NIEUWSBRIEF NR. 31 – OCTOBER 2018

Goed voorbeeld doet goed volgen

Het is jammer dat er zoveel slechte voorbeelden gegeven worden. Kijk maar om je heen: in de politiek, maar helaas ook in de kerk.

Wanneer een chef het niet zo nauw neemt, wat is er dan van het personeel te verwachten ? Wanneer hij geregeld te laat komt, of slordig is, of oneerlijk dan kun je niet anders verwachten dan dat dit z’n terugslag heeft bij zijn ondergeschikten.

Trouwens, het is op elk gebied zo. Zegt het kleine kind immers al: “Dat doet pappa of mamma ook!”

Paulus houdt z’n geestelijke zoon Timotheüs (betekenis: de vereerder van God) voor dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat ze dwaalgeesten volgen. Daarom moet Timotheüs een voorbeeld zijn voor de gelovigen. Niet alleen door zijn woorden, maar vooral ook door zijn daden.

Timotheüs moet een voorbeeld zijn voor de gelovigen, in woord en wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Hij moet toezien op zichzelf en op de leer, en daarin volharden.

Volgens de overlevering is Timotheüs de marteldood gestorven. Hij werd door Paulus aangesteld als leider (bisschop) van de gemeente in Efeze. In die stad was het heiligdom van Artemis, de godin van de liefde.  In de ogen van Joden en christenen vonden daar zulke schandalige vertoningen plaats dat Timotheüs er manmoedig stelling tegen begon te nemen. Dat werd niet geaccepteerd door de priesters en vereerders van de godin. Hij moest het tenslotte met zijn leven bekopen. Naar verluidt heeft het volk hem doodgeknuppeld of gestenigd.

Hij was een goede voorganger, ondanks zijn jeugd. Een prachtvoorbeeld! Ondanks zijn zwakke gezondheid (1 Tim. 5 : 23) heeft hij zijn krachten besteed in dienst van God.

Laten we aan zo iemand een voorbeeld nemen. Het is in-zielig als je een voorbeeld neemt aan mensen die dat eigenlijk niet waard zijn..

Een voorrecht is het als we ook zelf een voorbeeld mogen zijn voor mensen uit onze omgeving. Want dan zijn we het zout der aarde.

Bij deze overdenking kun je 1 Timotheüs 4 lezen.

 

Henk Zwart

 

 

Zo zou Timotheüs eruit hebben gezien…..

 

 

Van de kerkenraad:

E-meeting algemeen

Op zondag 7 oktober is er weer een E-meeting. Voor ons was het de eerste keer best wel spannend hoe een en ander zou verlopen. Achteraf bezien viel het gelukkig allemaal mee. We hebben vooral veel positieve reacties gehad, ook van bezoekers die niet tot onze gemeente behoren. De dagen erna waren er nog mensen die via mail of whatsapp contact zochten en vroegen hoe het was gegaan. Heel bijzonder was dat zelfs Joram Kaat reageerde!

We vonden het zelf heel bemoedigend dat het onderdeel ‘heilge chaos’ zo goed liep en dat er veel briefjes werden opgehangen met het verzoek om voorbede te doen. Fijn!

Er was ook een aantal opmerkingen over zaken die beter kunnen. Door de drukte waren we ook dingen vergeten zoals bijvoorbeeld – heel simpel – het luiden van de klok. Maar er werden meer behartigenswaardige dingen aan ons doorgegeven. We zullen daar zeker ons voordeel mee doen. We hebben vorig jaar tijdens de gemeenteavond in november ook de toezegging gedaan om zaken met de gemeente te evalueren. Dat proberen we te doen op de gemeente-avond die in maart wordt gehouden. Dan kunnen allerlei zaken genoemd worden zoals de JdH-diensten, de website, Facebook, de kerkrestauratie etc. Maar voor de E-meetings willen we een tussenevaluatie houden op maandag 3 december. Op dat moment hebben we vier E-meetings achter de rug en kunnen we de balans opmaken alvorens in het nieuwe jaar verder te gaan. Noteer deze avond alvast: maandag 3 december. Tegenwoordig zeggen we vaak: ‘Save the date!’.

