NIEUWSBRIEF 65 SEPTEMBER 2021

Leven van Gods Woord

‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Mattëus 4,:4

‘Zo maakte Hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt’ Deuteronomium 8:3

Steeds minder gezinnen sluiten de maaltijd af met gebed. Bijbellezen aan tafel gebeurt ook al steeds minder. Natuurlijk wil dat lang niet altijd zeggen dat het contact met God slechter is. Er zijn ook nieuwe gewoonten ontstaan, zoals stille tijd, gebedskringen, gebed en gesprek na de dienst.

Maar bidden voor het eten en Bijbellezen erna zijn wel goede gewoonten. Je staat er zo elke dag bij stil wat Jezus ooit heeft gezegd: ‘dat een mens niet van brood leeft, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt’.

Jezus haalde deze tekst aan, toen de duivel Hem probeerde te verleiden om ontrouw te zijn aan Zijn roeping. Zijn roeping was om echt mens te zijn. Geen gebruik te maken van Zijn goddelijke macht en kracht. Net als elk ander mens wilde Jezus Zijn kracht alleen ontlenen aan Gods zorg en beloften.

Die tekst kwam uit de Thora.

In Deuteronomium 8 wordt Israël herinnerd aan de veertig jaar die het volk in de woestijn heeft doorgebracht, nadat het was bevrijd uit Egypte. Tijdens die reis voorzag God het hele volk elke dag van eten. ’s Morgens was er manna en ’s avonds waren er kwakkels.

God had dat aan het begin van de woestijnreis beloofd. Met een dubbel doel. Uiteraard om Zijn volk van eten te voorzien, maar ook om het volk elke dag te leren dat dagelijks voedsel nooit vanzelfsprekend is.

Elke dag liet God dit wonder gebeuren. Zó leefde Israël dus ten diepste elke dag van het Woord dat uit Gods mond kwam.

God sprak en het was er.

Dat was de dagelijkse les voor Israël. Veertig jaar lang. Dagelijks brood, niet als automatisme, maar als dagelijks wonder.

Voor iedereen is er dagelijks brood. Dat brood komt voort uit de zorg van God voor ons en de wereld. Daarom is lezen en bidden rondom het eten zo’n mooie gewoonte.

Wij leven van Gods Woord. Ook in een tijd, waarin alles vanzelfsprekend lijkt.

Ons dagelijks brood is net als manna. Het is elke dag een cadeau van God.

Laten we dat nooit vergeten!

Ds. Arie van der Veer

Van de kerkenraad:

De Heer zal u steeds gadeslaan. Hij maakt het kwade goed. Hij is het die u hoedt, Hij zal u komen en uw gaan, wat u mag wedervaren in eeuwigheid bewaren.

Ja dat was afgelopen zondag de slotzang in de dienst. Waar we ook het Heilig Avondmaal mochten vieren. Wat mooi als we zo een dienst mogen afsluiten met die mooie woorden van Psalm 121:4 God is altijd met ons, maakt het kwade goed, beschermt ons, waar we ook zijn, wat ons ook zal overkomen… Hij bewaart ons in Eeuwigheid. Daar wordt je toch blij van als je dat kunt zingen. Dan kun je de hele ‘wereld’ aan. Als je weet dat God je bewaart, voor altijd! Dat was maar zo een kleine terugblik op afgelopen zondagmorgen.

We waren blij dat we weer na 1 jaar samen het Heilig Avondmaal mochten vieren. Dat geeft toch een gevoel van éénheid samen Gemeente zijn. Maar het belangrijkste is dat wij gedenken en ja met dankbaarheid, hoe onze Here Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote Liefde. Want hij gaf zichzelf over in de dood voor zondaren die oprecht belijden zij nietig zijn voor God (d.w.z. klein en onbelangrijk) Maar het vervult ons met dankbaarheid en vreugde, want door Zijn dood ontvangen wij het leven…

Dit geestelijke feestmaal vieren wij allen als broeders en zusters van één huisgezin. En worden, verkwikt (d.w.z. opgefrist, we kunnen er weer tegen) en bemoedigd en zo wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt in brood en wijn. Het versterkt ons geloof door de Heilige Geest. En daardoor kunnen en mogen we met vreugde en dankbaarheid de Here dienen in ons leven van elke dag. Mooi he..?? En Jezus roept ons zelf op om dit steeds weer te doen (lees zelf maar Lucas 22:19) Zet het daarom alvast maar in uw agenda DV 19 december 2021.

Geboortebericht

Ik sla het kaartje open en lees:

Kind van Hem, Kind van ons. Geef ons kracht en wijsheid Heer voor deze mooie taak, elke dag weer.

namens de kerk van Kamperveen mag ik dit gezin van harte feliciteren.

