NIEUWSBRIEF 74 – juni 2022

Drie redenen waarom Pinksteren belangrijk is voor ons

Het feest van Pinksteren wordt meestal minder groots gevierd dan Kerst of Pasen. Toch is het een feest dat niet vergeten moet worden. Zonder het werk van de Geest, zouden de boodschap van Kerst, Pasen en Hemelvaart niet tot zijn recht komen. Niet voor niets wordt Pinksteren ook wel het feest van de Geest genoemd. Vandaag staan we stil bij drie redenen waarom Pinksteren belangrijk is voor ons. 

Na Jezus’ opstanding bleef Hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Hij vertelde hen over het Koninkrijk van God en legde hen uit dat ze met de Heilige Geest gedoopt zouden worden: ‘Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.’ (Handelingen 1:5) Die dag kwam, 10 dagen na Jezus’ hemelvaart. 

Op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort, waren alle discipelen bij elkaar in de tempel. Het was er druk omdat het Wekenfeest werd gehouden. Tijdens dit feest werd een deel van de nieuwe graanoogst als offergave aan God aangeboden. Met Pinksteren werd de graanoogst afgesloten. Het was een vrolijk feest, met Joden uit verschillende landen. Tijdens dit Pinksterfeest werden de discipelen vervuld met de Heilige Geest. Deze gebeurtenis veranderde niet alleen de levens van de discipelen, maar die van alle aanwezigen. Petrus vertelde de aanwezigen dan ook: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.’ (Handelingen 2:38) 

Waarom is Pinksteren vandaag de dag nog een belangrijk feest voor ons? 

1. De beloften die Jezus gaf, worden met Pinksteren vervuld.

Jezus had gezegd dat het goed zou zijn als Hij terug zou gaan naar de Vader, ‘want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden’ (Johannes 16:7). Met dat Jezus naar de hemel terugkeerde, verliet Hij de discipelen niet, ook al ervoeren ze dit wel zo. Hij wist dat, als Hij zelf niet terug zou keren naar de Vader, er geen ruimte zou zijn voor de Geest. 

2. Het Pinksterfeest was de start van de verspreiding van het evangelie. 

De discpelen hadden al de opdracht gekregen om het goede nieuws te verspreiden. ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:19-20)

Jezus beloofde zijn discipelen altijd bij hen te zijn – niet op een fysieke manier, maar door middel van zijn Heilige Geest. 

3. Pinksteren wijst vooruit naar een volmaakt herstel.

Petrus legt op het Pinksterdag uit dat de uitstorting van de Heilige Geest het begin is van de vervulling van de profetie die in Joël wordt genoemd: 

“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.” (Joël 2: 17-18)

Met de komst van de Heilige Geest brak er dus een nieuwe tijd aan. Aan de uitstorting van de Heilige Geest gaan een aantal dingen vooraf: het belijden van je zonden, een bekering van je leven. En daarnaast de erkenning dat Jezus Heer is over je leven. 

Aan de slag!

Wat is jouw ervaring met het feest van Pinksteren, het feest van de Geest? Welke plek neemt Hij in naast God de Vader en Jezus? Wees je ervan bewust welke kracht de Heilige Geest heeft in jouw leven. Bid dat Hij je leven (opnieuw) mag vervullen, zodat je niet in eigen kracht, maar in Gods kracht het leven mag leven. Je hebt gelezen welke krachtige werking de Geest had op de Pinksterdag. Diezelfde kracht kan ook in jouw en mijn leven werkzaam zijn, als wij ons leven daarnaar inrichten. 

zijlacht.nl    Neeltje

Van de kerkenraad:

Beste broers en zussen,

Wat een fijne maand was het weer. We mochten beginnen met een Johannus de Heer dienst. De spreker deze ochtend had een stronk van een struik uit zijn tuin meegenomen die met veel moeite uit de grond was gekomen. Volgens hem zijn wij ook vaak vast geworteld aan al onze spullen en  gewoontes. Wat mooi gevonden. Als u wil weten waar dat over ging dan kunt u de dienst terug luisteren op kerkdienstgemist.nl (kerkdienst 1 mei 2022)

