NIEUWSBRIEF 69 JANUARI 2021

‘Ja, dat kunnen wij’

‘Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’

‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Marcus 10:38,39

‘Weten jullie wat je aan Mij vraagt?’ ‘Realiseren jullie je wel wat de consequenties daarvan zijn?’

‘Ja’, zeiden Jakobus en Johannes. Deze keer gaan we het hebben over een gesprek dat Jezus had met de twee discipelen Jakobus en Johannes.  Het vond plaats tijdens Zijn laatste reis met bestemming Jeruzalem. Hij had hen over het komende lijden verteld. Toen hadden zij gevraagd of ze straks in Zijn koninkrijk allebei een belangrijke functie mochten bekleden.

Het lijkt een ongepaste vraag. Wie begint er nu over zoiets op zo’n moment? Toch staat er nergens dat Jezus hier boos over is geworden. Er staan wel twee andere dingen. Ten eerste vroeg Hij of ze wel beseften wat de consequenties van hun vraag waren. Ten tweede zei Hij dat Hij niet ging over die posities in het komende koninkrijk. Jezus zei heel duidelijk dat niet alleen voor Hem de weg naar dat koninkrijk heel zwaar zou zijn, maar ook voor hen. ‘Ik moet lijden en gedood worden. Kunnen jullie dat soms ook?’ Hun antwoord luidde: ‘Ja, dat kunnen we.’

Het meest gehoorde commentaar hierop is: ‘Wat een zelf overschatting’. Toch staat er nergens in de Bijbel dat Jezus dat gezegd heeft. Wat er nog wel staat, is dat Hij nog eens benadrukte dat de route naar Zijn Rijk via het kruis zou lopen. Het zou een weg van dienen zijn, van het brengen van een offer.

Natuurlijk zou je erop kunnen wijzen dat alle apostelen ervandoor gingen, ook die twee bij de arrestatie van Jezus. Maar daar staat tegenover dat Johannes aan de voet van het kruis te vinden was.

Bovendien was Jakobus de eerste apostel die door Herodes om het leven werd gebracht. Zijn broer Johannes is heel oud geworden, maar verbannen worden naar een eiland in de Egeïsche Zee zal ook geen pretje geweest zijn.

Je kunt met het bovenstaande Bijbelgedeelte op verschillende manieren omgaan. De discipelen borduurden voort op die ‘ongepaste’ vraag. Zij hadden overigens geen problemen met de vraag zelf, maar wel met de gedachte dat Johannes en Jakobus de belangrijksten zouden zijn.

Je kunt ook nadenken over jezelf en de beloften die jij ooit aan God hebt gegeven. Over bijvoorbeeld ‘trouw zijn in goede en in kwade dagen’. Maar er zijn nog veel meer van die beloften.

Je werd niet gedwongen, maar je deed het vrijwillig. God zou ook aan jou kunnen vragen: ‘Besefte je toen wat je zei?’ Dat deed Jezus met Petrus aan de oever van het meer, toen hij Jezus had verloochend.

Besef ik wat ik beloofd heb?

Realiseer ik me waartegen ik ooit ‘ja’ heb gezegd?

Die vraag geldt bij deze geschiedenis voor iedereen!

Ds. A. van der Veer

Van de kerkenraad:

Op de drempel?? In het kerkelijk leven gebruiken we die woorden nog wel eens. We kennen in onze erediensten het drempellied, drempelgebed. O ja zelfs Vincent van Gogh had zelfs een oude man geschilderd  “Op de drempel van de Eeuwigheid” Ja waar staan wij nu? We staan op de drempel van een nieuw jaar. We wensen elkaar: ”Veel heil en Zegen” En dat is goed maar we mogen ook wel eens gaan zitten zoals die man op het schilderij, terugzien op een jaar wat alweer achter ons ligt. Het was dit jaar ook niet altijd even gemakkelijk: de corona het liegt er niet om. Veel mensen hebben verdriet door het gemis. Tussen mensen zijn kloven, meningsverschillen ontstaan. Hoe moet het toch verder? Wij als kerkrenraad hebben ook best wel moeilijke beslissingen moeten nemen. Maar gelukkig waren we het altijd samen eens. 2 Jonge mensen waren dit jaar bereid om het ambt van diaken op zich te nemen. Zij stellen zich dienend op. Dat is toch mooi. Er zijn kinderen gedoopt. Dat is toch de toekomst voor ons kerkje. De verbouwing is gelukt. Het resultaat mag er zijn. Wij voelen ons gezegend. Toch nog even terug naar die oude man… Wat heeft de schilder voor met deze man? Ik zou zeggen vult het zelf maar in… Zo gaat dat als je kijkt naar een schilderij. Maar wij mogen blij zijn dat we zeker mogen weten zoals we het mogen horen op de “drempel van onze erediensten” , dat: Onze hulp is in de naam der Heren die Hemel en aarde gemaakt heeft. En dat zijn genade en vrede van God de Vader en Jezus Christus zijn in de gemeenschap van de Heilige Geest ook in 2022 weer met ons mag zijn! Amen.

