NIEUWSBRIEF 48 APRIL 2020

Halleluja: loof de HEER!

Een echt woord voor Pasen. Op niet één feest wordt zoveel ‘Halleluja’ gezongen. Maar… het is dit jaar toch wel een heel bijzonder Pasen. Al is het alleen al omdat we op dit hoogfeest van de kerk niet naar de kerk kunnen ten gevolge van het rondwarende coronavirus. En onder die omstandigheden klinken de halleluja’s wat minder uitbundig dan in een volle kerk op een stralende voorjaarsdag. Toch moeten we er voor oppassen dat we het zingen van ‘Halleluja’ niet laten afhangen van de omstandigheden om ons heen en van onze stemming en gevoelens.

Een treffend voorbeeld daarvan is wat we lezen in het lijdensevangelie op weg naar Pasen. Nadat Jezus met zijn leerlingen het pascha (de sedermaaltijd) gevierd en daarbij het avondmaal ingesteld heeft, lezen we: ‘Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.’ (Mat. 26:30, Mar. 14:26). De omstandigheden lijken er niet naar om de lofzang te zingen. Jezus gaat immers zijn zwaarste lijden tegemoet: Gethsemane, het verraad, de gevangenneming…, uitlopend op de kruisiging. En dan, met die dingen in het vooruitzicht, de lofzang zingen? Hoe is het mogelijk? Niet omdat Jezus ervoor ‘in de stemming’ zou zijn, maar omdat het op het programma stond. Bij de sedermaaltijd werd en wordt nog steeds ‘de lofzang’ gezongen. Dat zijn de Psalmen 113 t/m 118: het zogenaamde ‘Hallel’. Het begint met ‘Halleluja’ en eindigt met de oproep om de Heer te loven (Halleluja) om zijn goedheid en zijn trouw. Niet dat er alleen maar ‘Halleluja’ geroepen wordt in die Psalmen. Lees maar mee: ‘Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de HEER: ‘HEER, red toch mijn leven!’’ (Ps. 116). En die woorden uit Ps. 118: ‘In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER !’  En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte. Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen? Jullie sloegen mij en ik viel, maar de HEER heeft geholpen. De HEER is mijn sterkte, mijn lied, hij gaf mij de overwinning.’ Wat zal er door Jezus zijn heengegaan toen Hij deze woorden zong. Maar wat zullen die woorden Hem tegelijk hebben ondersteund, moed en vertrouwen gegeven.

De lofzang zing je niet alleen ter ere van God, maar ook ter bemoediging van jezelf en tot versterking van je geloof. Aan het slot van Psalm 50 staat: ‘Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.’ Wie de halleluja’s blijft zingen, ook in moeilijke tijden, zet een deur open naar God, waardoor God jou met zijn heil tegemoet komt. Daar staat de opgestane Heer garant voor. Daarom toch maar ‘Halleluja’ zingen op weg naar en op het Paasfeest. Het gaat niet vanzelf; het komt je niet aanwaaien. Het vraagt oefening en volharding. Het kan niet zonder het gebed om

ontferming. Dat wordt prachtig verwoord in lied 281 uit het nieuwe Liedboek:

Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

De zon straalt van uw aangezicht en zet ons leven in uw licht. Amen. Halleluja!

Wanneer het donker ons verrast,  houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!                             

Gij hebt uw woord gestand gedaan: wij zijn met Christus opgestaan! Amen. Halleluja!

Verschijn ons als de dageraad, Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!                            

Ontvlam in ons en vuur ins aan! Getroost zullen wij verder gaan.            Amen. Halleluja!

Een goed en vooral gezegend Paasfeest toegewenst!

’t Harde, ds. Jaap Bruijn.

Kerkdiensten: Helaas zullen er in de maand april, i.v.m. corona, geen kerkdiensten plaatsvinden.

Vanuit de Hervormde kerk worden er online diensten verzorgd. Deze zijn te beluisteren via de website https://www.hervormdkamperveen.nl/ Op de website is een link te vinden waar je de dienst kan volgen. Zou je voorafgaand aan de dienst een liturgie willen ontvangen via de mail zodat je de dienst goed kan volgen? Mail dan even naar diaken v.d. Maaten: ggvdmaaten@gmail.com Hij zal je dan de liturgie mailen.

