NIEUWSBRIEF 45 JANUARI 2020

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Psalm 68: 20

Het jaar 2019 ligt achter ons. Misschien is het voor jou een gelukkig jaar geweest.

Je mocht rijke gebeurtenissen meemaken en zegen ervaren, thuis en in je werk.

Het kan ook zijn dat je een moeilijke tijd achter de rug hebt. Een jaar van verlies en verdriet.

Een jaar waarin je moest leren aanvaarden wat je niet veranderen kon.

Er zijn perioden waarin we ons blij en dankbaar voelen. We ervaren Gods liefde in de zegeningen die Hij geeft. Maar er zijn ook tijden waarin gevoelens van blijdschap en vertrouwen ver van ons afstaan.

Het voelt alsof je er alleen voor staat. Je bent teleurgesteld omdat er niets verandert in je situatie.

De omstandigheden doen je geloven dat er geen uitkomst meer is. Je laat je meevoeren door angst en stress. Je vergeet om op God te vertrouwen en je leven bewust in zijn handen te leggen.

Ja, er zijn tijden waarin de goede dingen ondersneeuwen in de moeiten die er zijn.

Toch zijn die goede dingen er wél. Ook op de meest moeilijke dagen. Je merkt ze niet op. Soms wekenlang, maandenlang niet. Maar dan ineens, al terugkijkend, zie je met verwondering dat er zegeningen waren in de meest donkere dagen. Je ziet hoe je gedragen werd.

De liefde van de mensen om je heen. Praktische hulp, bemoedigende gesprekken en troostende woorden.

Steun en meeleven van vriendinnen, vrienden in het geloof.

Al terugkijkend zie je dat God steeds voor je gezorgd heeft. Hij hielp je verder, van dag tot dag.

Dag aan dag draagt Hij ons… Deze bekende tekst bewijst zich in het leven van Gods kinderen.

Het mooie in deze regel vind ik het woordje ‘aan’. Dag aan dag. Aaneengesloten.

In Gods liefde en zorg vallen geen gaten. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden.

Er is geen dag waarop God zegt: ‘Nu moet je het alleen doen. Nu moet je zelf maar vooruit zien te komen en je weg zoeken. Ik heb het te druk. Er zijn wel grotere problemen dan die van jou.’

Nee, God laat zijn kinderen nooit in de steek. Hij is trouw.

Op blijde en moeilijke dagen zijn Gods vaderarmen onder jou.

Hij heeft je in 2019 gedragen en zal dat ook in 2020 doen. 

Uit Zussenliefde. 

Van de kerkenraad:

December ligt alweer achter ons. Ja zelfs een heel jaar ligt achter ons en er is best wel veel gebeurd.

Een ieder van ons heeft wel wat meegemaakt en toch kunnen we weer zeggen het was goed…

En toch… misschien heb je verdriet. Jezus zegt zelfs in (Mat. 5:4) ‘Gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden’. Daarmee zegt Jezus niet dat treuren vanzelfsprekend is bij het leven van een Christen. De nadruk ligt juist op het tweede gedeelte ‘God zal hun troosten’  staat in de Goednieuws Bijbel.

Wat is dat dan toch mooi om dat te mogen weten en te mogen ervaren wanneer er leed en verdriet op je weg komt. God is altijd bij je. Dat is wel de grootste bemoediging.

Staat er niet in Psalm 23:

 ‘Al gaat mijn leven door een dal van diepe duisternis.

Ik hoef geen gevaar te duchten.

Want U Heer bent bij me,

Uw staf en uw stok beschermen mij.

En daar mogen we ook het nieuwe jaar weer mee ingaan. Een nieuw jaar… O ja ik weet het met allemaal zo weer onze goede voornemens…. Onze plannen…. En… o ja onze volle agenda’s

Maar heeft God ons niet geroepen dagelijks ons kruis op te nemen en zijn weg te gaan!!!

Laten we in het nieuwe jaar maar dat Goede voornemen hebben.

Ik mag jullie allemaal namens de kerkenraad een mooi en gezond maar vooral een Gezegend nieuwjaar toewensen.

Nieuwe predikant ‘buur’ Gemeente Hogeweg

Op 5 januari as zal worden bevestigd proponent A.H. van Mourik tot predikant van de Hervormde Gemeente aan de Hogeweg.

