Nieuwsbrief, nr. 27 – mei 2018

Nieuwsbrief Gereformeerde kerk Kamperveen, mei 2018 – nummer 27

Van de kerkenraad:

Vacature kerkenraad

Er werden vijf namen ingediend van gemeenteleden die in aanmerking zouden kunnen komen voor het ambt van ouderling. Om hun moverende redenen hebben alle voorgedragen kandidaten bedankt. De kerkenraad zal nu zelf verder gaan zoeken en leden van de gemeente benaderen. Julia de Leeuw stopt in ieder geval bij het begin van de zomervakantie. We zullen dus naarstig op zoek moeten naar een opvolg(st)er voor Julia.

Subsidiestromen

Voor de goede orde: we zijn dus bezig met het voorbereiden van twee subsidieverzoeken. De eerste wordt ingediend bij de gemeente Kampen en gaat om het opknappen/restaureren van de buitenkant van het gebouw. Eind december hebben we al een voorlopige aanvraag ingediend, de concrete kosten worden nu begroot door de Fa. Van Boven uit Oosterwolde. Zodra zij de offerte klaar hebben, kunnen we deze indienen bij de gemeente Kampen als aanvulling op de eerdere aanvraag.

Daarnaast wordt een subsidieverzoek ingediend bij de PKN. Daar gaat het om twee subsidiestromen. Het eerste is het onderhoud van ons kerkgebouw, met name het aanpassen van het interieur. Daarnaast moet er een zgn. ‘Revitaliseringsplan’ worden ingediend waaruit blijkt dat er sprake is van plannen om tot een vitale gemeente te komen.
Beide verzoeken aan de PKN moeten tegelijkertijd worden ingediend. We streven ernaar deze plannen in oktober klaar te hebben. Voor eind december 2018 moeten de verzoeken bij de PKN zijn.

Verkennend onderzoek

We zijn blij met de instemming van de gemeenteleden om een verkennend onderzoek te starten om te bezien of ons gebouw in de toekomst een bredere functie kan krijgen. Let wel: het gaat bij het maken van dit plan vooralsnog om oriënterende gesprekken. Dit kan niet los worden gezien van het voorgaande. De PKN gaat niet investeren in een gebouw dat meestal alleen ’s zondags een uur wordt gebruikt en de rest van de week vaak leeg staat.

Onze adviseur vanuit de PKN – Els Deenen – wil een gesprek met een afvaardiging van de gemeente. Fijn dat een aantal personen zich opgaf om mee te denken en haar van respons te voorzien. Greet Fikse, Conny Fikse, Henk Schoonhoven, Henk Tromp en Henk Palland zullen Els Deenen feedback geven. Trouwens, je hoefde niet persé Henk te heten om als man mee te draaien in deze groep…….

Kerk in Actie

Vanuit Utrecht ontvingen we een overzicht van de giften die in 2017 vanuit onze gemeente werden gegeven aan Kerk in Actie (KIA). Het betreft de periode februari 2017 tot en met januari 2018.
Vanuit onze kerk ontving KIA € 506,70. Vorig jaar was dat € 309,80. Het ging dan om noodhulp bijvoorbeeld een collecte voor het getroffen eiland St.Maarten, voor het Werelddiaconaat en voor Kinderen in de knel. Allemaal zaken die dus onder de noemer Kerk in Actie vallen. Ook de opbrengsten van de voorjaarszendingsweek en de najaarszendingsweek vallen hieronder. Daarnaast werd van particulieren uit onze gemeente ook nog geld ontvangen. Dit jaar was dat € 531,70. Vorig jaar € 419,80.
Al met al een positief resultaat . Inderdaad, een levende gemeente is ook een zendingsgemeente!

Website

De website is nu bijna klaar en kan binnenkort online. Op de gemeenteavond hebben hiervan al een voorproefje laten zien. Greet Fikse is bereid gevonden om webmaster te worden. Fijn, Greet, dat je dit wilt doen! Nog te vaak kom ik op een website waarvan de informatie niet meer actueel is. Dat is storend en onnodig. We zullen proberen onze website actueel te houden. Trouwens, daarnaast zitten we ook op Facebook. Bezoek onze FB-pagina eens.

