NIEUWSBRIEF 51 JULI 2020

Met Hem

‘Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?’

Romeinen 8:32

Romeinen 8 is een prachtig hoofdstuk.

Het is een bron van troost, midden in de harde werkelijkheid van dit leven.

Die harde werkelijkheid wordt in dit gedeelte niet overgeslagen. De schepping lijdt. En dat lijden gaat niet aan Gods kinderen voorbij. Dat lijden kan ontzettend zwaar zijn. De mensen herkennen zich in Psalm 44:12: ‘U hebt ons als slachtvee uitgeleverd.’

Het is heel belangrijk dat we dat niet vergeten. Anders kom je tot uitspraken die gewoon niet kloppen. Zoals: ‘Alles gaat me lukken’ of ‘Het zal me aan niets ontbreken’.

Alleen maar voorspoed en geen tegenspoed. Het zijn leringen die je geloof niet opbouwen, maar afbreken.

Romeinen 8 is als een psalm die opklinkt uit het lijden. Je kunt hem zingen in diepe rouw en in het grootste gemis. De sleutel om dit prachtige Bijbelgedeelte goed te begrijpen, is de uitdrukking ‘met Hem’.

Wie in Christus gelooft, is vanaf dat moment verbonden met Christus. Je bent van Hem. Je volgt Hem. Je gaat de weg die Hij gaat. Je bent ertoe bestemd een beeld van Hem te zijn. Maar die weg met Jezus gaat nooit buiten het lijden om.

‘Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister’ (8:17).

Wij mogen een levende brief van Christus zijn in onze levenswandel. Wij mogen de geur van Christus om ons heen verspreiden. Dat wil zeggen: Zijn liefde, barmhartigheid, mededogen, ontferming.

Juist in de wereld van nu. En dat doet pijn.

Ja, God belooft Zijn kinderen dat Hij hun alles wil schenken. Maar mét Hem. Jezus de Goede Herder zorgt voor Zijn kudde. Maar deze Herder slaat de donkere dalen niet over. Leven met Hem is niet altijd leven in grazige weiden. Maar je mag weten dat Hij altijd bij je is, ook in de donkerste dalen.

Met Hem.         Door veel verdrukkingen heen!

Paulus schreef dit aan de christenen in Rome. Velen van hen zijn omgekomen tijdens de zware vervolgingen. Hoe konden deze jonge christenen het lijden zo gelovig aanvaarden?

Wat was de sleutel?

Zij beseften dat hun levensweg een weg was met Christus. Een weg van lijden naar de heerlijkheid.

Met Hem.

Niets zonder Hem. Daarom waren ze deelgenoot van Zijn pijn, maar ook deelgenoot van Zijn heerlijkheid. Door Hem.

Daarom ook alles voor Hem. Niets zal ons van Hem scheiden.

‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’ (Romeinen 8:38-39).

Ds. A. v.d. Veer

Van de kerkenraad:

We kijken uit naar het nieuwe ‘normaal’

En wat kunnen wij veranderen in ons kerk zijn!!

Ik ben zoals jullie weten een plantenkenner, daar denk ik wat verstand van te hebben. Maar ben

a-technisch en begrijp niks van computers. Ik heb een eenvoudige strategie als mijn computer niet doet wat ik wil: schakel ik hem uit en start ik deze opnieuw op, om het systeem en de software te rebooten (het herstarten).

Toen we half maart de beslissing namen om voorlopig te stoppen met de Erediensten op zondag, ten gevolge van een wereldwijde pandemie, hadden we niet gedacht dat we pas een paar maanden later een ‘herstart ’konden maken.

Een dergelijke wereldwijde tegenspoed is nog nooit voorgekomen en kwam onverwachts, maar net als bij mijn computer was dat misschien een signaal dat het tijd was te rebooten: uitschakelen en een nieuwe start te maken.

Ik denk dat we ons als Kerk (leden) en die Christus volgen het misschien nu tijd is om onze benadering van onze roeping opnieuw te overdenken. Wat zijn onze motieven, onze doelstelling, wat willen we en hoe samen Kerk zijn??

Staat er niet in 2 Efez. Vers 10: Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Huwelijk

Op 10 juli a.s. zal er een Burgerlijk als een Kerkelijk huwelijk plaats vinden in onze Kerk. het bruidspaar wilde zelf graag het Burgerlijk huwelijk tussen de koeien in hun nieuwe stal laten plaats vinden. Maar de ambtenaren van de Gemeente Kampen dachten daar anders over. Dus hebben ze gekozen voor ons mooie kleine kerkje hier op Kamperveen.

Tegelijk is het ook een herstart van ons kerkgebouw na maar liefst 3 maanden.

Ik mag, namens de Kerkenraad, het Bruidspaar vanaf hier een mooie, gezegende dag toewensen met de genodigden.

Want het is helaas niet mogelijk om dit in ieders aanwezigheid dit te vieren.

De namen van de gasten zijn bij ons bekend en zullen plaats nemen op de door de koster aangewezen plaats.

Peter Glas zal de huwelijksdienst leiden en we zijn hem hier erg dankbaar voor.

Herstarten!!

Op zondag 12 juli D.V. hopen we weer onze zondagse Erediensten te herstarten

Het zal anders zijn:

De koster moet weten wie er komt. De aanmeldingen moeten iedere vrijdagavond op het volgende email adres binnen zijn: gkkaanmelden@gmail.com

We reken op uw komst en medewerking.

Dan kan nl. de koster de stoelen op de juiste plaats zetten.