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ ja we kennen dat spreekwoord allemaal. Zo hopen wij het ook te mogen ervaren als ‘buur’gemeente hierop Zuideinde. Maar vooral wensen we het gezin van Mourik Gods onmisbare zegen toe en dat de nieuwe dominee zich gauw thuis mag voelen op Kamperveen.

Groot in klein zijn

Nu ik dit schrijf zijn we net weer thuis van de Oudjaarsdienst in onze kerk.

Net voor de dienst kreeg ik een telefoontje van Dhr. Jan Kees van der Hart die in deze dienst zou voorgaan. Hij zag het niet zitten om te komen i.v.m. de zeer dichte mist.

Na wat onderling overleg er maar een korte dienst van maken. Lezen psalm 90: de oudjaarspsalm.

Maar zover kwam het niet… Henk Zwart zat in de kerk en was bereid de dienst te leiden.

Henk nogmaals bedankt!

Dat kan dan toch maar in ons kleine kerkje…..

Uitnodiging

As. Zondag 5 januari is er na de dienst gelegenheid om elkaar de hand te schudden en het beste toe te wensen voor het jaar 2020 en onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers kunnen we even gezellig bijpraten

We hopen dat we er met zijn allen zullen zijn….

Kerstnachtdienst:

Wat was er een mooie opkomst! We zaten in een bomvolle kerk, niet iedereen kon een zitplekje vinden. Fijn om als klein kerkje zo’n mooie traditie te hebben neergezet.

Puzzel:

Na een paar maanden een bijdrage over Bijbels Koken te hebben verzorgd in de nieuwsbrief wil ik eens wat anders proberen.

Een paar maanden geleden zijn er in de gemeente waartoe ik tot mijn trouwen behoorde een predikanten echtpaar benoemd. Nu lees ik het Kerknieuws van mijn oude kerk nog geregeld als ik bij mijn ouders ben.

Nu had de vrouwelijke predikant een stuk geschreven over de jeugd. Dat zij een jeugdpagina mist in het Kerknieuws. Ze riep de jeugd op om suggesties in te leveren over wat zij graag zouden willen lezen op de jeugdpagina.

Zo kwam ik op het idee om ook iets voor onze jeugd te doen in de nieuwsbrief. Ik denk nl dat er wel jeugd is die de nieuwsbrief hier en daar ziet zwerven, bij ouders, opa en oma enz.

Ik heb zelf een woordzoeker gemaakt en hoop dat de jonge jeugd en de oudere jeugd (Lees iedereen van onze gemeente…) dit vast leuk vindt om op te lossen. Jullie mogen de oplossing naar mij mailen, als jullie dat leuk vinden…. En voor de goede inzendingen ligt er een leuke verrassing klaar…..

En als er jeugd is die ook eens wat wil inleveren voor de nieuwsbrief, dat kan altijd…….

Roemenië Project:

Werkproject Roemenië zomer 2020

Nog geen plannen voor de zomervakantie? Als Roemeniëcommissie zijn we druk bezig een werkproject voor te bereiden. In de zomervakantie hopen we met een aantal personen naar Roemenië af te reizen om werkzaamheden te verrichten in Pacureni en bij een naburig kindertehuis. We hopen dat het transport en de bijbehorende markten in Pacureni tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Lijkt het u en jou leuk om mee te gaan, houd dan de zomervakantie nog even vrij (11 juli – 30 augustus). Zodra we een definitieve datum hebben, laten we dit van ons horen. Er zal eind januari/begin februari een informatie bijeenkomst worden georganiseerd.

De Roemenië commissie

Alzheimer trefpunt:

Op maandag 6 januari wordt in Kampen weer een avond gehouden van het Alzheimer Trefpunt. Thema van deze avond is ‘Opname in het verpleeghuis, en dan?’.

Spreker is Heske Gijsbers, zorgconsulent bij IJsselheem. Zij zal ingaan op de volgende aspecten: waarom opname in het verzorgingshuis of verpleeghuis en wat is het verschil? Wat houdt de nieuwe wet zorg en dwang in? Met wie krijgt men te maken na opname? Waar moet een mantelzorger rekening mee houden na opname? Ook het reilen en zeilen op een verpleeghuisafdeling zal aan de orde komen.

Deze avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De avond wordt gehouden in restaurant ‘Ma Greet’, Burgwal 45 in Kampen (in Woonzorgcentrum Margaretha). De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De entree en koffie/thee zijn gratis. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 038 4691500, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 28 januari 2020 in te leveren,

bij Conny Fikse, Zuideinderhof 11 of hansenconnyfikse@gmail.com