 

E-meeting op 7 oktober

We hopen dat het langzaam bij iedereen doordringt dat we op de eerste zondag van de maand een

E-meeting hebben in ons kerkgebouw. Ditmaal is de spreker Herman Wijnne uit Zwolle. Herman is docent in het voortgezet onderwijs. Het thema is: “Ik voel mij leeg!”. Je wordt gevraagd om je mobiel mee te nemen, want die heb je in deze kerkdienst nodig! Natuurlijk starten we vooraf weer met koffie of thee.

En dit was op 2 september

 

Vacature in de kerkenraad

Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden, mensen die zich week in week uit actief voor iets willen inzetten, met als enige beloning voldoening en dankbaarheid. Dat geldt voor de voetbalclub maar helaas ook voor de kerk. Zeker als de kerk vergrijst wordt het lastig om altijd maar weer nieuwe mensen te vinden die zich – bijvoorbeeld voor een periode van vier jaar als ambtsdrager – willen inzetten. En dit is ook zeker het geval in onze gemeente.

Onlangs kreeg elk gemeentelid/pastorale eenheid een brief van de kerkenraad waarin een ieder wordt gevraagd zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en niet te denken dat een ander het maar moet doen. Helaas, er kwam geen enkele reactie vanuit de gemeente!

Dit alles betekent dat we ons als kerkenraad moeten bezinnen op hoe nu verder te gaan. We bidden om en hopen op een oplossing.

 

Gevolgen van de vacature in de kerkenraad

Met vier personen hebben we een minimale bezetting van de kerkenraad. En juist nu de werkzaamheden zich ophopen blijven we nog maar met drie kerkenraadsleden over. We zijn bezig met revitalisering van de gemeente, met de restauratie en met alle zaken die daarbij horen. En natuurlijk de ‘gewone’ dagelijkse zaken die een kerkenraad behartigt, de organisatie van de E-meetings, het vullen van de website, bezoeken van vergaderingen van de classis, huisbezoeken, pastorale zorg en nog veel meer. Uiteindelijk zijn we geen robots en kunnen met z’n drieën echt niet alles oppakken. Dit betekent dat sommige dingen dan maar blijven liggen zoals huisbezoeken en bijwonen van vergaderingen van de classis. En ook de pastorale zorg moet dan maar op een laag pitje worden geplaatst. Veel van dit soort zaken werden door Julia gedaan. Het is een slechte oplossing, maar het is niet anders. Als ik naar mezelf kijk, dan is er elke dag wel een uur of twee werk te besteden aan kerkelijke aangelegenheden. Dat geldt evenzeer voor Hans en Peter. En daarnaast zijn er natuurlijk de vergaderingen ’s avonds. Op dit moment minstens 1 avond per week, maar vaak ook meer. Ik moest het even kwijt om dit op te schrijven. Niet om met een vingertje naar iemand te wijzen, maar wel om jullie er nogmaals van te doordringen dat deze situatie niet kan voortduren.

 

Persberichten

Van elke activiteit wordt een bericht naar de plaatselijke kranten gestuurd namelijk De Brug en Huis-aan-Huis Oldebroek. Ook Veluweland heb ik meermalen benaderd, maar zij plaatsen geen berichten meer uit de gemeente Kampen. ‘k Heb het ‘stiekem’ nog wel eens geprobeerd om de berichten van onze kerk geplaatst te krijgen onder Oosterwolde, maar daar trappen ze helaas niet in. Soms heb je geluk als berichten prominent geplaatst worden zoals deze zomer toen het bericht over de openluchtdienst op de voorpagina van Huis-aan-Huis Oldebroek werd geplaatst. Maar soms heb je ook pech zoals bij de laatste JdH-dienst. Toen plaatste geen van de twee genoemde kranten een bericht hierover. En natuurlijk hebben we onze website en Facebook, maar een groot aantal mensen pakt gewoon de krant om het nieuws te lezen. We zullen het er dus gewoon mee moeten doen en moeten accepteren dat ons nieuws de ene keer wèl en de andere keer niet wordt geplaatst.

 

Revitaliseringsplan

Dit voorjaar hebben we de gemeente gevraagd om vrijblijvend te polsen bij derden (o.a. Streekbelang) hoe er gedacht wordt over het multifunctioneel gaan gebruiken van ons kerkgebouw waardoor er ook doordeweeks activiteiten van derden kunnen plaatsvinden. Er worden nu gesprekken gevoerd en als de uitslag daarvan positief is, dan willen we dit graag weer met de gemeente bespreken. De kerkenraad stelt voor om dit te doen op zondag 28 oktober na afloop van de kerkdienst. Dit informatiemoment hoeft niet al te lang te duren en het is jammer om daarvoor een avond uit te trekken. Vorige keer ging dat prima op deze manier. Dus zonder tegenbericht herinner ik u er nu alvast aan!