Potje:

Komende zondag alweer de 4e zondag zonder gezamenlijke dienst.  Niemand weet wanneer we weer, als gemeente van onze Heer, samen kunnen komen in onze kerk. Heel veel  dingen zijn plotseling ongewild stil komen te staan, met allerlei gevolgen.  In crisistijd  worden ook heel veel creatieve initiatieven bedacht en het idee van de kerkenraad is om thuis een potje neer te zetten en dat elke zondag te vullen met collecte geld voor onze kerk. Op die manier voelen we ons verbonden met elkaar en blijven we, ook financieel, onze kerk steunen. (Wat natuurlijk ook kan… is een geldbedrag overmaken naar het rekeningnummer van de kerk.)

Hartelijk dank namens de kerkenraad.

Van de kerkenraad:

Hoop en Troost

Met die boodschap luidt onze koster Gert Fikse net als in heel het land de kerkklok van ons kleine kerkje op Kamperveen op woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur. Dus een kwartier lang voor Hoop en Troost.

Het zijn verwarrende tijden. We hadden zulke mooie diensten kunnen hebben. Een Johannes de Heer dienst (15-3).

Een dienst waarin maar liefst 10% van onze Gemeente belijdenis van hun Geloof zouden doen voor in de kerk (22-3).

Maar het mocht niet zo zijn. Wij als kerkenraad moesten besluiten om de diensten niet door te laten gaan. Ja want toen mocht je nog samenkomen met 100 personen en och ons kerkje is niet zo groot… Achteraf (nu ik dit schrijf) zijn we blij dat we zo gehandeld hebben.

Maar de Hoop en Troost blijft.

We zijn blij als kerkenraad dat Ds. Bruijn een mooie meditatie voor onze nieuwsbrief heeft geschreven. Ds. Bruijn zou nl met Pasen bij ons voorgaan, maar ook dat gaat nu niet door. Vandaar dat hij deze meditatie van Hoop heeft geschreven en dat we getroost verder mogen gaan.

Die Hoop:

Mochten we ook afgelopen zondagmorgen ervaren toen ik een berichtje kreeg dat Stefan Vels en Daniëlle Vels-Schoonhoven ouders zijn geworden van Sanne. Wij willen hun hartelijk feliciteren en dat jullie ook mogen zien en ervaren dat wat staat in Psalm 139: 14

“Want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat U maakt is een wonder”.

Ook willen we Bert en Evelien (opa en oma) en Evert en Reintje (overgrootouders) heel hartelijk feliciteren. Ook de hele familie Schoonhoven en Vels van harte gefeliciteerd.

Troost:

Ds. Bruijn eindigt met de woorden dat we getroost verder mogen gaan Halleluja, in dat geloof weten we ons getroost.

Eens komt Jezus terug

Ook dit jaar is het Pasen

Hij is waarlijk opgestaan

Hij leeft

Wij willen u allen als kerkenraad goede en gezegende Paasdagen toewensen.

Met een hartelijke groet Henk Palland.

Ps. Bezoekjes zitten er nu even niet in. Ik probeer zoveel mogelijk met u telefonisch contact te hebben. Als u/jullie contact willen met mij bel me gerust tel.nr. 06-30303787

Wat betekent Pasen?:

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Toch weten veel mensen niet meer wat er met Pasen gevierd wordt. Wat is de betekenis van het christelijke Paasfeest?

De opstanding van Jezus

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Eigenlijk moet je wanneer je naar de betekenis van Pasen zoekt altijd ook nadenken over Goede Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd. Op zich niet zo’n opvallende gebeurtenis. Er werden in de tijd van Jezus veel mensen gekruisigd door de Romeinen. Opvallend is alleen wel dat Jezus van tevoren over Zijn dood spreekt en zegt dat Hij zelf voor de dood kiest. Dit is een belangrijk gegeven om de dood en opstanding van Jezus te begrijpen.