Eind mei wordt er een wet van kracht die moet voorkomen dat persoonlijke gegevens van mensen online komen. Alle bedrijven, organisaties enzovoort moeten hieraan meewerken en dus aan de eisen voldoen. Dit betekent voor ons dat de nieuwsbrief vanzelfsprekend ook op de website komt, maar dan wel in afgeslankte vorm. Alle persoonlijke gegevens hebben we eruit gehaald bijvoorbeeld nieuws over verjaardagen, jubilea, ziekte enzovoort. Gemeenteleden krijgen de nieuwsbrief nog wel via de mail toegestuurd en dat is dan wel een complete versie.

Glasvezel in het buitengebied

De afgelopen maanden is er veel gesproken over glasvezel in het buitengebied, dus ook in Kamperveen. Iedereen die dit gevolgd heeft, weet dat het realiseren van een aansluiting nu vele malen goedkoper is dan over bijvoorbeeld enkele jaren. Daarom heeft de kerkenraad besloten om ook voor onze kerk een glasvezelaansluiting aan te vragen. Nu hebben we die misschien nog niet zo nodig, maar gezien alle ontwikkelingen op ICT-gebied, zullen ook wij daar in de toekomst mee te maken krijgen. En regeren is vooruitzien.

Bij de diensten

Terwijl ik begin te schrijven en de diensten van de maand mei op een rijtje zet, realiseer ik me dat we in mei alleen maar bijzondere diensten hebben. Vanzelfsprekend is elke kerkdienst bijzonder maar zo bedoel ik het niet. Er is toch een aantal zaken over de diensten te zeggen die het vermelden waard zijn en in zekere zin bijzonder zijn.

• Op zondag 6 mei zingen we een aantal vaderlandse liederen tijdens de dienst. Juist in deze tijd tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag is dat een mooie gelegenheid om een aantal vaderlandse liederen te zingen. Ons repertoire aan vaderlandse liederen blijft de laatste decennia beperkt tot het Wilhelmus en de Zilvervloot van Piet Heyn. Wil je die bekende liederen nog eens een keer uit volle borst meezingen dan is dat mogelijk op zondagmorgen 6 mei.

Het thema van die kerkdienst luidt: “Voor welk Vaderland kies jij?” Ik hoop zelf in deze dienst voor te gaan. De overdenking gaat over Abraham die z’n vaderstad verliet en naar een voor hem onbekende bestemming vertrok. In de Bijbel lezen we daarover in Hebreeën 11. Daarnaast is er in deze dienst ook voorbereiding voor het Heilig Avondmaal.

• Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag. Een kerkdienst en tegelijkertijd een – voor velen – uitgaansdag. Wat ging Jezus doen toen HIJ naar de hemel terugkeerde ? Gerard (syndroom van Down) antwoordt: de stoelen klaarzetten. En zo is het. Als je gelooft in de Hemelvaart van Jezus, dan geloof je ook dat de beste tijd nog voor je ligt en dat Jezus ons alvast voorging.

In het buitenland wordt nauwelijks hemelvaart gevierd. Als je de Hemelvaart dan toch met een kerkdienst viert, ga je je vanzelf afvragen wat Hemelvaart dan precies voorstelt. En dan kun je maar zo in de problemen komen, want het valt moeilijk voor te stellen dat Jezus een ruimtereis zou hebben gemaakt.

Misschien hebben we meer aan de vraag die in de Heidelberger Catechismus wordt gesteld (vraag 49). Er wordt niet gevraagd hoe het precies in zijn werk ging of hoe het eruit zag. Als de discipelen een foto van de hemelvaart hadden kunnen maken, zou die zo maar eens overbelicht kunnen zijn geweest. Maar ze wisten des te beter dat Jezus bij de Vader was, voor hen bidt en wacht tot ook wij zullen thuiskomen. Vanaf de eerste Hemelvaartsdag waren de volgelingen van Jezus mensen van de hoop. Voorganger in deze dienst is ds.mevr.G.Keyzer-Stoel uit Kampen.

• Op zondag 13 mei vieren we dan het Heilig Avondmaal.
Zo neem je het Avondmaal. Het brood: het volmaakte lichaam van Jezus voor jouw complete herstel. De wijn: het bloed van Jezus dat jou doorlopend reinigt van al je zonden.
Voor brood en wijn dank je, met brood en wijn vier je, door brood en wijn ben je er als Gods geliefde kind en mag je er altijd zo zijn.

