NIEUWSBRIEF NR. 30 – SEPTEMBER 2018

Van de Kerkenraad

Start E-meetings

In het Beleidsplan 2018-2022 was al aangegeven dat we ernaar streven om eens per maand een dienst te houden met een compleet andere opzet, de zgn. E-meetings. De E staat voor everybody, een meeting dus voor iedereen, jong en oud, klein en groot. De bijeenkomst zal ongeveer een uur duren. Vooralsnog staat er op de eerste zondag van elke maand een E-meeting gepland.

Het ‘eenrichtingsverkeer’ moet veranderd worden in een wisselwerking tussen bezoekers en spreker. Er komen zitjes in de kerk in plaats van de gebruikelijke opstelling. Koffie en thee staan op elke tafel klaar. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor ook een andere sfeer ontstaat en niet zo ‘kerks’ als we gewend zijn.

Een van de kerkenraadsleden heet de aanwezigen welkom en introduceert de spreker. Daarna zingen we – onder leiding van een band – een drietal liederen om God te eren.

Er is een uitleg over een Bijbelgedeelte en wat dit Bijbelgedeelte voor ons in 2018 betekent. Die Bijbeluitleg is ook praktisch toepasbaar en gebeurt in normaal Nederlands.

Vaak is er iemand die een getuigenis van zijn of haar geloof aflegt.

De spreker in deze dienst is Bernard Franken uit Oldebroek. Hij studeert theologie en is godsdienstdocent. Hij gaat regelmatig in diensten voor.

Vanzelfsprekend zingen we ook aan het eind nog enkele liederen en zal de band zelf nog wat voorspelen.

Natuurlijk is het verreweg het gemakkelijkst om alle veranderingen tegen te houden. Het is niet altijd mogelijk om te bewegen, want over je eigen schaduw heenstappen is moeilijk! Toevallig (wat is toeval?) las ik – juist voordat ik begon te schrijven – een artikel dat de kerk moet meebewegen met de tijd. “Is onze drie-à vierhonderd jaar oude manier van samenkomen nog wel van deze tijd? Is de beleving van driehonderd jaar geleden nog wel dezelfde als van nu? Te weinig meebewegen op de golven de tijd is misschien wel de kern van het probleem dat juist veel jongeren de kerk de rug toekeren.” Dit citaat is helemaal waar maar volgens mij heeft het ook te maken met de gestegen welvaart in combinatie met de aangeboren eigenzinnigheid van mensen. En eigenlijk is er niets nieuws onder de zon want het thema van het boek Richteren gaat juist hierover.

Het neemt niet weg dat het goed is om naar nieuwe, andere vormen te zoeken. Daarom: kom en beleef het mee. Laat je verrassen!

Johannes de Heer-dienst

We pakken de draad van voor de zomervakantie weer op en gaan verder met de JdH-diensten. Op zondag 23 september gaat ds.J.Swager uit Doornspijk voor in zo’n dienst. We hebben de afgelopen periode ervaren dat er veel belangstelling is voor deze diensten en we hopen dat deze tendens zich voortzet. Bijzonder was het dat ik midden in de zomervakantie gebeld werd door iemand uit IJsselmuiden die vroeg wanneer de JdH-diensten weer gaan plaats vinden! Er wordt hierdoor dus in een behoefte voorzien. We bidden om een gezegende dienst.

Afscheid

Op zondag 16 september gaat ds. Posthumus uit Urk voor in een dienst waarin we afscheid nemen van Julia de Leeuw. Na afloop van de dienst is er de mogelijkheid om met een handdruk afscheid te nemen van Julia. Na deze dienst is er gezamenlijk thee- en koffiedrinken. Het betekent dat dit gebeuren – dat normaliter na de dienst plaatsvindt waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt – nu dus 3 weken wordt opgeschoven.

Geen startzondag

De laatste jaren was de startzondag een op zichzelf staand gebeuren, maar zo heel veel startte er eigenlijk niet na de zomervakantie, behalve misschien de gesprekskring. Omdat er deze maand september al zoveel bijzondere diensten zijn, hebben we besloten om de startzondag maar over te slaan. Het is ook fijn als er eens een zondag is zonder een bijzondere dienst.

Bidden

Ik wil u en jullie uitdrukkelijk vragen om te bidden voor onze plaatselijke kerk. Het is goed als we volop bezig zijn met allerlei dingen die met onze kerk te maken hebben. Niet alleen het kerkenraadswerk, maar ook bijvoorbeeld de schoonmakers. Allemaal dragen we zo ons steentje bij. Maar het belangrijkste is toch het gebed. “Vergeefs is het als je vroeg opstaat, je laat te ruste legt en je aftobt….” (Psalm 127 : 2A). Alleen als we als gemeente ook biddend met onze kerk bezig zijn, mag er zegen op rusten.

Subsdie gemeente Kampen

We ontvingen bericht van de gemeente Kampen dat de maximale subsidie van € 25000,– beschikbaar is gesteld. Er moeten nu keuzes worden gemaakt wat we gaan restaureren. Binnenkort hebben Hans Fikse en ondergetekende overleg met Everhard Polinder van Bouwbedrijf van Boven. Meest waarschijnlijke optie is dat allereerst het dak wordt aangepakt. Uiteindelijk is dat een van de zwakste en slechtste onderdelen van ons kerkgebouw. De subsidie is bestemd voor de buitenkant van het gebouw, maar volgens de gemeente Kampen maakt het plafond in de kerkzaal daar ook deel van uit, zodat we dat waarschijnlijk in één keer kunnen meenemen. Voorwaarde is dat de restauratiewerkzaamheden moeten zijn afgerond voor 31 december 2019. Fijn dat  de gemeente Kampen onderkent dat deze restauratie noodzakelijk is en dat na alle rapporten, aanvragen en besprekingen uiteindelijk dit uit de bus gekomen is!

