NIEUWSBRIEF 50 JUNI 2020

Komen, gaan en … komen!

“Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.” Je zou dat ook kunnen toepassen op het leven van Jezus: zijn geboorte en hemelvaart. Maar daarmee is het niet over en uit. Als voor Jezus de tijd van gaan is gekomen, is voor Hem de tijd van komen nog niet gegaan.

Als Jezus zijn leerlingen voorbereidt op zijn heengaan zegt Hij erbij dat Hij (terug)komt. ‘Als Ik heengegaan ben en plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug…’. En ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar jullie toe.’ Dat gebeurt niet pas op de jongste dag. Zijn (terug)komst hebben we herdacht en gevierd op Pinksteren. In en door zijn Geest komt Jezus naar ons toe en is Hij onder ons aanwezig.

Alleen wel anders. Tijdens zijn verblijf hier op aarde was zijn actieradius beperkt; Hij kon maar op één plaats tegelijk zijn. Dat verandert na Pinksteren. Ik denk daarbij aan een versnelling. Iedere versnelling heeft een beperkt bereik. Als je meer mogelijkheden wilt, moet je overschakelen naar een hogere versnelling. Je zou kunnen zeggen: als God zijn Geest uitstort, schakelt Hij over naar een hogere versnelling. Dan wordt de actieradius van Jezus groter. ‘Van Jeruzalem, via Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde’.

Zo is en blijft Jezus de komende. Ook in ons bestaan. Juist ook als het moeilijk is. De Geest wordt niet voor niets ‘Pleitbezorger’ / ‘Trooster’ genoemd. Die hebben we niet nodig als alles voor de wind gaat. Jezus is gekomen en heengegaan. Maar nu laat Hij ons met zijn komen niet wachten tot de jongste dag. Hij komt in woorden en handen van mensen die helpen, vertroosten en bemoedigen. Hij komt in dat lied dat u aangreep en ontroerde. Het enig nodige is dat u Hem herkent en toelaat in uw leven.

’t Harde, ds. Jaap Bruijn.

Van de kerkenraad:

Wanneer U dit leest hebben we inmiddels Hemelvaartsdag en  het Pinksterfeest al mogen vieren. Dit jaar ieder op zijn eigen manier. Toch wil ik het hier toch nog even onder U en jullie aandacht brengen. De Hemelvaart is een teken van Hoop ook juist in deze tijd waar we nog steeds te maken hebben de Corona crisis. Hij stijgt op naar de Vader in de Hemel als de Verlosser van de Mens, om ons de Geest te geven die het leven geeft. Wat mogen we daar toch dankbaar voor zijn. En moeten wij hier dan maar gewoon rustig afwachten op zijn wederkomst? Gelukkig had Jezus voor zijn Hemelvaart zijn leerlingen een belofte gedaan. Hij zou zorgen dat de leerlingen kregen wat God had beloofd. Nl. de Heilige Geest. En dat mogen we met Pinksteren elk jaar weer gedenken en die Power hebben we gekregen om ook in deze tijd als kerk te mogen blijven bestaan. We kunnen en mogen elke dag aan de slag met die Power!! De Geest die met ons is, wat mogen we toch blij zijn dat God ons dat toen al heeft beloofd. En… Jezus komt terug. Misschien morgen wel….

Hoop

We leven vandaag ook met de hoop dat we zo snel mogelijk alles weer “normaal” zal zijn!! Wij als kerkenraad hebben het volgende besluit genomen:

*De kerkdiensten zullen in ieder geval nog tot 1 juli as niet plaatsvinden.

*De jaarlijkse openluchtdienst zal in juni dan ook niet doorgaan.

*We denken intussen na hoe we verder kunnen en hopen ook dat we daarbij inbreng mogen krijgen van de gemeenteleden. (We moeten  het uiteindelijk samen doen)

En daar is die Power van boven voor nodig, zeg maar. Laten we voor elkaar blijven bidden en elkaar eens even bellen voor een praatje, zo blijven we elkaar verstaan.

Renovatie kerkdak

Eindelijk mogen we weer een mededeling doen over de renovatie van het dak van de kerk en wel een hele belangrijke! Vanmorgen (woensdag 3 juni) hebben we mondeling het bericht gehad dat de vergunning voor de verbouwing in orde is. Deze zal z.s.m. worden opgestuurd. Binnenkort hopen we dan ook te kunnen starten met de verbouwing… We houden jullie op de hoogte…

50x Nieuwsbrief

Ja dat heeft Conny dan toch maar gedaan. 50x alweer en daarvoor ook al het kerkblad volgens mij. Conny heel erg bedankt! We hopen dat je in ieder geval garant mag staan voor de volgende 50x.