 

Restauratie kerkgebouw

Natuurlijk is de toegekende subsidie van € 25000,– niet voldoende voor een complete restauratie. Met de aannemer hebben we overlegd wat er mogelijk is met dit bedrag en een aanvulling van ons eigen geld. De aannemer heeft opnieuw alles berekend en komt tot de slotsom dat een volledige restauratie van dit onderdeel – namelijk alleen het dak en de rest laten zitten voor een andere keer – voor dit bedrag niet mogelijk is. Dan zou er op een andere manier wat gedaan moeten worden (lapwerk, broddelwerk) en daar kiezen we als kerkenraad niet voor. Besloten is om nu eerst de aangevraagde subsidie van de PKN af te wachten, maar die komt op z’n vroegst begin 2019. Van de gemeente Kampen hebben we inmiddels toestemming om het bedrag later dan in de oorspronkelijke verordening is aangegeven te mogen gebruiken.

 

Website

Ik herinner er nogmaals aan dat op de website een agenda is toegevoegd. Daar staan dus de activiteiten in die ons bekend zijn zoals de bijeenkomsten van de gesprekskring en de ons bekende vergaderingen.

 

Gelezen: Waarom haken veel – vooral jongeren – af?

‘Zoals de kerkdiensten nu meestal worden vormgegeven, worden er vaak drempels opgeworpen. Zorg dat je die wegneemt. Noem je in een preek voorbeelden waarbij de leefwereld van jongeren wordt veroordeeld, of omarm je hun cultuur? Maar het gaat er echt niet alleen om wat je wel en niet zegt in een dienst. Veeleer is een relatie belangrijk. Mag je in een kerk fouten maken? Krijgen jongeren de ruimte om te experimenteren en mogen ze dingen verkeerd doen?’

De onderzoeker van dit thema vroeg aan kerkbezoekers of een dienst die door jongeren wordt georganiseerd ook wel mag mislukken. De reactie van ouderen was dat wat er gezegd wordt wel moet kloppen en dat het allemaal wel bijbelgetrouw moet zijn.

Nog even een voorbeeld over het veroordelen of omarmen van de leefwereld van jongeren (en wat mij betreft horen daar ook zeker de dertigers en veertigers bij!).

‘Je kunt in een preek over het paradijs iets op twee manieren zeggen: ‘Stelt u zich voor, u zit heerlijk rustig met een boek voor de tent te genieten van de stilte. Opeens komt er een groepje luidruchtige jongeren aan met een gettoblaster. Weg paradijs….’

Of je zegt: ‘Stel je voor, je zit heerlijk te chillen met een groepje vrienden voor de tent. Muziekje aan, biertje erbij. Opeens komt er een man aanlopen en die vraagt woest of het wat zachter kan. Weg paradijs….’

De boodschap is hetzelfde, maar bij het laatste voorbeeld voelen jongeren zich gezien en niet afgewezen’.

Een preek moet een heldere structuur hebben, niet meer dan één punt en niet teveel herhalingen. En de boodschap moet relevant zijn voor het dagelijks leven.

 

Verantwoording

Julia de Leeuw ontving een gift van € 20,– voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

 

De ‘kleur’ van onze gemeente

Soms zou je door mijn bijdragen het idee krijgen dat het alleen om het werven van jongeren draait. Maar dat is niet helemaal waar. Er zijn per jaar 10 E-meetings, maar daarnaast hebben we nog z’n 45 ‘gewone’ diensten en ook die diensten zijn belangrijk. We zijn blij met de mensen die er zijn. En dat zijn op dit moment vooral ouderen. Dat is dus de ‘kleur’ van onze geloofsgemeenschap. En laten we boven alles vertrouwen op de Geest die nieuwe kansen biedt!

 

Henk Zwart

 

Roemenië Project:

Roemenië reis

Volgend jaar willen we als Roemenië Commissie een reis organiseren naar Pacureni. Zowel jongeren als ouderen (die jong van geest zijn) worden van harte uitgenodigd om mee te gaan.

