NIEUWSBRIEF 56 DECEMBER 2020

Advent, en jij?

Lukas 1:31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.

Een vrouw die zwanger is, dat is een bijzonder mooi gezicht. Zo’n vrouw ziet er vaak mooier uit en vooral het leven dat groeit in de buik is fantastisch. Nieuw leven is geschapen door de grote Schepper en dat kind krijgt ongeveer 40 weken om te groeien. Dat is niet alleen tijd voor het kind om ter wereld te komen, maar ook tijd voor de ouders om zich voor te bereiden om de geboorte en de komst van het kindje in hun midden. Een geweldig mooie periode. Geestelijk zijn we ook in verwachting, het is advent.

Maria krijgt een engel op bezoek, ze is nog maagd maar de engel vertelt haar dat ze een Zoon zal krijgen. Dat kan absoluut niet, dat is onmogelijk. Toch is het zo, God heeft Maria bevrucht en er groeit nieuw leven, er groeit eeuwig leven in de buik van Maria. Gods eigen Zoon zal geboren worden uit deze vrouw. Jezus zal Hij heten, Hij die redt. Maria zal de langverwachte Messias in haar baarmoeder dragen, dat maakt het wonder nog groter.

Wat zal Maria hebben gevoeld en gedacht? Er worden meer mensen zwanger, maar niemand voor haar en niemand na haar zal Gods Zoon dragen. De voorbereiding kan beginnen, ze kan uitzien naar het kind dat komen gaat. Wat geweldig, wat een bijzondere tijd en wat zal ze genoten hebben ondanks de pijn die ze ook zal hebben gevoeld. Ze mag uitzien naar de geboorte van Christus, alles staat in het teken van Zijn geboorte.

Wij staan nu ook aan het begin van advent, afgelopen zondag (29 november) was het de eerste adventszondag. Wij mogen uitzien naar het kerstfeest. We mogen ons voorbereiden om het feest te vieren van de geboorte van onze Zaligmaker. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Je kunt er verder geen aandacht aan geven en straks als het kerstfeest daar is een keer naar de kerk gaan.

Dat is wat tegenwoordig veel gebeurd, mensen zien niet uit naar het kerstfeest, maar denken aan allerlei andere zaken.

Toch kunnen we deze tijd ook anders beleven. We mogen met Maria meezwangeren, dat is geen officieel woord maar het is een prachtige bewoording voor advent. We mogen ons klaarmaken om het feest te gaan vieren van Gods Zoon die als Mens naar de aarde is gekomen om de mensen te redden. Dan mag je de komende tijd steeds weer God zoeken in de stilte, met Hem spreken en naar Hem luisteren. Hij wil je hart laten verlangen naar het feest en steeds meer naar Hem! Je mag ook je muziekkeuze erop aanpassen, kerst-cd’s met prachtige liederen over de geboorte van Christus, ze zetten je steeds weer stil bij het wonder. Want dat is wat we vieren: het wonder van genade!

Toch mogen we ook advent vieren dat over het kerstfeest heen kijkt. We mogen vol verlangen uitzien naar de dag dat Christus terugkomt op de wolken. Hij komt dan in Zijn volle glorie en majesteit, dat is de dag dat het eeuwige feest begint. Voor altijd bij God, het begon bij het kerstfeest ongeveer 2000 jaar geleden, maar het gaat dan voor eeuwig door! Wat een feest zal dat zijn, ik zie ernaar uit.

Advent 2020, hoe beleef jij advent? Kijk je uit naar het feest en de komst van Christus? Dan heb je een rijk verlangen en mag je jezelf gelukkig prijzen. Geniet van deze tijd en richt je vizier op Hem!

Oh come, oh come, Immanuel! Hij komt, Hij komt! Maranatha!

Schrijver onbekend

Van de kerkenraad:

Het is begin december 2019. De nieuwsbrief van december ligt weer bij U op de keukentafel. Weet U het nog?…. Ja die met dat plaatje voorop met die hijskranen. We schreven toen dat die hijskraanmachinist alles net als wij onder controle wilde hebben.

En dat die stad waar die hijskraan ver boven stond elke dag weer anders was. Waar komt het uit? Schreven we toen. We wisten het niet. God ziet die stad…. God ziet ons, ziet ons in die grote wereld. Hij wil ook vandaag nog naar ons luisteren. Wat hebben we toch een jaar achter ons. Ja en we zijn er nog niet. De cijfers van de besmettingen dalen nog niet snel genoeg.

Maar we mogen ook weten dat we weer in de adventstijd zijn, dat betekend: dat we de komst van Jezus mogen verwachten! Een tijd van Hoop. Die hoop is mooi in psalm 130 verwoord en ik wil vers 3 met u/jullie delen:

            Ik heb mijn Hoop gevestigd

            Op God den Heer die hoort.

            Mijn hart hoezeer onrustig,

            Wacht op zijn verlossend woord.

            Nog meer dan in de nachten,

            Wachters het morgenlicht.

