NIEUWSBRIEF NR.32 NOVEMBER 2018

Van de kerkenraad

November is een maand met heel veel bijzondere diensten.

 

  • Zoals gebruikelijk beginnen we op de eerste zondag van de maand met een E-meeting. Spreker is Laurens Oosterbroek uit Kamperzeedijk. Hij zal spreken over het thema: ‘Prioriteiten stellen’. Naast Laurens Oosterbroek zal ook Jelte Boersma uit Hulshorst een steentje bijdragen. Hij legt een getuigenis af over hoe zijn geloofsleven is verdiept na een ernstige, levensbedreigende ziekte. De opzet van de E-meeting is verder hetzelfde als de vorige keren. Zo is er ook weer het onderdeel ‘Heilige chaos’ en zal de muziekgroep ons begeleiden bij het zingen en ook zelf een aantal nummers ten gehore brengen.

 

  • De woensdag daarop volgend is het Dankdag. Het is een goede traditie om dan een kerkdienst te houden om God te danken voor alles wat Hij ons het afgelopen jaar heeft geschonken. Dankdag voor gewas en arbeid, zo luidt de officiële naam van deze dag. En dan geldt: ‘Ere wie ere toekomt!’ Dankdag houden betekent dan ook: God erbij betrekken en onszelf afhankelijk weten van Hem.

 

Heer, had U niet Uw regen uitgegoten

en had U niet Uw zonlicht laten schijnen,

niets zou er uit de aarde zijn ontsproten,

zaad was gedoemd geweest om te verkwijnen.

 

Maar nee, U hebt dat alles weer gegeven:

het zaad, de grond, de zon, de wind, de regen.

Om Christus’ wil geeft U ons weer te leven,

wij hebben nog genadetijd gekregen.

 

Schenk ons, o God, bij al Uw zegeningen

ook de bereidheid ons aan U te geven,

neem weg uit ons wat in ons kan verdringen

de dankbaarheid die naar U toe doet leven.

 

  • Bijzonder is het dat we dit jaar op Dankdag ook voorbereiding voor het Heilig Avondmaal hebben. Dat verdient beslist niet de schoonheidsprijs, maar vanwege de E-meeting op de eerste zondag van de maand, kwam de voorbereiding op die zondag in de verdrukking. De voorbereiding van het Heilig Avondmaal past niet goed bij het karakter van de E-meeting. Bovendien zijn daar juist veel bezoekers die de zondag erop niet in de gewone Avondmaalsdienst zullen zijn. Daarentegen zijn er bij de dienst op Dankdag juist die gemeenteleden die de daaropvolgende zondag wèl het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Daarom is gekozen voor deze oplossing. Je kunt het ook motiveren met de opmerking dat als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Bovendien: wat mogen we dankbaar zijn jegens onze God dat Hij ons nodigt aan Zijn tafel. Zogezegd: de ultieme dankdag!

 

  • Op zondag 11 november hopen we dan het Heilig Avondmaal te vieren. Een feest voor de gemeente! We zijn als kerkenraad dankbaar dat ook gemeenteleden aangaan die dat voor die tijd niet deden.

Over het Avondmaal valt veel te zeggen of te schrijven. Tijdens de Reformatie zijn er boeken vol geschreven over de vraag hoe Jezus tegenwoordig is in brood en wijn. Is dit louter een symboliek (zoals de meeste protestanten zeggen) of vindt hier een transsubstantiatie plaats (katholieken)? Ook is er in de loop der tijd heel wat gezegd over de vorm van het Heilig Avondmaal. Wordt er gelopen bij het avondmaal (zoals tegenwoordig in diverse kerken gebeurt), blijft men zitten in de banken of komen de Avondmaalsgangers naar voren en nemen plaats aan de tafel voor in de kerk? En is er één beker of wordt er gebruik gemaakt van cupjes? Gebruikt men wijn of druivensap? Hoe vaak vier je het Avondmaal in het jaar? Elke kerk heeft er zijn eigen antwoord op gevonden. Iemand zei eens: “Beslissend is niet wat u van het Avondmaal denkt of vindt, maar wat de HEER van het Avondmaal denkt van U”. Dat zijn wijze woorden. Bij het Heilig Avondmaal ontmoeten we onze HEER en leggen we ons leven in Zijn hand.

 

  • En dan mogen we op zondag 18 november weer een Johannes-de-Heer dienst vieren. Zoals gebruikelijk zingen we dan alleen liederen uit de bundel JdH. De liederen worden vertoond op het scherm voor in de kerk.

In de JdH-bundel staan meer dan duizend liederen. Toch vond ik op internet een top-5 met de mooiste liederen uit die bundel. Eigenlijk is het onmogelijk om de vijf mooiste liederen te kiezen. Bovendien, smaken verschillen. Toch is er op internet een poging gedaan:

  1. Veilig in Jezus’ armen.
  2. Lichtstad met uw paar’len poorten.
  3. Welk een vriend is onze Jezus.
  4. Ik wil zingen van mijn Heiland.
  5. Tel uw zegeningen één voor één.

Misschien zou dit ook uw keuze kunnen zijn. In ieder geval hopen we ook op zondag 18 november weer uit volle borst een aantal liederen uit de JdH-bundel te mogen zingen.