De noodzaak van Jezus’ dood

Jezus sprak over de noodzaak van Zijn dood. Hij gaf meerdere keren aan dat het nodig was. Hij vertelde dat Hij moest sterven om de gebrokenheid en zonde van de wereld te dragen. Daarbij is het dus ook van belang om ons te realiseren wie Jezus is. In de bijbel lezen we dat Hij zichzelf als de Messias en Zoon van God laat zien. In de manier waarop Hij sprak, wat Hij deed en wat Hij vertelde liet Hij zien dat Hij niet zomaar iemand was en is. Zijn dood aan het kruis was in die zin dus veel meer dan een terechtstelling. We denken op Goede Vrijdag aan de vrijwillige dood van de Zoon van God. Aan het kruis droeg Hij de straf op de zonde. Op deze manier maakte Jezus het mogelijk om de relatie tussen God en mens te herstellen.

Gebrokenheid en zonde

Zonde is een belangrijk maar ook moeilijk begrip in het christelijk geloof.  Veel mensen denken bij zonde direct aan het overtreden van regels. Ten diepste gaat het daar eigenlijk niet om. In de bijbel wordt zonde heel direct verbonden aan de gebrokenheid van het leven. God schiep onze wereld en mensen om samen te leven. Dat ging mis en dat zien we dagelijks om ons heen. We leven in een gebroken wereld waarin wij als mensen het moeilijk vinden om liefdevol met elkaar samen te leven. Egoïsme, liefdeloosheid en geweld zijn thema’s waarmee  wij in het nieuws en ons eigen leven dagelijks worden geconfronteerd. We ontdekken het bij anderen maar ook bij onszelf. Hier komt het begrip zonde om de hoek kijken. Deze gebrokenheid hoort niet bij het leven zoals God het bedoeld heeft. Daarom gaat zonde meer over je doel in het leven missen dan over het overtreden van regels.

Herstel en verbinding

Met die wetenschap is het belang van Pasen voor christenen beter te begrijpen. Jezus droeg vrijwillig de straf op de zonde: de dood. De kruisdood en opstanding van Jezus is daarom in eerste gericht op herstel tussen God en mens. God maakte de mens om samen met Hem te leven. God is op zoek naar het herstel en wil graag in een goede relatie met mensen samen leven. Jezus maakte een nieuwe verbinding met God mogelijk. Er hoeft niets tussen God en mensen in te staan.

De dood is niet het einde

De gebeurtenissen op Goede Vrijdag betekende niet het einde van Jezus. Hij bleef niet in de dood maar stond na drie dagen op uit de dood. Zo overwon Hij de dood. Dit is een gebeurtenis met een grote betekenis. De dood heeft namelijk niet meer het laatste woord. Het betekent dat de dood niet het einde is maar dat er leven na de dood is. Jezus heeft een weg geopend naar een leven na dit leven.

Opnieuw beginnen

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar jou en mij en er staat niets in de weg. Er kan veel mis gaan in ons leven maar het hoeft geen obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. Ook ziekte of dood is niet het einde. Jezus geeft een heel nieuw perspectief. Jezus heeft een weg geopend naar een nieuwe toekomst.

Wat betekent het voor mij?

Wanneer je niet zo goed bekend bent met de persoon Jezus en de inhoud van het christelijk geloof kan de betekenis van Pasen vreemd en moeilijk overkomen. Ik realiseer mij goed dat in de bovenstaande tekst ook grote woorden worden gebruikt. Hoewel ik zelf geloof dat de opstanding van Jezus daadwerkelijk heeft plaats gevonden is ook voor mij niet alles makkelijk aan dit verhaal. Toch krijg ik de verhalen en de woorden van Jezus niet uit mijn hoofd. Het laat mij niet meer los. In mijn beleving komt het omdat ik in Jezus antwoorden vindt op de grote vragen in het leven: Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier op aarde? Waar ga ik naartoe? De betekenis van Pasen zegt mij dat ik mens ben waar God op een liefdevolle manier naar kijkt. Dat ik gelovend en zoekend met God mag samenleven. Dat ik in navolging van Jezus mag leren wat het leven is zoals Hij het bedoeld heeft. En dat ik weet dat ik nu maar ook na dit leven onderdeel uitmaak van Zijn toekomst.