Dan rest mij nog U allen goede weken toe te wensen.

Hartelijke groet en Gods zegen namens de kerkenraad aan U allen.

Henk Palland.

Stilte:

Graag wil ik een stukje met jullie delen. Na een gesprek over stilte met onze toenmalige dominee, heeft hij dit geschreven in de nieuwsbrief van onze kerk.

                                                          Stilte

Iemand vroeg mij een stukje te schrijven over ‘stilte’ en nu de feestweek en de autocross voorbij zijn, durf ik dat wel te wagen. Stilte is een schaars artikel geworden in deze tijd, ook in ons liefelijke dorpje wordt de stilte voortdurend verscheurd door de typische plattelandsgeluiden van blaffende honden, grasmaaiers, bladblazers, bromfietsen en haakse slijpers. Ik denk dat het in een druk landje als het onze nooit meer echt helemaal stil is. Altijd is er wel het achtergrondgeluid van een autoweg, een vliegtuig of een apparaat dat ergens in huis staat te zoemen. En ik vraag me wel eens af wat voor effect dat heeft op onze ziel; wat het betekent voor ons vermogen om te luisteren en ons te concentreren. Veel mensen kunnen niet meer zo goed tegen stilte, ze moeten altijd een radio aan hebben staan en van een stilte in een gesprek worden ze zenuwachtig. Terwijl zo’n stil moment juist zo waardevol kan zijn. In de kerk hebben we het stil gebed, -een half minuutje-, -één minuut-, maar dan gaan de mensen hoesten en schuifelen, het wordt te beklemmend. Toch zijn er in Taizé-diensten stilten van wel een kwartier of langer; mensen ervaren dat als bijzonder Inspirerend; je komt dan helemaal tot rust. Het is dus maar net waar je je op instelt. Het is belangrijk om de stilte in jezelf te kunnen vinden, temidden van alles wat op je afkomt en je opjaagt. Stilte waarin je leert luisteren, je aandacht te richten, je te concentreren op het hier en nu van dit moment, dat zo kostbaar kan zijn als je het ook werkelijk beleeft. In de bijbel is stilte heel belangrijk, bijna een voorwaarde om God te kunnen ontmoeten. Wij kunnen ons geen voorstelling meer maken van de intense stilte van de woestijn, of de diepe duisternis van zo’n nacht waarin Abraham naar de sterren zit te kijken. Geen wonder dat je in zo’n situatie vatbaarder bent voor het religieuze, dan in de wirwar en het lawaai van het alledaagse leven. Elia hoort Gods stem in een fluisterende stilte; Samuël wordt geroepen in het holst van de nacht; En de Pinksterervaring van Jezus’ leerlingen begint met de stilte van het wachten achter de gesloten deur van hun huis. “De stilte zingt U toe, o Here” zegt Psalm 65. Daar moet je wel even over nadenken -Hoe kan stilte zingen? Nou, luister maar eens goed, op een stille zondagmorgen: stilte kan de mooiste lofprijzing zijn. “De stilte zingt tot U, o Here” Als we er maar niet te gauw weer doorheen gaan praten.

Groetjes en tot gauw Geeske.

Openbaring7:17:

“Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.” Openbaring 7:17 (NBV)

Wat een onbeschrijfbaar moment. Daar staan ze voor de troon van God en voor het Lam. Uit de verdrukking. Met witte kleding, gewassen in het bloed van het Lam. Gereinigd. Zonder schuld.
Knielend voor de allerhoogste Koning. Hem aanbidden en lofprijzen.
De Koning die zij trouw zijn gebleven. Op die momenten dat het zo ontzettend moeilijk was. Dat God misschien minder zichtbaar was. In momenten van pijn, verdriet, onzekerheid. Ze wisten toch, Hij zit op de troon, Hij is de Betrouwbare. Hij regeert. Hoe de toekomst ook zal zijn, Hij is en Hij blijft Koning.
En nu kunnen ze Hem aanbidden en lofprijzen van zo dichtbij!