 

Voedselbank Kampen

Het is een goede gewoonte geworden om op Dankdag iets van onze overvloed te geven aan hen die het financieel wat minder hebben en zich niet zomaar van alles kunnen veroorloven. Via de voedselbank helpen we hen. Op Dankdag (7 november) en op zondag 11 november staan er voor in de kerk dozen klaar om het gevraagde in te leveren. Ditmaal gaat het om houdbare melk en wasmiddelen. We bevelen deze actie van harte aan!

 

Multifunctioneel gebruik van ons kerkgebouw

In organisaties – ook in kerkelijke gemeenten – wordt er vooruitgekeken en worden ‘lange termijndoelen’ geformuleerd. Ze noemen zoiets ‘een stip aan de horizon’. Zo weet iedereen wat de richting is die de gemeente op gaat. Denk bijvoorbeeld aan kerken in grotere plaatsen die teveel gebouwen hebben en dan besluiten om te zijner tijd een aantal gebouwen af te stoten omdat de gemeente krimpt. Een heel bekend voorbeeld is de kerkelijke gemeente in Kampen die heeft besloten de welbekende Bovenkerk  alleen nog incidenteel voor kerkdiensten te gebruiken. Zo’n kerkgebouw afstoten doe je niet van de ene op de andere dag. Dat is een ‘lange termijndoel’.

Nu verkeren wij niet in de omstandigheid dat we een van onze gebouwen kunnen afstoten, maar dat we op een andere manier keuzes moeten maken.

Die keus is eigenlijk heel simpel: er zijn maar twee opties: de eerste is om ons gebouw door de weeks multifunctioneel te gaan gebruiken, waardoor het behouden kan worden voor onze kerkelijke gemeente én voor Zuideinde. De tweede optie is om gewoon door te gaan zoals we nu doen en ervoor kiezen dat vanwege de vergrijzing de gemeente over een aantal jaren wordt opgeheven.

Nu zitten er aan de eerste optie heel veel haken en ogen en alles is niet helder. Zeker niet. Dat kwam ook wel naar voren uit de bezwaren die door de gemeente geuit werden tegen dit plan. We denken aan het gebruik, het beheer, welke activiteiten wel en welke niet, is er voldoende belangstelling vanuit Zuideinde om door de weeks het gebouw voor andere – niet kerkelijke – doeleinden te gaan gebruiken? De kerkenraad heeft niet op alles een antwoord, maar we hebben toegezegd een aantal zaken verder  te gaan onderzoeken.

Onze ‘stip aan de horizon’ bepaalt waarin de energie en waarin ons geld wordt gestopt. Een stip aan de horizon kan duidelijkheid en rust geven. Het geeft energie en saamhorigheid als je met elkaar weet wat de bedoeling is en waar de Gereformeerde Kerk van Kamperveen op een bepaald moment wil staan. Dan ga je gebruik van maken van elkaars sterke punten.

Er zullen ongetwijfeld hordes genomen moeten worden. En niet alles zal van een leien dakje gaan, maar we willen samen verder komen!

Gemeenteopbouw 

 

Heb lef om het Evangelie anders te verwoorden.

Laatst las ik ergens de volgende zin: “Ik ben er diep van overtuigd dat het van levensbelang is om de moed op te brengen om het Evangelie opnieuw te verwoorden in een tijd waarin het Christendom niet meer de overhand heeft.”

Door Jezus’ leven, sterven en opstanding is er weer perspectief voor de mensheid en is er uitzicht om toe te leven naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Elke zondag wordt het Evangelie verkondigd en ook al zijn de accenten anders, één ding blijft in elke preek overeind staan en dat is dat vergeving behoort tot het hart van de Evangelieverkondiging. Dat was generaties geleden al zo en die verkondiging zal ook tot de jongste dag blijven klinken.

Maar, de vragen van mensen op straat zijn veranderd. Mensen van de 21ste eeuw worstelen niet meer diep met de schuldvraag (soms wel met schuldgevoelens), maar er zijn wel velen die worstelen met machteloosheid, met schaamte, met angst. Zou zo’n verschuiving in cultuur ook niet vragen om nieuwe accenten in de Evangelieverkondiging? Welke dan?

Ook na bovenstaande verduidelijking zal niet iedereen het met me eens zijn. Dat hoeft ook niet. Maar we kunnen daarmee de vragen niet naast ons neerleggen met een eenvoudig beroep op wat we altijd geloofd hebben en hoe we het altijd geformuleerd hebben. Veel Christenen en andere zoekers worstelen diep met het verstaan van het Evangelie. De christelijke kerk is geroepen om net als de zendelingen vertrouwde dingen soms anders te zeggen om zo tot het hart te spreken. Daar is lef voor nodig.

 

Maandag 3 december

Op die datum hebben we ’s avonds een gemeente-avond. Voor de pauze hebben we als kerkenraad toegezegd om de tot nu toe gehouden E-meetings met de gemeenteleden te evalueren. Trouwens, tussentijds hebben we al een aantal zaken aangepast. Maar het is goed om halverwege het winterseizoen te horen hoe de gemeente de E-meetings ervaren en welke verbeterpunten mogelijk zijn.

Na de pauze komen Els Deenen en de kerkenraad hun huiswerk aan de gemeente voorleggen namelijk zo mogelijk een onderzoek doen naar de behoefte in Zuideinde naar een multifunctionele ruimte in ons kerkgebouw. Te zijner tijd volgt meer informatie over deze avond. Je hoort wel eens dat men tegenwoordig zegt: Save the date! Nou doe dat dan ook maar als het gaat om 3 december.

 

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

 

Henk Zwart