            Blijf ik, o Heer verwachten,

            Uw lichtend aangezicht.

Ja dat is mooi als we dat kunnen beamen. Vooral nu!! Wij hadden toch ook niet kunnen denken dat op zondag de deuren dicht zouden blijven… En toch zijn we als kleine gemeente dankbaar dat ook dit jaar niemand  uit ons midden is overleden.

Kerkdiensten

In november hebben de leden een tweetal brieven van ons gehad dat we even geen kerkdiensten konden houden i.v.m. de corona besmettingen. We hebben besloten dat de diensten D.V. 13 december weer starten. We hopen elkaar dan weer te ontmoeten in goede gezondheid.

Zondag 13 december is ook de inzameling voor de voedselbank, die niet door kon gaan op dankdag. Dit keer willen ze graag: houdbare melk, pot/blik groente (geen bruine bonen) en soep.

Kerstnachtdienst

Ja dat is elk jaar weer een “happening” om met elkaar te zingen, te luisteren, te vieren dat Jezus is geboren. Helaas hebben we moeten besloten om deze dit niet door te laten gaan, ook vanwege de corona. Ik denk dat een ieder zal begrijpen dat dit een moeilijk besluit was. Maar we hopen op uw begrip en dat we D.V. in 2021 het wel kunnen en mogen vieren.

Op 1ste kerstdag is er wel dienst. Dan hopen we er met ons allen te zijn. Voor de kinderen hebben we een verrassing!!!

Collectes en bijdrage kerk

Doordat we afgelopen jaar een aantal keren geen diensten hebben gehad, hebben we nogal wat “collecte geld” gemist. Sommigen van ons hebben al wat maandelijks overgemaakt. Onze dank daarvoor! Maar ik wil toch vragen aan diegene die dat niet deden als het mogelijk is dit alsnog te doen. Ook wat betreft uw vrijwillige bijdrage. Ook zijn er misschien “vrienden” van onze kerk die ons nog willen steunen. U kunt een bedrag overmaken op NL 85 RABO 0331303965 t.n.v. Gereformeerde Kerk Kamperveen (dit graag voor 20 dec. Zodat het dan ten gunste komt van dit boekjaar)

45 jaar getrouwd

Wat een bijzondere dag mag een gezin in onze gemeente herdenken. 10-12-1975: die dag is de boeken ingegaan als een koude dag, veel wind en een gevoelstemperatuur een paar graden lager dan de werkelijke temperatuur. Maar ik denk dat ze dat zich niet meer kunnen herinneren. Het is een mooi warm gezin geworden. Dat ook veel heeft mogen betekenen voor onze kerk. We willen jullie alvast hartelijk feliciteren met deze dag en dat jullie elkaar, de kinderen, kleinkinderen en al jullie naasten nog heel veel warmte kunnen en mogen geven. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (Tess. 5:18)

Uitslag Enquête 

We sturen aan de leden de uitslag van de enquête en beleggen een avond om e.a. nog samen te bespreken. Dit zal zijn D.V. donderdag 10 december om 20.00 uur in de kerk.

Ik mag namens de kerkenraad u een gezegende december maand toewensen. Henk Palland.

Roemenië project:

Graag willen we de kledinginzameling onder uw aandacht brengen. Nadat er in de zomer een vrachtwagen vol met goederen is vertrokken naar Roemenië, is er weer voldoende ruimte voor de kledinginzameling. Mocht u nog goede, draagbare kleding en schoenen hebben, dan kunt u dit op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur afleveren bij Ruth & Hillie Kloek. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhinderd zijn, dan graag eerst even contact opnemen met Ruth & Hillie Kloek voor een ander moment. Op dit moment staat de meubelopslag vol en is het dus niet mogelijk om meubels te brengen. Wij zullen bericht doen, wanneer dit weer mogelijk is.

Na de inzameling wordt de kleding gecontroleerd, gesorteerd en ingepakt. Lijkt het u of jou leuk om eens mee te helpen, dan kunt u uw naam en telefoonnummer doorgeven aan Rianne ten Hove. Te zijner tijd zal er dan contact met u worden opgenomen! 

De Roemeniëcommissie 

Indonesië project:

Graag brengen we jullie op de hoogte van het resultaat van de vorige actie “ONDERGOED”. Hoera, na 6 weken is de doos Met 10 kg onderbroeken, bh’s en topjes, via DHL aangekomen in Makassar.  De kinderen zijn er dolblij mee, vooral de meiden die altijd ondergoed tekort hebben. Regelmatig wordt 2ehands kleding naar de panti gebracht, maar daar zit bijna nooit ondergoed bij. Nu hebben ze allemaal een mooi modern kleurig exemplaar. Bedankt sponsors namens alle 60 jongens en meiden van de panti!