• Op zondag 20 mei is het Eerste Pinksterdag
Bij Pinksteren denken veel Nederlanders aan een extra vrije dag of Pinkpop, het driedaagse muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in het Limburgse Landgraaf. Als het mooi weer is, trekken we met z’n allen naar het strand, pretpark of camping. Of we ruimen het huis op, doen klusjes of gaan op bezoek bij familie.

Als dat je insteek is, dan is het ook niet zo verwonderlijk dat veel mensen niet meer weten waar het met het Pinksterfeest om gaat. Uit onderzoeken die de laatste jaren werden gehouden blijkt dat zo’n 40 à 45% van de ondervraagden weet waar Pinksteren voor staat.

Gelukkig weten wij het allemaal nog wel. En natuurlijk horen we de Pinkstergeschiedenis op Eerste Pinksterdag verhalen door ds.J.Bruijn. Pinksteren wordt wel gezien als de geboorte van de kerk.

Maar waarom hebben we dan twee Pinksterdagen ? Dat is niet altijd zo geweest. In de Middeleeuwen werd er in sommige streken drie dagen Pinksterfeest gevierd, in andere regio’s zelfs acht!

Die verschillen blijven tot 1815, als er met de invoering van de Zondagswet uniforme regels voor het hele land gaan gelden. Zo komen we aan Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag.

De laatste tijd gaan er in Nederland stemmen op om een christelijke feestdag in te ruilen om van Bevrijdingsdag een nationale feestdag te maken. Nu is 5 mei een keer in de vijf jaar een doorbetaalde vrije dag. Volgens een onderzoek is een kwart van de bevolking bereid om daarvoor Tweede Pinksterdag op te geven. Een op de vijf ruilt liever Hemelvaartsdag in.

Er zijn ook andere voorstellen. Drie theologen opperden onlangs het idee om een officiële feestdag te maken van het Suikerfeest, een islamitisch feest waarop het einde van de maand ramadan wordt gevierd.

32% van de ondervraagden ervoor om Tweede Pinksterdag in te ruilen voor Bevrijdingsdag, 7% kiest voor het Suikerfeest en 61% wil Tweede Pinksterdag gewoon behouden.

• Tenslotte hebben we op zondag 27 mei alweer de derde JdH-dienst. Meestal doen we dat op de derde zondag van de maand, maar omdat het Pinksteren is op de derde zondag van mei, hebben we eenmalig de vierde zondag gekozen. Voorganger is dhr.P.Glas uit Nagele. We hopen net als de vorige keren op een gezegende dienst. Trouwens, dat geldt uiteraard voor alle hierboven genoemde diensten!

Free wifi in de kerk?

We leven in een lastige tijd. Zekerheden die er tientallen jaren of nog langer waren verdwijnen als sneeuw voor de zon. ‘k Heb een boek voor me dat gaat over de laatste trends onder jongeren: “Jongeren willen niet zijn op een plek waar ze geen toegang hebben tot internet.”
Tsja, wat moet je daar nu mee als kerk? Gewoon zeggen dat het in de kerk geen pas geeft om free wifi te hebben en dat je je mobiel maar in je broekzak moet houden? Dat is wel de gemakkelijkste manier, maar of dat nog werkt in de 21ste eeuw?

Ik zie hoe een ouder iemand in een kerk een jongere aanspreekt omdat hij ‘aan het spelen was met zijn mobiel tijdens het Bijbellezen’. Als vervolgens de jongen laat zien dat hij mee aan het lezen was via zijn smartphone weet de oudere even niet zo goed hoe hij moet reageren. Zo doet de nieuwe generatie dat dus.

Je kunt je afvragen wat dit te maken heeft met het doorgeven van het geloof. Zo’n draadloos netwerk. Leidt dat niet teveel af? Of stimuleert het ook? Als jongeren direct willen reageren via sociale media op wat ze meemaken, moeten wij dat dan mogelijk maken? Of moeten we ze leren ook af en toe offline te leven? Lastige vragen. Ik neig ernaar om free wifi in de kerk te accepteren, maar een vleugje andere mening blijft er ook bij mij. Ik ben immers in hun ogen ook gewoon een oudere?

Tenslotte…

Gelezen: “Jezus voor jezelf houden is een van de slechtste dingen die je kunt doen.”

Henk Zwart

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 29 mei 2018 in te leveren,
bij Conny Fikse, Zuideinderhof 11 of hansenconnyfikse@gmail.com