 

De reis zal in de zomer van 2019 plaats vinden, ergens tussen week 32-34. Momenteel zijn er geen werk projecten beschikbaar, dus het zal een ontspannen vakantie worden voor jong en oud.  We willen hierbij het dorp bezoeken en bezienswaardigheden in de omgeving bekijken. We hopen de reis te kunnen combineren met het goederen transport. Voor de jongeren willen we spel en sportactiviteiten organiseren met het lokale weeshuis.

 

Voordat we verder gaan met het plannen van een reis, horen we graag of hiervoor belangstelling is. Je kunt dit kenbaar maken aan één van de leden van de commissie. Aan de hand daarvan zullen we verder gaan met het plannen van de reis.

 

Hartelijke groet,

De Roemenië Commissie

 

Verslag van onze reis naar Roemenië.

Donderdag 13 september mochten we weer, met Ep en Wou Kragt,  naar Pacureni vertrekken. Dit maal met het vliegtuig vanuit Dortmund. Dominee Biro Janos wachtte ons op in Cluj Napoca en bracht ons 100 km verder naar ons pension in Targu Mures. Daar hebben we een busje gehuurd.

 

Vrijdag kwam de vrachtauto aan en die hebben wij gelijk die middag gelost, wat we anders op zaterdag deden. Maar nu was er zaterdag een bruiloft, wat daar in het dorp niet zo veel voorkomt. Wij waren ook uitgenodigd, een bijzondere ervaring.

 

Zondag kerk en maandag konden we de verkoop starten. Eerst meubels, die op die dag ook bijna allemaal verkocht werden. De volgende dagen, ’s morgens en laat in de middag, waren voor kleding, schoenen, linnengoed en rommelmarkt spullen. We hadden goed weer, droog en plm. 27 graden.

 

Een deel van de kleding en schoenen hebben we naar Padureni gebracht, een klein dorp op een afstand van ongeveer een half uur rijden. Daar waren ze erg blij met onze spullen.

 

Ook hebben we het kinderhuis in Glodeni bezocht en speelgoed voor buiten en andere dingen meegebracht. Enkele kinderen kwamen net van school, dus veel plezier met de cadeautjes. Er waren daar weer moeilijkheden met het contract, ze hadden drie maanden geen geld gekregen (behalve voor eten). Er was behoefte aan schoonmaakmiddelen en zeep en shampoo om te wassen, dat hebben we dus voor hen gekocht.

 

We hebben een goede week gehad en een mooi afscheid. Een hartelijke groet en dank van de bewoners aan onze gemeente. Verder willen we iedereen bedanken voor het helpen uitzoeken van kleren, ophalen van meubels, inpakken van vrachtauto, soep koken, koffiezetten en nog veel meer. Peter en Neeltje bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie schuur. Zonder de inzet en hulp van jullie allemaal was het niet gelukt.

 

Aly en Henk

 

Indonesië Project:

Graag geven we een opsomming van wat we allemaal hebben kunnen doen in Makassar-Indonesië

in aug. 2018, met jullie giften voor de kinderen van de panti:

-div.keren fruit – complete maaltijden met veel worst, kip en div. keren fruit zoals mango en watermeloen

-triplex + hout + decoupeerzaag + soldeerbout voor tekst in hout branden

-electrische schaafmachine en tegelsnij apparaat

-kleding+jeans+sportkleding+schorten

-schoenen voor jongens en meisjes, ook grote maten

-schooluniformen + collegegeld universiteit

-div. cadeau’s voor de leiding en hun gezin

-wol+borduurstof+crea materiaal+make up

-schoonmaakartikelen+kledinghangers

-buitenthermometer+ vijlen+schroevedraaiers+schroeven

-zwemmen voor alle kinderen+maaltijd

-medicijnen en verband artikelen

-onderhoud naaimachine+naalden+fournituren

-tandarts beugel + tand onderhoud

-beltegoed voor 2 moeders van de kinderen

-5 vrachtwagens zand om cement te maken

-speelgoed+kleding+schoenen + ventilator voor gezin van blinde man en vrouw

-medicijnen oog en hoge bloeddruk + incontinentiemateriaal voor oude vrouw

-8 muur ventilatoren voor nieuwe slaapkamers

-2 aluminium hoge trappen

-glas voor in alle ramen (Indonesische sponsor)

-het gehele arbeidsloon voor ploeg dakarbeiders voor montage dakframe +dakplaten

-stalen frame+dakplaten 1000 m2 (Indonesische sponsor)

-container vol wandtegels (Indonesische sponsor)

-motor kettingzaag

 

Een indrukwekkende lijst, mogelijk gemaakt door jullie sponsoring !