Erediensten

Dat was niet leuk dat we het besluit moesten nemen om weer in lockdown te gaan. We hadden, dachten we, het allemaal zo mooi geregeld (zie vorige nieuwsbrief). Maar we hopen dat we gauw weer samen mogen komen ter ere van Hem. We hopen dat dat zondag 16 januari weer kan.

Aktie Kerkbalans

Ook wij willen u hiermee weer even aan het denken zetten. Geef vandaag, voor de kerk van morgen. Want laten we eerlijk zijn we willen dat het kleine kerkje op Kamperveen blijft. Wij willen dat het Evangelie vandaag maar ook morgen mag blijven worden verkondigd hier op Kamperveen. Kijk a.u.b. wat U meer kunt geven. Het is zoveel waard…. Mogen wij op U rekenen?

Wel en wee (naar elkaar omzien)

In onze dankgebeden hebben we in de kerk er al voor gedankt, maar ook hier wil ik dat ook nog even delen. Dat we blij zijn, en vooral de persoon in kwestie zelf, dat de uitslagen van de onderzoeken die zij moest ondergaan goed waren.

Ook moest een ander gemeentelid in het ziekenhuis onderzoeken meemaken. Gelukkig viel dit tot zover wel mee.

Ook willen we met hen meeleven die hier niet met naam genoemd zijn.

Een ds. uit Kampen zou op eerste kerstdag de dienst leiden. Thema “Het Licht” Helaas moesten we haar afbellen i.v.m. de Lockdown. In dat gesprek vertelde ze mij dat zij en haar man net opa en oma waren geworden. Wij willen hen hier van harte mee feliciteren.

Mocht er ziekte of wat te vieren zijn of iets om voor de danken en u wilt dat delen.

Mooi om te weten

-dat u uw of jouw verjaardag ook kunt vieren in onze kerk

-en dat ook een uitvaart vanuit onze kerk geregeld kan worden

-voor bovenstaande hoeft u geen lid te zijn van onze kerk

Voor informatie wat betreft kosten, voorwaarden enz. kunt u contact opnemen met de koster.

“Een ton voor het goede doel”

Er is ons gevraagd om bij ons in de kerk een ton te mogen plaatsen. Een ton voor het sparen van plastic doppen. De opbrengst daarvan is bestemd voor het opleiden van hulphonden.  In de ton kunt u de doppen deponeren. Let op het gaat alleen om plastic draaidoppen. Wij doen graag mee….U ook?

Ik mag u namens de gehele kerkenraad toewensen Veel heil en zegen in 2022

Een hartelijke groet van uw ouderling Henk Palland

E-meeting 6 februari:

Op 6 februari hopen we weer een e-meeting te mogen houden. Deze keer zal Daniël van Deutekom uit Arnhem komen spreken. Daniël is een evangelist die samen met anderen de straat opgaat om te vertellen over God en om met en voor mensen te bidden. Hij heeft mooie verhalen om te delen en aan de telefoon hebben we een heel mooi gesprek gehad. Daniël leeft met God en wil de weg gaan die God hem wijst. Hij vond het dan ook heel mooi om te horen hoe wij als kerk ons zo gezegend voelden met de verbouwing van onze kerk. Dat we meer gedaan kregen als waar we om gevraagd hebben en dat is ook wat hij vaak ervaart, daarom wilde hij graag op de uitnodiging om te komen spreken ingaan. Zet de datum vast in je agenda… ik denk dat het een mooie en gezegende ochtend gaat worden.