Maar er zijn ook gelijk zorgen, want Welem die het suzuki personenbusje altijd bestuurt moest plotseling uitwijken om een frontale botsing te voorkomen en daarbij raakte hij een bouwsel in de berm. Gevolg: veel schade maar gelukkig niemand gewond. De aanstichter natuurlijk onvindbaar. Voor zulke onverwachte kosten is geen budget, terwijl het busje iedere dag intensief wordt gebruikt. De reparatiekosten bedragen 700 euro als ze veel onderdelen zelf monteren.

DAAROM VRAGEN WE NOGMAALS JULLIE HULP! Elk bedrag is welkom groot of klein, het wordt 100% besteed aan het genoemde doel! Bedankt voor jullie trouwe steun!

Protestant én katholiek in de geest van Calvijn

Ik wil protestant én katholiek zijn, zegt dr. Herman Speelman. “Ik beleef het katholieke met mijn gereformeerde genen en dat heb ik vooral van Calvijn geleerd.”

Dr. Speelman (1953) nam deze zomer afscheid als kerkhistorisch onderzoeker aan de Theologische Universiteit Kampen, al moest het afscheidssymposium vrijdag uitgesteld worden in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Tegelijkertijd herdacht hij deze week dat hij veertig jaar in het ambt van predikant staat, eerst in de Gereformeerde Kerken (synodaal) en de Protestantse Kerk in Nederland, later in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dr. Speelman werkte als theologisch docent aan het Hindustan Bible Institute in Chennai (India), als zendeling in Micronesië voor een Duits zendingsgenootschap en richtte met dr. C.A. Tukker het International Theologisch Institute (ITI) op. Zijn huwelijk werd gezegend met zeven kinderen die voor een groot deel ook internationaal actief zijn. De onderzoeker is een kenner van vooral de tijd van de Reformatie. Hij vertaalde bronnen van Calvijn en Melanchton en uit de tijd van de Franse Reformatie en specialiseerde zich vooral op het vlak van oecumene, liturgie en spiritualiteit, waar het afscheidssymposium ook over zou gaan. Speelman heeft het oecumenische altijd al in zich gehad, zegt hij. “Ik kom al vanaf 1971 heel regelmatig bij de trappisten van Abdij Koningshoeven bij Tilburg, om bij de les te blijven voor wat betreft het bidden van de vaste gebedstijden. De afgelopen veertig jaar wist ik me gereformeerd, evangelisch én katholiek. De katholieke liturgie beleef ik enigszins protestants en de protestante liturgie katholiek.”

Dat moet u eens uitleggen

“Met mijn Kamper collega dr. Daniël Timmerman ben ik bezig met een boek over de gereformeerde getijden; een zoektocht naar het begin van het gereformeerde levensritme. Lutheranen, gereformeerden en anglicanen probeerden in de crisis van het begin van de zestiende eeuw ieder op hun eigen manier gestalte te geven aan het getijdengebed. Dat wil zeggen: de Bijbelse opdracht om van dag tot dag en zonder ophouden te bidden. Het begint al met de schepping, want bij de opgang van de zon schept God ons steeds weer een nieuwe tijd. En aan het eind van iedere dag neem je als het ware weer afscheid. Zo gaat het ook bijvoorbeeld bij het avondmaal . Calvijn koos er voor om iedere avondmaalsviering te eindigen met een door hem berijmde versie van  het traditionele avond- of completengebed. De lofzang van Simeon uit Lukas 2.”

Waarom was een wekelijks avondmaal bij Calvijn zo belangrijk?

“het avondmaal was voor Calvijn een geestelijk eten van de substantie van het lichaam van Christus. Deze geestelijke aanwezigheid van Christus is een mysterie gewerkt door de Heilige Geest. De katholieken mogen dit anders verwoorden, maar ook zij roepen de Geest aan over de elementen van brood en wijn met het oog op de gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus. Zo bezien staan protestanten en katholieken hierin niet ver van elkaar en vormt de geestelijke liturgie een geweldige basis voor de kerkelijke oecumene. Het Onze Vader bijvoorbeeld bidden wij wereldwijd met alle gelovigen.” Het bijzondere van onze tijd is dat we minder vast zitten aan kerkgrenzen, aldus Speelman. “Via allerlei media maken we kennis met andere christenen. Het lijkt me belangrijk ook bij de opgroeiende generaties om dit besef te stimuleren, enerzijds te behoren bij een lokale gestalte van het lichaam van Christus en anderzijds deel uit te maken van de universele christenheid met zijn diverse vaak eeuwenoude rijke liturgische tradities. In de huidige crisis, waarbij we niet meer massaal naar de kerk kunnen komen, lijkt het vanzelfsprekend om een pleidooi te voeren voor minder veruiterlijking en meer verinnerlijking. Maar ook los hiervan lijkt mij dit de juiste route: meer contemplatie in de liturgie, van binnen naar buiten. Via de weg van de inkeer en de dagelijkse bekering tot God steeds weer terug naar de wereld en de medemens.”

Uit het Reformatorische Dagblad van 7 november 2020

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 29 december 2020 in te leveren,

bij Conny Fikse