De leiding en alle kinderen zeggen jullie “HARTELIJK DANK'” en wensen jullie Gods zegen van harte toe !

 

Meerdere items zijn t.b.v. de nieuw te bouwen panti.

Eerder hebben jullie stenen voor de muren gesponsord en nu zand om cement te maken en arbeidsloon voor het nieuwe dak.

Voor de panti zijn jullie allemaal een geschenk uit de hemel, waardoor de bouw zo snel kon vorderen.

Div. grote Indonesische sponsors  hebben we enthousiast kunnen maken voor dit doel en ze hebben gul gedoneerd.

Indonesische mensen hebben sowieso groot respect voor Nederlandse donors, dat die hun “arme”  kinderen ook willen steunen!

Binnenkort is het gebouw waterdicht, maar dan moet het nog helemaal worden ingericht.

Kleinschalig, maar direct zichtbare resultaten, dat is de kracht van het “INDO” project.

Nu voor een groter doel “de nieuwe panti”, maar ook vaak heel persoonlijk voor één kind of één moeder die hulp nodig heeft.

Bedankt voor jullie meeleven en financiële hulp nu en in de toekomst !!

Wij, maar zeker ook de pantikinderen, rekenen op jullie!!

Tuhan memberkati – God bless you !!

 

 

Schoonmaakdienst:

Neem altijd even contact op met wie je aan de beurt bent en geef haar ook door als je hebt geruild.

 

11 0kt    Geertje en Thea

25 okt    Aly en Catharina

8   nov   Reintje en Greet de Leeuw

22 nov  Evelien en Neeltje

6   dec  Geertje en Greet Fikse

20  dec  Koosje en Thea

 

 

 

Wat is aanbidding?:

Aanbidding gaat niet over ons, hoe wij voelen, beleven, ervaren, maar ware aanbidding is gericht op God en gaat over God en zijn liefde, zijn kracht, zijn koningschap. Aanbidding is tegen God en tegen jezelf zeggen hoe groot, rechtvaardig, hoe liefdevol God is. In de Bijbel zijn hiervan vele voorbeelden te vinden. Toen het volk Israël veilig door de Rietzee was getrokken, zong Mozes samen met de Israëlieten een uitbundig lied: ‘Ik wil zingen voor de Heer, ziijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp Hij in zee. De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God, Hem wil ik eren, de God van mijn vader, Hem loof en prijs ik.’ (Exodus 15).

 

Als Maria door de Heilige Geest zwanger is van Jezus en Elisabeth ontmoet, aanbidt ze God met de volgende woorden: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.’ (Lucas 1: 46 e.v.) Aanbidden is dus uitspreken, proclameren wie God, hoe Hij is en wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen. Als eerbetoon aan God en als herinnering en tot opbouw voor jezelf. Vanaf Genesis tot en met Openbaring kunnen we lezen over het belang van het aanbidden van God.

 

Verschillende namen

Er zijn vele woorden voor aanbidding: lofprijs, praise, lofoffer, worship, etc. Het woord aanbidding is het overkoepelende woord: je kunt God aanbidden met vrolijke liederen die onze dankbaarheid en liefde voor Hem vormgeven (een lofoffer, of lofprijzing of praise). Lees bijvoorbeeld het eerste gedeelte van Psalm 66: ‘Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng Hem eer en lof. Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen’.’

 

Aanbidding: geen evangelische hobby

Veel christenen uit traditionele kerken denken dat lofprijs en aanbidding iets is voor ándere christenen, bijvoorbeeld voor evangelische christenen, maar niet voor hen. ‘Ik beleef dat nou eenmaal niet zo’, of ‘het past niet bij mij’, zijn veelgehoorde redenen om bijvoorbeeld in diensten geen structurele tijd vrij te maken om God te aanbidden. Veel diensten zijn daarom gecentreerd rond de Woordverkondiging. Dat is goed en moet zo blijven. Maar wat zou het goed zijn, om naast de dienst van het Woord, ook een dienst van aanbidding in te stellen, als een volwaardig onderdeel van de dienst met oude psalmen, nieuwe liederen, tijd voor stil gebed, en andere elementen. Een tijd waarin de gemeente ruimte krijgt om God te loven, te prijzen of juist in stilte te aanbidden in Zijn huis.

