NIEUWSBRIEF 71 MAART 2022

vrede, heelheid

In je leven kun je verlangen naar vrede: naar rust, heelheid en de afwezigheid van strijd. De situatie wereldwijd, problemen in je eigen omgeving of onrust in je innerlijk leven kunnen dit verlangen versterken. Een verlangen naar een leven in harmonie met jezelf, met de mensen en de wereld om je heen, en met God.

Heelheid voor de mensen

In de Bijbel betekent vrede: de heelheid van een groep mensen of van een persoon.

Zo houdt vrede in dat er geen oorlog of strijd is tussen volken, en tussen familieleden of gelovigen onderling. Veiligheid, welvaart en gezondheid horen bij een leven in vrede,

net als een rustige, vredige dood.

Vrede is ook: leven in vrede met God. Dat betekent gehoorzaam zijn aan God en vertrouwen op hem. God schenkt zijn vrede als een zegen (Psalm 29:11). En profeten vertellen over Gods belofte als een visioen van vrede (Jesaja 32:17-18).

In het Nieuwe Testament brengt Jezus vrede tussen God en mensen (Romeinen 5:1). Zijn vrede is ook een steun voor zijn leerlingen bij hun werk in de wereld (Johannes 16:33).

De vrede van God of Jezus staat tegenover innerlijke onrust en zorgen . De vrede die God geeft is een van de vruchten van de heilige Geest (Galaten 5:22).

Zegen van de God van de vrede

God wordt ‘de God van de vrede’ genoemd (Romeinen 15:33). Zijn vrede kun je als zegen ontvangen.

‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ (Numeri 6:24-26)

‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.’ (Psalm 4:9)

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ (Johannes 14:27)

‘Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ (Filippenzen 4:7)

Vrede zij met u

Als mensen elkaar in de Bijbel groeten, wensen zij elkaar vrede toe. Bijvoorbeeld om iemand een behouden reis toe te wensen, maar ook om de vrede van God en Jezus aan elkaar mee te geven.

Jezus geeft zijn leerlingen zo zijn vrede, en Paulus groet de lezers van zijn brieven met de vrede van God en Jezus. Vrede is er om door te geven.

‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.’ (1 Korintiërs 1:3).

Bron: debijbel.nl

Van de kerkenraad:

Wie vertrouwen op de Heer zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor eeuwig blijft.

naar Psalm 125:1

Een appje is in no time aan de andere kant van de aardbol. Dat is op zich geweldig natuurlijk, maar het gevolg is dat we ook een snelle reactie verwachten. Als de vinkjes onderaan ons appje groen zijn geworden, willen we antwoord. Meteen het liefst.

En als die vinkjes grijs blijven, vragen we ons af wat daar de reden van kan zijn.

Van God verwachten we vaak hetzelfde.

Antwoord op gebed, een oplossing voor een probleem, genezing van ziekte… het liefst zo snel mogelijk.

In de Bijbel komen we heel wat mensen tegen die jaren moesten wachten op antwoord. Denk maar eens aan Abraham en Sara, aan Hanna, aan Zacharias en Elisabeth, aan het volk van God dat wachtte op de Messias…

Zo’n stilte betekent niet dat God ons vergeten is, ons negeert of zich heeft terug getrokken. Nee, die stilte vraagt om volharding en vertrouwen. Volharding door God niet af te schrijven, maar dicht bij Hem te blijven. En intussen te vertrouwen dat Hij er is.

Hoe dan ook.

Dat Hij weet wat Hij doet en dat Hij achter de schermen bezig is om ook in jouw leven tot zijn doel te komen. Ook al begrijp je Hem niet en ervaar je zijn aanwezigheid soms een tijdlang niet.

God zorgt voor je, want Hij heeft zelf gezegd: ‘Ik zal bij je blijven, Ik zal je niet in de steek laten.’

Hebreeën 13:5 (BGT)

En wat is het toch mooi om elke zondag weer blij gezichten te zien in de kerk. Dat snap ik wel want dat heb ik ook, het gevoel van verwondering en warmte als je op zondagmorgen de mooi gerestaureerde kerk in loopt. De sfeer voelt heerlijk en dat merken de voorgangers ook. Er zijn weer regelmatig kinderen in de kerk, wat fijn dat ze er bij zijn en met hun speelgoed op het heerlijke nieuwe tapijt zich ook fijn voelen, net als thuis. En als er weer een fijne dienst afloopt hebben de kosters de koffie al weer klaar staan voor een warme ontmoeting met elkaar. Wat een feest om zo samen te mogen komen!

Oekraïne

We hebben allemaal de vreselijke beelden wel gezien van de oorlog in de Oekraïne. En dat kan maken dat je je machteloos voelt, wat kan je doen? Afgelopen zondag hebben we een collecte gehouden voor Oekraïne. Omdat deze collecte op het laatste moment is veranderd, was niet iedereen op de hoogte van deze collecte. Wil je alsnog een extraatje geven, maak dit dan over op het rekeningnummer van de kerk met daarbij de vermelding: collecte Oekraïne, dan zorgen we dat het alsnog op de goede plek terecht komt.

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.

In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.

Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,

geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus’ naam, Amen.

Ledenvergadering

Op 17 februari hadden we weer een leden vergadering en heeft de voorzitter van de kerkenraad voor het eerst in de geschiedenis van de kerk een jaarverslag van 2 jaar voorgelezen. Dit kwam natuurlijk doordat we vorig jaar door corona en de verbouwing geen vergadering konden plannen. Het was een gemoedelijke avond. We waren allemaal erg blij met de mooie afloop van de verbouwing. Het is nog niet helemaal af maar het resultaat is nu al verbluffend. De paaskaars werd weer verloot en bracht een mooi bedrag in het laatje voor een nieuwe. Minder goed nieuws was dat vanwege een verhuizing een kerkenraadslid uit de kerkenraad gaat. Hierdoor komt er weer een vacature vrij voor een ouderling. Na de vergadering werd er nog gezellig nagepraat.

Kindernevendienst

We zijn erg dankbaar dat er elke 3de zondag van de maand weer een kindernevendienst wordt georganiseerd.

“Na corona”

Gelukkig kunnen we praten over “na corona”. We hebben besloten om de eerste tijd de stoelen aan één kant van het gangpad weer in rijen te zetten en aan de andere kant nog 1,5 meter tussen de plekken te houden. Ook zullen de tafels achterin de kerk ingericht blijven voor de kinderen. Zo kan een ieder gaan zitten waar die zich prettig bij voelt.

Nieuw gezin

Wat zijn we blij en gezegend dat we weer een gezin mogen verwelkomen in onze kerk gemeenschap. We hopen dat jullie je snel thuis mogen voelen bij ons.

Wel en wee

een gemeentelid is opgenomen in het ziekenhuis, hij heeft veel pijn in zijn nek en rechter arm. De doctoren hebben moeite om precies uit te vinden wat er aan de hand is. We willen ook langs deze weg hen een hart onder de riem steken en een zegen vragen voor de doctoren om de juiste diagnose te kunnen stellen. Beterschap toegewenst. En weet dat ook al is er nog veel onduidelijk dat Hij bij jullie is.

Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. (Jes. 41: 10)

Officiële opening kerkgebouw

In 2021 hebben we de officiële feestelijke heropening van onze gerenoveerde kerk, moeten  annuleren vanwege coronaregels. Inmiddels zijn die regels opgeheven en we zijn blij om een nieuwe datum bekend te kunnen maken ZATERDAG 23 APRIL 2022!!

In de nieuwsbrief van april volgt een uitnodiging met details over het dag vullende programma, voor alle gemeenteleden, genodigden en belangstellenden.

Een hartelijke groet namens de hele kerkenraad.

Biddag:

Woensdag 9 maart is het Biddag. Dan zal er weer een inzameling worden gehouden voor de voedselbank.

Dit keer is gevraagd om jam, koffiepads, oploskoffie en thee. Maar natuurlijk zijn ook andere artikelen welkom. Er zijn nog altijd veel gezinnen afhankelijk van de voedselbank.

Daarom zullen woensdag 9 maart en zondag 13 maart weer kratjes klaar staan in de kerk om onze gaven met hen te delen.

Kindernevendienst:

Zondag 20 februari was het dan eindelijk zover!

We hebben de eerste kindernevendienst weer gehad en kijken terug op een fijn samenzijn.

De kinderen hebben het gehad over de zaaier die uiteindelijk het zaad in goede grond liet vallen zodat er een plant opkwam met vruchten. Zelf hebben ze een mooi knutselwerkje gemaakt.

Ze hebben zaadjes geplant van droogbloemen.

Zo kunnen ze altijd aan die mooie 1ste kindernevendienst terug denken.

Zondag 20 maart is de volgende kindernevendienst.

Koekjes eten met God:

Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap.

Zo ging hij op weg. Hij was nog maar langs drie grote flats gelopen, toen hij een oude vrouw zag.

Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven.

De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach.

De jongen was helemaal verrukt.

Zo zaten ze daar die middag, ze aten en glimlachten, maar spraken geen woord.

Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan, maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. Zij schonk hem een stralende lach.

Toen de jongen even later thuiskwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag. Ze vroeg: ‘Wat heb je gedaan vandaag, dat je zo blij bent?’

Hij antwoordde: ‘Ik heb met God gepicknickt’. Nog voordat zijn moeder verder kon vragen zei hij: ‘En weet je, ze had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb’.

Intussen was ook de oude vrouw thuisgekomen, stralend van vreugde. Haar zoon was verbluft toen hij de vredige uitdrukking op haar gezicht zag. Hij vroeg: ‘Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?’

Zij zei: ‘Ik heb in het park koekjes gegeten met God’.

Bron: kracht in het gebed

Roemenië project:

De Roemenië commissie is nog steeds op zoek naar een lid uit onze kerk die in de commissie zou willen. Denk je: dat lijkt me leuk? Of wil je meer informatie over wat het allemaal inhoud?

