeest namens de Kerkenraad.

Verbouw kerk

Ik heb het in de vorige nieuwsbrief al gezegd dat er al heel veel werk is gedaan en er moet ook nog wel wat gebeuren: Denk jij/denkt U ons te kunnen helpen met de droom waar in de Bijbel al over wordt gesproken waar te maken? Met uw financiële steun of met uw handen. Neem voor fysieke hulp contact op via de mail, dan wordt er door de juiste persoon contact met u opgenomen. overmaken kan via het rekeningnummer van de Kerk: NL 85 RABO 0331 3039 65. Wij zijn echt heel blij met uw hulp en uw steun!

Kerkdiensten

Wat betreft de kerkdiensten. We vonden als kerkenraad eigenlijk wel dat we er aan toe waren om als gemeente weer samen een eredienst te houden. Wanneer kan dat niet beter dan op het Pinksterfeest, Ds. Dekker zal dan deze dienst gaan leiden. En wij hopen dat wij ons laten leiden door de Heilige Geest en dat we daar bij stil mogen staan.

Koningsdag

Wanneer ik dit schrijf hebben we een zonnige koningsdag gehad. Wij willen de koning ook als kerk van Kamperveen van harte feliciteren en hem veel wijsheid en Gods kracht toewensen om dienstbaar te zijn voor ons land.

Dan rest mij nog U allen Gods zegen toe te wensen voor de komende maand.

Met vriendelijke groet, uw kerkenraad.

Een oude vogelkooi

Er was eens een man, genaamd George Thomas. Hij was dominee in een kleine stad in Engeland. Op Paasmorgen ging hij naar de kerk met een oude, roestige vogelkooi en zette deze op de preekstoel. Vele wenkbrauwen werden gefronst. Dominee Thomas begon te vertellen. Gemeente, ik liep gisteren in de stad, toen ik een kleine jongen zag met deze kooi in zijn handen. Op de bodem van de kooi zaten drie vogeltjes te bibberen van angst. Ik stopte en vroeg hem: “Wat heb je daar bij je, jongen?” “Een paar oude vogels”, zei de jongen. “Wat ga je met ze doen?”, vroeg ik. “Ik neem ze mee naar huis en ga er plezier mee maken”, antwoordde hij. “Ik trek ze de veren uit en laat ze met elkaar vechten. Daar heb ik plezier in”. “En als je genoeg hebt van deze vogels, wat doe je dan met ze?”, vroeg ik hem. “O, we hebben een paar katten”, zei de jongen, “en die houden wel van een vogeltje”. Ik was even sprakeloos en vroeg toen: “hoeveel wil je voor die vogels hebben?” Hij vroeg: “Waarom wilt u deze vogels hebben, meneer? ‘Ze zijn oud en lelijk en zingen niet eens”. Opnieuw vroeg ik hem: “Hoeveel wil je er voor hebben?’ De jongen keek me aan en dacht vast: “Die is gek”, en zei: “Tien pond”. Ik betaalde hem tien pond en in minder dan geen tijd was hij verdwenen. Ik ben toen naar het eind van de straat gewandeld, naar een plantsoen met bomen. Ik heb de kooi op de grond gezet en de vogels vrijgelaten. Daarom die lege vogelkooi op de preekstoel. Toen begon hij aan zijn preek. Op een dag waren satan en Jezus aan het converseren. Satan was net terug van een bezoek aan de aarde en pochte: “Ik heb net de aarde en alle mensen gekocht. Ik heb een valstrik gezet die ze niet konden weerstaan, en ik heb ze allemaal”. “Wat ben je van plan met ze te doen?”, vroeg Jezus. Satan antwoordde: “O, ik ga plezier met ze maken! Ik ga ze leren hoe ze kunnen trouwen en weer kunnen scheiden, hoe ze elkaar moeten haten, en hoe ze elkaar moeten misbruiken. Hoe ze kunnen roken en drinken, ik ga ze leren hoe ze wapens en bommen moeten maken en hoe ze elkaar moeten vermoorden. Dus ik heb echt veel plezier met ze!” “En wat ga je met ze doen als je klaar bent met hun?”, vroeg Jezus. “Oh, ik vermoord ze allemaal”, zei satan trots. “Hoeveel wil je voor hen hebben?”, vroeg Jezus. “Wat wil je met deze mensen”, vroeg satan. “Ze zijn slecht, waarom wil je ze hebben? Ze haten je en ze spugen je in het gezicht, ze vervloeken en vermoorden je! Je wilt deze mensen niet!”. “Hoeveel”, vroeg Jezus weer. satan keek Jezus aan en lachte. “Al je tranen en je bloed”, zei hij. Jezus zei: “DEAL”, en Hij betaalde de prijs. Toen pakte dominee Thomas de oude vogelkooi en liep de preekstoel af.

Renovatie kerk:

Sinds fa. v. Boven klaar is met de dakwerkzaamheden op 26 maart, ziet onze kerk er van buiten al anders uit. Een mooi zwart pannendak met nieuw zink en nieuwe zinken goten. De toren, die veel lekkages had  is voorzien van originele antraciet leien en oogt daarom anders. De roosters zijn in bestelling en worden er later nog ingezet. Inmiddels is al het oude binnenwerk, podium, keuken en wc verwijderd en ligt er een spiegelgladde nieuwe vloer in de gehele kerk.  Momenteel is een schilder bezig om het nieuwe gewelf plafond in onze kerkzaal wit te schilderen. Nu moet alles weer worden opgebouwd zoals cv installatie, elektra, toilet, keuken, preekstoel, tussenwand, geluidinstallatie enz. We mogen ons als gemeente rijk gezegend voelen door onze Heer vanwege de voorspoed en het toekomstig eindresultaat van onze kerk. Het bouwbudget is nog niet op, maar heeft wel een extra oppepper nodig!! Daarom deze oproep van de kerkenraad aan ieder van u persoonlijk om een extra gave te doen voor de toekomst van ONZE KERK!!

Dit kan via IBAN: NL 85 RABO 0331 3039 65 t.n.v. Gereformeerde Kerk Kamperveen  of anoniemer via de crowdfundingsactie die is opgestart: https://gofund.me/1abacadb

De link van de crowdfunding is ook te vinden op onze website en facebookpagina.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief t/m dinsdag 1 juni 2021 in te leveren bij Conny Fikse