Subsidie PKN

Het lijkt wel Sinterklaastijd midden in de zomer, want ook vanuit de PKN kwam er een beschikking dat er subsidie is toegekend voor de werkzaamheden die Els Deenen bij ons verricht. We hoeven de kosten die deze begeleiding met zich meebrengt niet zelf te betalen, maar kunnen dit declareren bij de landelijke kerk.

Communicatie in de kerk

Het is misschien bekend dat ik veel lees en allerlei dingen tegenkom die ook voor onze kerkelijke gemeente het overdenken waard zijn. Je hoort het nog wel eens: “Het lukt ons als kerk maar niet om in beeld te blijven bij jongeren of randkerkelijken, de boodschap van de kerk spreekt hen niet aan.”  Is betere communicatie dan het tovermiddel om de kerk voor jongeren en ouderen weer boeiend en aantrekkelijk te maken? Of om randkerkelijken er meer bij te betrekken?

Jammer, maar zo eenvoudig is het niet. Het gaat om uitstraling en aantrekkingskracht. Mensen willen horen bij een club waarin ze zich herkennen en waarmee ze zich kunnen identificeren. Wil je als club, als vereniging, maar ook als kerk mensen trekken, dan moet je laten zien waarvoor je staat, wat je waarden zijn. Bovendien zullen mensen zich anno 2018 niet zo gemakkelijk meer aansluiten bij een kerk. De kerk is geen club, maar wel een organisatie waar mensen bewust voor kiezen. Er is dus nog veel te winnen.

Hoe kun je als kerk dan de binding en betrokkenheid van mensen vergroten?

  1. Zichtbaar maken wat je boodschap is: het vertellen van het Evangelie in woord en daad.
  2. De rol van de kerk in de samenleving laten zien, op een manier die hoorders en lezers aanspreekt. We zijn er ook ‘doordeweeks’ en niet alleen op zondag!

We moeten het verhaal van onze gemeente vertellen, en wel op zo’n manier dat mensen zich hierin kunnen herkennen en mee willen identificeren…of niet.

Multifunctioneel gebruik van ons kerkgebouw

De gesprekken met derden over dit onderwerp zijn nog in een beginstadium. Afspraak is dat we in de loop van september met andere betrokkenen hebben gepraat en zij in ieder geval bereid zijn om verder mee te denken. Els Deenen zal hierin ook een grote rol spelen.

 Zalk

De omvang van onze kerkelijke gemeente is onlangs vele malen groter geworden. De Gereformeerden in Zalk behoren voortaan tot onze kerkelijke gemeente. Voorheen ‘viel’ Zalk onder Kampen. Maar door de fusie daar van Hervormd en Gereformeerd moesten ook de kerkelijke grenzen hetzelfde worden. En dat betekent dat Zalk niet meer tot de PKN van Kampen behoort. Nu zal er in de praktijk niet zoveel veranderen: de leden van de Gereformeerde Kerk in Zalk zullen nu waarschijnlijk ervoor kiezen om gastlid in Kampen te zijn, zodat er voor hen niks verandert. Mochten zich nieuwe Gereformeerde inwoners in Zalk vestigen, dan worden ze ingeschreven bij onze kerkelijke gemeente.

Classispredikant

Na een ingrijpende regionale reorganisatie, krijgt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een nieuwe toplaag. Het aantal kerkelijke afdelingen (classes) is van 74 naar 11 gekrompen. In elke regio gaat op 1 september een classispredikant aan de slag. Die werkt voor circa 150 tot 200 kerkelijke gemeenten. Zij zullen in de regel eens per vier jaar de classispredikant op bezoek krijgen.

Aanhakend bij de vrees dat de nieuwe functionaris vooral een bestuurder wordt of een conflictoplosser, schrijft de PKN dat die juist géén manager moet zijn. En ook geen troubleshooter – daar zijn andere instanties voor, intern en extern. In eerste instantie moet de classispredikant een inspirator zijn, en aanjager van het kerkelijke gesprek. Hij vraagt – zo meldt de site van de PKN – aandacht voor ‘inhoud en hart van het kerk-zijn’. Hij is geestelijk leider, en als zodanig ook het gezicht naar buiten.

Nu maar afwachten wat er van al die mooie woorden terecht komt. In ieder geval krijgt onze classis (Overijssel-Flevoland) als predikant ds. Klaas van der Kamp uit Kampen. Op zondag 9 september is er ’s middags een ‘verbintenisdienst’ in kerkelijk centrum het Open Hof in Kampen. Namens onze gemeente heb ik deze dienst bijgewoond.

Tenslotte

Christenen moeten niet stil blijven zitten. Het zou in het DNA moeten zitten van iedereen die zich Christen noemt, dat hij zich eens per jaar inzet voor de vervolgde kerk. Dat kan door te bidden, je tijd te geven of door iets financieel te ondersteunen.

Henk Zwart