Wat betekent Pasen voor u/jou?

Johannes de Heer sing-in:

Ook de Johannes de Heer sing-in van zaterdag 18 april gaat, i.v.m. corona, niet door.

hartversterkers:

Deze maand geen puzzel van mij (Geeske) maar ik wil wat anders met jullie delen.

Een nichtje van mij (ik schrijf nichtje omdat ze jonger is dan mij.) Maar ondertussen ook al een 40+er, getrouwd, kinderen en dominee is…

Jolanda is dominee in Hoogeveen bij de GoedeHerderkerk en kan in deze tijd van Corona ook haar werk niet uitvoeren zoals ze dat gewoonlijk deed.

Nu is ze 18 maart jl. begonnen om via haar facebookpagina iedere dag een hartversterker te plaatsen. Ik ben vriend van haar dus iedere dag bezoek ik haar pagina en like en/of reageer. Ik wil hieronder een paar hartversterkers plaatsen en hoop dat jullie er wat aan hebben in deze donkere tijd.

18 Maart: In deze bijzondere, onzekere tijden kunnen we wel een hartversterker gebruiken….

Psalm 121: ’Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft!’

Deze dag heb ik een reactie geplaatst: Dank je wel. Hoe kon ik deze tekst “vergeten”. Mijn trouwtekst en de tekst bij de rouwdienst van mijn man. Die heeft me toen geholpen en kan nu ook weer helpen…

19 Maart: Hartversterker nummer 2:

Jezus zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)

Mijn reactie: Hoe donker je leven soms is het wordt echt weer licht…

Ik kan niet hier alle hartversterkers plaatsen, maar ze zijn zeker de moeite waard om te lezen.

Ik wil afsluiten met de hartversterker van vandaag (zondag 28 maart):

Mattheüs 28:20: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Met een warme groet Geeske Palland

Indonesië project:

De presentatie van 26 maart helaas niet doorgegaan.  Later zullen we graag een nieuwe datum aan jullie doorgeven. Ook in Indonesië op Sulawesi is het corona virus doorgedrongen, zij het op beperkte schaal. Ook daar zijn de scholen tot half april gesloten.

De kinderen van de panti krijgen 4 dagen per week “online” les.  Maar daarnaast blijft extra tijd over om andere dingen te doen. Die tijd wordt goed benut. Groepen kinderen krijgen  taken in de tuin. Het is bijvoorbeeld oogsttijd voor chinese kool en rode peper. Veel kinderen zorgen ervoor dat een groot deel ervan kan worden verkocht. De grotere jongen worden ingezet voor kluswerk rondom de nieuwe panti, zoals hardboard plafonds monteren of muren wit verven.

De hele panti-gemeenschap is ook erg betrokken bij het wereldwijde corona-leed. De kerken zijn ook daar gesloten en gezamenlijk hebben ze besloten om ’s morgens te vasten, dus geen ontbijt, tot 12:00 uur.  Daarna is er intensieve bidstond en om 13:00 eten ze de eerste keer.  Ze vragen ook naar de toestand in Nederland en leven met ons/jullie mee.

Belangrijk om SAMEN te bidden en elkaar te “dragen” in Gods hand!!

Droom:

In mijn droom liep ik een winkel binnen. Achter de toonbank stond een engel. Ik vroeg: “Wat verkoopt u hier?”. “Alles wat u maar wilt,” zei de engel.

“O,” zei ik, “echt waar? Ik wil graag vrede op aarde. Geen honger en armoede meer. Gezondheid en onderdak, vrijheid en respect voor iedereen”.

“Wacht even,” zei de engel. “U begreep me verkeerd. Wij verkopen hier geen vruchten, Alleen maar zaden.

Die kunt u dan zelf zaaien”.

Alzheimer trefpunt:

De avond van 6 april 2020 is, i.v.m. corona, afgelast.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 28 april 2020 in te leveren, bij Conny Fikse, Zuiderzeestraatweg 336 in Oldebroek of hansenconnyfikse@gmail.com