Ik kniel neer:

Meer dingen worden door gebed tot stand gebracht dan deze wereld in haar stoutste dromen vermoedt.

(Alfred Tennyson)

In een videoboodschap ‘Ik gooi een steentje in de vijver’ van Jan Pool, te vinden op you-tube, pleit ik ervoor dat christenen in Nederland de handen ineenslaan om samen te bidden voor ons land, de regering en de Kerk. Wat zou het geweldig zijn als christenen uit elk dorp en elke stad en uit wat voor gezindte dan ook, op 2 Januari aan deze dag meedoen en dat we de dag afsluiten met een gezamenlijk gebed om 20.00 uur! Stel je voor dat we dan met zoveel mogelijk christenen in heel ons land in kerken of huiskamers gezamenlijk neerknielen om ons te verootmoedigen en te bidden voor ons land, voor de regering en voor de kerk. Zou dat niet geweldig zijn? Misschien kan jij zelfs je huiskamer of kerk openzetten om dit samen met anderen te beleven. Dit vanzelfsprekend binnen de dan geldende Corona maatregelen. En wellicht is het mooi om dit samen met je kinderen te doen. Toen Josafat en het volk bij elkaar kwamen om neer te knielen en te bidden, waren de kinderen er ook bij! (2 Kronieken 20:13,18)

Bidden kan natuurlijk op verschillende wijze en in verschillende houdingen. We komen in de Bijbel staan, knielen en liggen tegen. Salomo knielt neer voor een indringend gebed (2 Kron. 6:13), Ezra en het volk knielen neer (Neh. 8:7), de profeet Elia bidt met zijn hoofd tussen zijn knieën (1 Kon. 18:42), Daniël knielt voor de open vensters (Dan. 6:11), Paulus knielt neer om te bidden (Hand. 21:5) en Jezus knielt neer om te bidden in de hof van Getsemane (Luk. 22:41).

Wie knielt komt letterlijk laag bij de grond terecht, die maakt zich klein voor God. Dat is een houding die goed past bij christenen die zich willen verootmoedigen en zich diep afhankelijk weten van God. Laten we met elkaar erkennen dat we in deze crisis God nodig hebben en samen onze knieën buigen voor Hem!

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE. Psalm 95:6

Hoe te bidden?

De problemen waar ons land voor staat zijn immens. Het Covid-virus is direct en indirect de oorzaak van ontzettend veel verdriet, eenzaamheid, angst, pijn, onrust, frustratie, polarisatie en woede.  Niemand lijkt een oplossing te hebben voor de problemen waar onze samenleving mee worstelt.

Ik geloof dat we een verandering teweegbrengen door samen te bidden. Gebed van christenen is het belangrijkste kanaal waardoor God zijn kracht doet stromen in de samenleving. Krachtige voorbede kan het tij in ons land doen keren, op sociaal, moreel en geestelijk gebied. De kracht van bidden mag niet onderschat worden. Jakobus schrijft: ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’ (Jak. 5:16b)

God luistert zeer zeker naar gebeden, verhoort gebeden en gaat tot actie over als reactie op gebeden.

Hoe te vasten?

Op deze zondag 2 januari 2022 willen we het gebed versterken door ook te gaan vasten. En jij zal je misschien afvragen, waarom vasten? Wat is daar het belang van? Vasten is niet populair. Het lijkt eenvoudiger om 100 christenen warm te krijgen voor een barbecue, dan 5 mensen om te vasten. Toch willen we je uitnodigen om op deze dag het vasten te omarmen.

We proberen hieronder onze motivatie uit te leggen.

We komen in de Bijbel regelmatig tegen dat gelovigen vasten. Vaak werd er één dag gevast (Recht. 20:26), maar soms ook langer. Ester riep de Joden op om drie dagen te vasten en Daniel vastte 21 dagen (Dan. 10:2-3). Er zijn drie gebeurtenissen beschreven waarin veertig dagen lang werd gevast: toen Mozes de Tien Geboden ontving (Ex. 34:28), toen Elia God ontmoette (1 Kon. 19:8) en toen Jezus in de woestijn beproefd werd (Mat. 4).

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Kijk dan even op ikknielneer.nl

Daar vind je alle informatie over dit initiatief.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 1 februari 2022 in te leveren, bij Conny Fikse.