Neem dan even contact op met Ilja Tromp. 06-12658801

Indonesië project:

Uitnodiging Indo presentatie dinsdag 5 april:

Een presentatie met film en verhalen over het kindertehuis wat we financieel steunen in Makassar – Indonesië , genaamd:“Cipta Generasi Baru”, dat betekent “Schep een Nieuwe Generatie”.  Hulp is mogelijk gemaakt door uw sponsoring waarvoor hartelijk dank!!

In dit tehuis (panti) wonen 65 kinderen uit arme gezinnen t/m hun 18e jaar en krijgen zorg, opvoeding, kleding en onderwijs.  Na 3 keer annuleren in 2020/2021 vanwege corona hebben we een nieuwe datum geprikt en we rekenen er op dat het nu wel doorgaat! Deze keer is het thema : “hechtings problemen”, iets wat bij pantikinderen vaak voorkomt.  Denk aan zichzelf minderwaardig voelen, niemand vertrouwen, moeilijk een relatie kunnen beginnen. Onze schoondochter Joyce Danser heeft vanuit de praktijk ervaring op dit gebied en zij komt een korte inleiding houden aan het begin van de presentatie. De foto’s en films in de presentatie komen o.a. uit het gebied midden-Sulawesi, een sprookjesachtig mooi landschap. Maar het toont ook hoe armoedig de mensen daar leven, wat niet altijd inhoudt dat ze ongelukkig zijn!! Natuurlijk ook veel foto’s van de panti zelf op de nieuwe locatie. Kortom we hopen er een interessante, leerzame en vooral gezellige avond van te maken voor alle sponsors en belangstellenden.

Graag tot ziens  in de Gererormeerde Kerk  – Zuideinde West 12 – 8278AP Kamperveen. Voorin de kerk staan enkele tafels met artikelen die te koop zijn voor het “Indo” doel. De koffie staat 19:30 klaar en om 20:00 hopen we te starten met het programma. 

Verhaaltje voor de kinderen:

Als je dit leest is het vak nog koud en donker: de lente is er nog niet. Toch wordt er aan die lente ‘gewerkt’. Je kunt het misschien nog niet zien, maar het gebeurt wél. Lees maar…

Het sneeuwklokje

Het was winter. De lucht was koud en de wind was guur. Maar onder de grond was een klein huisje waar het lekker warm was. In dit huisje woonde een bloem. Opgevouwen lag ze in haar bolletje. Soms scheen de zon. Een dun straaltje boorde zich door de grond en gaf de bloembol een prikje. ‘Kom maar binnen!’ zei het bloemetje. ‘Dat kan ik niet,’ zei de zonnestraal. ‘Ik ben niet sterk genoeg om de deur te openen. Als het lente wordt, dan ben ik sterker.’ Maar het was nog lang geen lente. Soms hagelde het, soms regende het, en som scheen de zon. En elke keer prikte een zonnestraal door de natte grond en klopte aan bij het huisje onder de grond. ‘Kom maar binnen!’ zei het bloemetje dan weer. ‘Dat kan ik niet,’ zei de zonnestraal. ‘Ik ben niet sterk genoeg, maar als het lente wordt…’ ‘Wanneer is het dan lente?’ vroeg het bloemetje. Maar de zon was alweer weg. Het bloemetje wachtte en wachtte. Toen op een dag weer een zonnestraaltje aanklopte, hield ze het niet langer vol. ‘Het duurt zo lang voor het lente is! Ik krijg er de kriebels van. Ik wil me uitrekken, naar buiten kijken en goede morgen zeggen tegen de wereld!’ Het bloemetje rekte zich uit. Ze duwde tegen de wanden van haar huisje die zacht geworden waren. Ze strekte zich uit door de aarde: een dunne groene stengel met een wit-groen knopje. Het was koud. ‘Je bent te vroeg,’ suisde de wind. Maar de zon was er ook en zorgde ervoor dat het bloempje helemaal open ging. Daar stond ze, in haar witte jurkje. Het was koud, maar het bloemetje was sterk en bleef staan. En toen de kinderen naar buiten kwamen,

riepen ze: ‘Kijk, een sneeuwklokje! Dat is de eerste! Nu wordt het bijna lente!’

Na een verhaal van Hans Christian Andersen

E-meeting:

Roosevelt Vakantieweek:

Graag uw aandacht voor de Roosevelt vakantieweek 2022 voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking, die georganiseerd wordt door het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel. Deze week wordt gehouden van 25 juni 2022 t/m 2 juli 2022 (week 26).

De vakantieweek is in het Nieuw Hydepark te Doorn. Een landgoed in een mooie, groene omgeving. Alles toegankelijk voor rolstoelgebruikers en ook zijn er de benodigde aangepaste faciliteiten.

Alle informatie over het park vind u op: www.nieuwhydepark.nl

De Roosevelt-Vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van veel vrijwilligers. Er is altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.

Wilt u zich aanmelden voor deze week? Geef dat dan even aan bij de diaconie van onze kerk.

Samen met de diaconie kunnen dan afspraken gemaakt worden over de kosten voor deze week (625 euro) en alle benodigde gegevens doorgespeeld worden naar het Diaconaal Streekverband.

Aanmeldingen moeten voor 20 april 2022 binnen zijn.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 29 maart 2022 in te leveren, bij Conny Fikse.