Zie je het Lam?
Hij neemt hen mee, en leidt hen naar de bronnen van eeuwig Leven. Zoals David in psalm 23 al zong over de Herder. Alleen zie ik hier het Lam. Het Lam dat geslacht is. Het Lam dat de pijn heeft gekend, heeft gevoeld en precies weet wat deze mensen, ieder voor zich, nodig heeft. Hij weet van hún pijn, hún leegte. En Hij vult hen met water uit de bron van het Leven. Totdat ze geen dorst meer hebben.

En zie je God? Op de troon? Hij veegt alle tranen uit hun ogen weg. Dit is geen beeld van een Koning die boven Zijn volk staat. Dit is de Vader, die zo dichtbij komt. Bij ieder die voor Hem staat, veegt Hij de tranen weg.
Zie je hoe dichtbij onze God is?

Soms voelt dit als een mooi toekomstplaatje uit een boek.
Weet je, Hij die op de troon zit, zegt “Het is waar. Dit is betrouwbaar. Ooit zal Mijn tent bij jullie zijn, zodat jullie kunnen wonen, waar Ik woon. Ooit wis Ik alle tranen van je ogen af, geef Ik je te drinken uit de Bron van eeuwig Leven, zodat je nooit meer dorst zal hebben. Weet je, Ik maak álle dingen nieuw. Ik ben het Begin en Ik ben het Einde. Wie overwint, zal dit alles erven. Ik zal voor Hem als een God zijn en hij voor Mij als Mijn zoon.” (zie Openbaringen 21)

Laten we alsjeblieft blijven zingen, ook als zingen met elkaar steeds moeilijker wordt. Laten we elkaar blijven bemoedigen en aanmoedigen om door te blijven gaan. Elkaar vertellen dat Hij de Betrouwbare is. Zodat we uiteindelijk hand in hand knielen voor het Lam en voor onze Vader, voor onze Koning. Die regeert tot in eeuwigheid.

Houd vol!

(bron: facebook – dagelijkse brood kruimels)

Indonesië Project:

Beste mensen, tijdens “de corona” periode even een bericht over de stand van zaken in de panti in Makassar.  Ook daar is eind maart de corona-pandemie uitgebroken en is heel Indonesië op slot gegaan. De 60 kinderen van de panti, samen met hun leiders en gezin, zitten al 2 maanden min of meer opgesloten in de panti. Gelukkig is er rondom de nieuwe panti veel ruimte en wordt er hard gewerkt aan een kas, gewas planten en oogsten, 3 koeien en veel kippen en eenden verzorgen. Alles om te voorzien in eigen behoefte en het overschot te kunnen verkopen. In Indonesië is een algehele lock-down van kracht, dus scholen en kerken dicht. De kinderen krijgen een paar dagen per week online les en de rest wordt ingevuld door de leiding in lessen en andere dagelijkse taken. Gelukkig is tot nu toe iedereen gezond gebleven. Onze geplande reis naar Makassar in juni is geannuleerd,  we kunnen niet ter plekke plannen maken. Meerdere sponsors sparen voor een individueel kind en dat werkt heel goed, daardoor kunnen 3 studenten al aan hun 2e jaar universiteit beginnen. Voor 4 andere jongere kinderen wordt gespaard en 1 jongen gaat in september informatica studeren. Met sponsorgeld zijn er 2 gebruikte laptops in orde gebracht en die gaan we opsturen naar 2 studenten. Prachtig resultaat!! Er staan nog meerdere dingen op het “INDO” verlanglijstje zoals enkele fietsen om naar school te kunnen gaan i.p.v. met een busje. Een hoge antenne om een goed internet signaal te kunnen opvangen. Speel attributen buiten zoals schommel, duikelrek enz. nu staat er niets van dat alles. Zonnecollectoren zijn een grote wens , maar tot nu toe onbetaalbaar zonder een “zonnecollectoren” sponsor!  We hopen en bidden voor gezondheid van kinderen en leiding en jullie allemaal!!  Hartelijk dank voor jullie huidige en toekomstige steun!! Tuhan memberkati!!

NB:op you tube staan 4 mooie filmpjes van het werk op de panti door de kinderen. Te vinden onder zoekwoord: cipta generasi baru (zie link hierboven)

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 30 juni 2020 in te leveren,

bij Conny Fikse, Esdoornhof 101, 8266 GD, Kampen of hansenconnyfikse@gmail.com