 

We weten dat in de tijd van het Nieuwe Testament de diensten in de tempel gebruikt werden om het Woord te verkondigen en uit te leggen, maar we lezen ook regelmatig dat er tijd was om God te loven, zoals de discipelen dat deden, net nadat Jezus was opgevaren. Er staat: ‘Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.’ (Lucas 24:52). Ook David getuigt in Psalm 138 van het loven van God. Hij zegt: ‘Ik wil U loven met heel mijn hart, voor U zingen onder het oog van de goden, mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.’

 

Opdracht

Het is goed en belangrijk om te weten dat het voor de Nieuwtestamentische gemeente heel normaal was om God in de tempel te loven, maar het is nog belangrijker om te weten dat loven en aanbidden geen optie is, maar een opdracht. Een opdracht die God aan ons en Zijn gemeente geeft, omdat Hij van ons houdt en omdat Hij als geen ander weet wat voor geestelijke en krachtige uitwerking het heeft als wij Hem aanbidden. Het volk Israël krijgt in Deuteronomium al te horen dat ze alleen ontzag voor de Heer moeten hebben en dat ze Hem alleen moeten aanbidden. Jezus zelf haalt deze woorden aan als Hij door satan wordt verleid om in aanbidding voor hem neer te vallen. Hij zegt dan tegen satan: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem” (Lucas 4:8). Jezus geeft geen optie, maar een opdracht. Hij zegt niet: ‘Als je je er prettig bij voelt kun je eventueel God aanbidden.’ Hij zegt: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem’. Dat gold voor toen en voor nu. Maar als ik helemaal niet in de stemming ben om te aanbidden? Als mijn omstandigheden zwaar zijn, hoe moet dat dan? Dan nóg nodigt God u en mij uit om Hem te aanbidden. Laten we kijken wat Gods Woord daar verder over zegt.

 

Aanbidding staat los van onze omstandigheden

Dat klinkt heel vreemd en lijkt op het eerste gezicht niet te kunnen: God aanbidden terwijl onze omstandigheden daar niet mee rijmen. En toch is dat het vreemde, en mooie, bizarre en ontspannende, van aanbidding: het gaat om God en wij (of onze omstandigheden) hoeven niet eerst goed te zijn, voordat we God kunnen aanbidden. We mogen God aanbidden – Hij roept ons daartoe op – hoe we ons ook voelen en wat we ook meemaken. We kunnen God onder alle omstandigheden aanbidden omdat ons leven bij Hem veilig is (Psalm 27:1 e.v.), ons leven dat hier en nu bestaat en doorgaat voor eeuwig als we kinderen van God zijn. We kunnen Hem altijd danken om het grootste wonder dat bestaat: dat zijn Zoon voor ons, voor jou, voor mij stierf om de toegang tot God weer vrij te maken, zodat wij voor eeuwig bij Hem mogen horen. Wat er ook gebeurt in ons leven; dat blijft staan. Er is niets, maar dan ook niets dat ons kan scheiden van Gods oneindige liefde! Wat een wonder, wat een genade, wat is God groot en liefdevol!

 

Aanbidding is ook verootmoediging

Aanbidding is ook verootmoediging. Als we geconfronteerd worden met Gods heerlijkheid, met zijn heiligheid, met zijn licht, met zijn goedheid, dan worden onze zonden en duistere kanten plotseling ook zo zichtbaar. Een willekeurig raam kan er prachtig en blinkend uitzien, totdat je door dat raam naar de felle zon kijkt… Ineens zie je op datzelfde raam viezigheid, vlekken, butsen en krassen. Zo is het ook met ons leven: Als ons leven, onze woorden, ons gedrag en onze motieven in het schitterende en heldere licht komen van Gods licht, majesteit, heiligheid en heerlijkheid, dan kan het ons zo’n pijn doen en ons klein maken, omdat er letterlijk zoveel dingen aan het licht komen die gewoonweg niet goed zijn en ook niet goed te praten zijn. Muziek en stilte kan ons helpen ons klein te maken voor God om (opnieuw) te beseffen hoe groot en hoe vergevend Hij is.

 

www.ronaldkoops.nl

 

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 30 oktober 2018 in te leveren,

bij Conny Fikse, Zuideinderhof 11 of hansenconnyfikse@gmail.com