De collectes zullen waarschijnlijk bij de uitgang plaats vinden.

En we mogen niet zingen.

Mijn vrouw Geeske heeft in de vorige nieuwsbrief een stukje over stilte geschreven. Daar raakte mij het volgende: “De stilte zingt U toe, o Here”

En?? Hebben we daar over nagedacht!!

“De stilte zingt u toe, o Here”

Vakantie

Misschien niet zo ver als anders of misschien wel helemaal niet. Maar een ieder die wel gaat wil ik wensen een fijne vakantie en een ‘goede herstart’

Dan rest mij nog allen goede weken toe te wensen.

Hartelijke groet en Gods zegen namens de Kerkenraad aan U allen.

Henk Palland

PS

Wat is het toch mooi dat we gemeenteleden hebben die nu alweer actief zijn met hun kerk. De kerkdeuren krijgen een nieuw laagje verf.

Alvast bedankt “medewerkers”!

Stilte:

In de vorige nieuwsbrief heb ik met jullie een stukje gedeeld  over stilte. Geschreven door onze toenmalige dominee, op mijn verzoek. Dit stukje stond 24 september 2008 in het Kerknieuws van de Protestantste Kerk van Koudum, waar ik toen woonde.

Bijna 4 jaar later, 13 september 2012, stond er weer een stukje over stilte in het genoemde Kerknieuws, ditmaal door de dominee die er toen was.

DE STILTE IS EEN MOOI GELUID

Deze zin las in het boekje ‘Het is fijn om er te zijn’ van de schrijver Guus Kuijer, wat een van mijn dochters mij had gestuurd als ontspanningslectuur tijdens mijn retraite in het Belgische Drongen. Het was een zin die bij opbeurde in de eenzame stilte waarin ik daar een maand lang vertoefde. De stilte is een mooi geluid.

Het is een zin die je aan het denken zet, want stilte ervaren we vaak niet als iets moois. Als je in een wachtkamer van de dokter zit en niemand zegt iets, is zo’n stilte beklemmend. Waar mensen bij elkaar zijn is het eigenlijk nooit stil. Er moet worden gepraat. De stilte moet worden gebroken. Stilte heeft iets mysterieus, iets onheilspellends. Stilte voor de storm, zeggen we ook wel. Stilte zelf is niks, maar wat komt eruit voort? Is God misschien in de stilte te vinden? Jezus nodigt ons uit om in de stilte te zoeken naar God. ‘Als je bidt, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’  (Matteüs 6:6)

De stilte is blijkbaar een vindplaats van de Eeuwige. Daar kun je Hem ontmoeten, en zo’n ontmoeting levert wat op, zegt Jezus.

Vanuit die gedachte had ik mij tijdens mijn studieverlof teruggetrokken in dat bezinningscentrum. Er waren daar meer mensen, maar we spraken niet met elkaar en het grootste deel van de tijd bracht ik alleen door. Dan wordt het stil. Een stilte die me bij mezelf bracht. Geen stemmen meer van buiten, maar stemmen van binnen. Ik kwam daar mezelf tegen. Maar in die eenzaamheid was ik toch niet helemaal alleen. Ik kreeg iedere dag een aantal Bijbelteksten mee om te overwegen en  biddend bij stil te staan. Teksten uit het leven van Jezus. In de stilte van dat alleen zijn ontmoette ik mezelf door het levensverhaal van Jezus heen. Het werd een ontmoeting met de God van mijn leven. Het was intensief en niet altijd gemakkelijk. Maar dat is het leven ook. De basis van mijn bestaan, zo ontdekte ik, ligt in de stilte. Wie ook wel eens moe wordt van al de geluiden en beelden die dagelijks over ons heen vallen en waar we zo weinig mee kunnen, zou de stilte eens kunnen gaan opzoeken, om contact te zoeken met de Bron van het leven. Dan zul je ook ontdekken: de stilte is een mooi geluid.

                                                                                            Ds. Coos Boomsma

2020: In deze tijd van stilte in de Kerk, wou ik ook dit stukje met jullie delen.

                                      Groetjes Geeske

Echo:

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt

de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: ‘Ahhhh’.

Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die ‘Ahhhh’

roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: ‘Wie ben jij?’

en hij krijgt als antwoord: ‘Wie ben jij?’.

Hij wordt kwaad en roept: ‘Je bent een lafaard’

waarop de stem antwoordt: ‘Je bent een lafaard’

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: ‘Zoon, let op’ en roept: ‘Ik bewonder jou’. De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou’ Vader: ‘Jij bent prachtig’ en de stem: ‘Jij bent prachtig’ De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet…

Daarop legt de vader uit: ‘De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven… Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!

Indonesië Project:

Beste mensen,

Vanwege het annuleren van onze reis naar de panti afgelopen maand juni, hebben we 6 dozen met kleding en schoenen opgestuurd naar Makassar. Vooral vesten, jacks en zondagse schoenen zijn enorm gewild door de kinderen, maar normaal gesproken onbereikbaar. De tieners zijn dolblij met hun strakke jeans en mooie schoenen. De kleintjes zijn al tevreden met een nieuwe tennisbal. Yefta 12 jaar, is de koning te rijk …. De eerste keer in zijn leven een echt sportjack!!

De kinderen zijn jullie dankbaar en danken God voor lieve mensen ver weg, die voor hen willen zorgen !!

Gezegende vakantietijd gewenst.

Peter en Catharina

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 28 juli 2020 in te leveren,

bij Conny Fikse, Esdoornhof 101, 8266 GD, Kampen of hansenconnyfikse@gmail.com