7 mei was de officiële heropening van onze zeer mooi verbouwde kerk. De burgemeester deed de opening waar bij hij ons allen toesprak. Wat ik mij steeds blijf herinneren is dat hij tegen ons zij: “U vind zich zelf een kleine gemeente, maar ik heb niets kleins in u gevonden”. Dat vind ik wel een heel mooi compliment. mijnheer de Leeuw mocht het lint voor de kerk doorknippen. Prachtig als het oudste lid van onze gemeente op die manier de kerk weer opent. Laten we vertrouwen hebben dat dit ook nog lang zo mag blijven. Daarna was er binnen een korte toespraak van ds. Olde die al heel lang nauw betrokken is bij onze gemeente. We mochten voor elk gezin van onze kerk een cadeau in ontvangst nemen. (mocht je die nog niet hebben gehad dan liggen er nog een paar in de kerk) Daarna was het feest. De kinderen hebben veel plezier gehad op het grote springkussen achter de kerk, er was een markt met opbrengst voor de kerk. Ook was er een perfecte cateringservice waarvan de opbrengt voor de kerk was. Al met al een mooie dag met veel bezoekers die met verwondering ons vernieuwde gebouw hebben bekeken. De opbrengst van die dag is bestemd voor het in richten van de boven verdieping. Daar is 1510 euro voor opgebracht die dag. Daar zijn we erg dankbaar voor, iedereen die mee geholpen heeft wil ik graag hartelijk bedanken. Van Streekbelangen hebben we een prachtige nieuwe TV gekregen voor de jeugd plek op de 1ste verdieping. Wat een prachtig cadeau!

Ook de dankdienst op 8 mei was zeer goed bezocht en we hebben een fantastische dienst gehad. Ook de buurt gemeentes waren vertegenwoordigt wat fijn dat we zo samen deze dag mochten vieren. En natuurlijk het optreden van het Koldewijn Schoele kinderkoor, heel mooi!

Ook hebben we afgelopen maand een paar nieuwe gezichten op de kansel gehad. Fijn dat ze hier waren, we hebben er van genoten en hopen ze vaker te mogen verwelkomen.

We mochten ook nog 3 verjaardagen en 3 huwelijksjubileums vieren. Iedereen van harte gefeliciteerd.

Als met al weer een prachtige maand. Ik zie met vertrouwen uit naar de volgende!

Ps: om alvast in de agenda te zetten: de openluchtdienst zal plaats vinden op 3 juli. Spreker is Joshi van Veen uit Elspeet, muziek zal verzorgd worden door de dames van Kithara. We zien we alvast naar uit!

Met broedergroet, vrede en vertrouwen,

Ouderling Hans Fikse

Indonesië project:

Lieve mensen,

We zijn heel blij en dankbaar dat we na 3 jaar, weer naar de panti in Makassar kunnen reizen.

Onze 3 dochters kijken er reikhalzend naar uit en wij ook.  Zij hebben de overige kinderen al veel over ons verteld, dus die zijn inmiddels ook heel nieuwsgierig geworden.  Het gaat de 1e keer worden dat we het leven in de NIEUWE panti gaan meemaken en daar zijn we ook heel benieuwd naar.

D.V. 31 mei hopen we te vertrekken, tenminste als Schiphol wil meewerken… haha.

Natuurlijk zullen we regelmatig van ons laten horen hoe het gaat en wat we deze keer allemaal kunnen doen voor de kinderen. We rekenen op jullie steun en gebed en vertrouwen op een behouden terugkomst!!

Peter en Catharina

Vallen en opstaan:

Heer, U hebt ons leven nieuwe kans gegeven en het licht bij U vandaan wijst de nieuwe weg ons aan.

Vallen, opstaan, lopen, altijd blijven hopen, met de grote mensenstoet op de weg U tegemoet.

Mens zijn tussen velen lief en leed te delen, hand in hans het goede spoor volgen. Jezus Zelf gaat voor!

Open vrouwenochtend Kamperveen:

Een gezellige ochtend waarop we gaan luisteren naar wat Annemarie van Heijningen ons te vertellen heeft. Daarnaast is er ook tijd om samen te kletsen en is er koffie.

Komt u/kom jij ook? Meld je dan even aan.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m zondag 26 juni 2022 in te leveren, bij Conny Fikse.