Maar ook heel mooi dat zij het zo mooi hebben verwoord. Dat ze die mooie taak die hen is toevertrouwd niet alleen kunnen, maar de wijsheid en de kracht van Hem mogen ontvangen. Amen.

Open monumentendag 2021

Ja een monument op Kamperveen. Dat is wel wat om trots op te zijn. Dat mag toch iedereen wel zien. Daarom hebben we op zaterdag 11 september onze deur open. Op de website van Open monumentendag Kampen staan prachtige foto’s van onze kerk. Ik zou zeggen wees welkom en zegt het voort tegen vrienden en bekenden.

Diensten in september

Even wat extra informatie over de diensten in september.

E-meeting

5 september is er weer een E-meeting, aanvang 9.30 uur. Mij wordt vaak gevraagd: wat is dat toch? Ja het is een ander soort dienst dan de reguliere Eredienst die we elke zondag mogen vieren. De E staat voor Everybody, dat wil zeggen: dat deze dienst voor iedereen is. Al moeten we wel eerlijk zijn het accent ligt vooral op het bereiken van de jeugd. (misschien hadden we het ook wel Jeugddienst kunnen noemen). Maar het bereiken van de jeugd, natuurlijk niks mis mee. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Natuurlijk gaat ook de Bijbel open in deze diensten. We weten allemaal dat deze zelfs in 2021 nog actueel is. Maar we proberen dat wel in normaal Nederlands uit te leggen. Dat het voor iedereen (E) begrijpelijk is en dat het wat met je doet. Dus een oproep voor alle jeugd die normaal lekker op zondagmorgen uitslaapt: Kom naar deze E-meeting. De koffie staat klaar!

Johannes de Heer dienst

Dat is een dienst die de wat ouderen onder ons wat meer aanspreekt. In de dienst van 19 september wat een Johannes de Heer dienst zal zijn, willen we ook dankbaar zijn dat onze kerk na de verbouwing zo mooi is geworden. Ds. Klaas van de Kamp, classis predikant van Overijssel en Flevoland, zal in deze ja toch bijzondere dienst voorgaan. In deze dienst wordt er gezongen uit de bundel van Johannes de Heer. Johannes de Heer was een Nederlandse Evangelist, maar ook zeer muzikaal. Hij is geboren in 1866 en overleden in 1961 op zeer hoge leeftijd. Ook voor deze dienst willen we u allen van harte uitnodigen en zing met ons mee Ter Ere van Hem. 19 september om 9.30 uur.

Doopdienst

Wat een bijzondere dienst mogen we vieren op zondag 26 september! Er zijn bij de kerkenraad 2 doopaanvragen binnengekomen. Wij vinden het als kerkenraad heel fijn dat deze ouders hun kind willen laten dopen. D.V. zondag 26 september zal Peter Glas uit Ens voorgaan in deze doopdienst en de doop bedienen aan deze 2 kinderen. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is – Sela We zien uit naar deze dienst waarin deze kinderen Gods teken van trouw en liefde mogen krijgen. Aanvang dienst 9.30 uur.

Wel en wee

Natuurlijk de geboorte van een dochtertje, zie onder kopje geboortebericht.

De opa van deze baby moest de afgelopen week een operatie ondergaan. Gelukkig is alles goed gegaan. Heb wel begrepen dat hij de komende tijd wel wat rustig aan zal moeten doen. Maar dan kan hij mooi genieten van zijn kleinkinderen!

De bloemen zijn afgelopen zondag na de dienst bezorgt bij iemand die niet lid is van onze kerk, maar wel een paar keer als gast in ons midden was. Maar door zijn ziekte kon hij er niet zijn wat hem speet, liet hij ons weten.

Daarom waren de bloemen voor hem en hebben ook in de dienst voor hem gebeden. We wensen hem heel veel sterkte toe.

Ik wil u allemaal hartelijk groeten en Gods zegen toewensen

 uw ouderling Henk Palland.

Collectebonnen/munten:

Omdat er vraag was naar collectebonnen t.w.v. 1 euro en we die niet hadden, is er besloten deze te laten maken, in muntvorm. Omdat munten herbruikbaar zijn is voor deze optie gekozen. Je kan zelf bepalen hoeveel munten je wilt bestellen en krijgt de munten in een afsluitbaar/hervulbaar bakje. Ook de bonnen kunnen nog gewoon besteld worden. Mocht je collectemunten (t.w.v. 1 euro) of collectebonnen (t.w.v. € 0,50) willen bestellen, kan dit bij Conny Fikse. Je krijgt van haar dan de bestelde bonnen/munten en een bewijs van betaling, voor de administratie.

dit zijn de nieuwe munten geworden

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 28 september 2021 in te leveren, bij Conny Fikse.