NIEUWSBRIEF NR.33 DECEMBER 2018

Van de kerkenraad

 

Kerkenraad compleet

Op zondag 25 november werd Henk Palland bevestigd als ouderling. Daarmee zijn we weer voltallig. De dominee die de bevestigingsdienst leidde gaf ook nog aan dat er tegenwoordig maar weinig kerkenraden zijn die compleet zijn. Wat een zegen dat we als gemeente toch weer verder kunnen met een volledige kerkenraad. Soms was het echt buffelen om alles geregeld te krijgen. Dan is uitbreiding natuurlijk altijd geweldig. Temeer dat we nu de taken in de kerkenraad weer beter kunnen verdelen.

Henk Palland, fijn dat je je verantwoordelijkheid wilt nemen. Ik wens je een gezegende tijd toe in de kerkenraad en een fijne samenwerking met de andere kerkenraadsleden.

 

Pastoraat

Met name het pastoraat – nota bene de belangrijkste taak van een kerk – liep een achterstand op, vooral ook als het gaat om huisbezoeken. In de kerkenraad hebben we afgesproken dat Henk Palland het aanspreekpunt is. Als kerkenraad zijn we niet altijd van het wel en wee van iedereen op de hoogte. Dat is jammer, want als we iets niet weten, kunnen we ook geen actie ondernemen. Informeer dus bij voorkeur Henk Palland als het gaat om pastorale zaken.

 

Advent

De adventstijd begint vier zondagen voor het Kerstfeest. In 2018 begint de Adventstijd op zondag 2 december. De Advent is de tijd van voorbereiding, de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd.
Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus ruim 2000 jaar geleden. Maar Advent is ook de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op de Jongste Dag, wanneer God alles in allen zal zijn. Aan het begin van elke kerkdienst in de Adventstijd steken we – gewoontegetrouw – een Adventskaars aan. Elke week eentje meer zodat met Kerst alle kaarsen branden.

 

E-meeting

Op zondag 2 december is er alweer de vierde E-meeting. Ditmaal is de spreker Joshi van Veen uit Harderwijk. Het thema van de overdenking luidt: “Aanbidding, komen in Gods aanwezigheid”. De gang van zaken zal inmiddels wel bekend zijn. Fijn dat er ook volop wordt deelgenomen aan het onderdeel “Heilige chaos” en veel bezoekers hieraan actief meedoen door gebedspunten op te schrijven en door (symbolisch) je zondenlast bij het kruis te leggen. Leg het bij Jezus neer en laat het daar ook! Natuurlijk is er weer medewerking van de bekende bandleden uit Emmeloord en van onze eigen Conny.

Bij de kerkdiensten

Ook ‘gewone’ kerkdiensten zijn bijzonder! Eigenlijk is een kerkdienst altijd bijzonder, want het is toch een voorrecht dat we in ons land nog naar de kerk mogen gaan, ons geloof nog mogen belijden en in de kerk onze Hemelse Vader mogen danken en prijzen! Daarom zijn ook de ‘gewone’ kerkdiensten op de 2de, 3de  en 4de Advent ook bijzondere diensten!

 

Kerstfeest

Eigenlijk begint het kerstfeest voor ons al op de avond van de 24ste. Dan is er de kerstnachtdienst. Wel, zo heet het nu eenmaal, maar ’s avonds om half tien (21.30 uur) is het eigenlijk nog geen nacht (!).                                                                                          Voorganger in deze dienst is ds. Marc Boersma uit Wapenveld. Hij was predikant in Buitenpost en in Hasselt en nu is hij legerpredikant. We kennen hem nog wel vanwege het feit dat hij – als hij bij ons voorgaat – vaak z’n gitaar meeneemt en bespeelt.                           Na afloop van de dienst gaan we buiten onder leiding van muziekvereniging ‘David’ uit Oosterwolde weer een aantal kerstliederen zingen. Ik ervaar dit samen zingen vaak als een van de hoogtepunten van het kerstfeest. Prachtig, al die mensen – uit heel veel verschillende kerken – die samen kerstliederen zingen!  En natuurlijk is er ook weer warme chocolademelk en glühwein.

Op Eerste Kerstdag hoop ik zelf voor te gaan. Maar ‘k ben op dit moment nog niet zover gekomen dat ik al weer waar het over gaat. Natuurlijk over de geboorte van Jezus, maar hoe breng je die overbekende boodschap toch weer zo dat het als het ware ‘nieuw’ is? Dat is natuurlijk niet alleen mijn ‘probleem’, maar dat geldt voor alle voorgangers die het Kerstevangelie die morgen brengen.

 

Vertrek P+C

Peter en Catharina vertrekken op Tweede Kerstdag weer voor een maand naar Indonesië om te helpen in ‘hun’ weeshuis en veel meegebrachte goederen een goede bestemming geven. We wensen jullie Gods zegen toe bij de reis en bij het werk daar en hopen te zijner tijd op een behouden terugkomst.

 

Gemeenteavond

Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet hoe de gemeenteavond zal verlopen. Gelukkig gebeurt dit vaak in een goede sfeer en wordt er ook naar elkaar geluisterd. Eigenlijk is deze avond een tussenevaluatie waarbij de punten uit het beleidsplan 2018-2022 aan de orde komen. U ontvangt hiervoor per mail nog een uitnodiging.

Ik deel ook maar vast mee dat we op 17 januari een informatieavond (groot huisbezoek) hebben over het werk van Open Doors. Ook dan is iedereen natuurlijk van harte welkom!

 

Je zult maar organist zijn….

Koosje en ik waren laatst in Harderwijk. Daar is een tentoonstelling van de werken van de schilder Marius van Dokkum. Vaak heel leuke en bijzondere schilderijen. Maar het schilderij dat mij het meest trof was dat van een organist die van het orgel valt. Gelukkig zal dat Evert Schoonhoven niet overkomen. Ons orgel staat al op de begane grond, dus het gevaar dat dit schilderij uitbeeldt is bij ons niet denkbeeldig….

 

Persoonlijk

‘k Heb even getwijfeld of ik hierover zou schrijven, maar doe het dus nu toch. Heel veel gemeenteleden hebben gereageerd en mij bemoedigd na de minder prettige gebeurtenis op zondag 11 november. Dat heeft mij (ons) meer goed gedaan dan ik kan zeggen of beschrijven.

 

Tenslotte

Om over na te denken. Ik las de volgende opmerking in een interview met iemand. Hij zei: “Jezus was voor mij een soort mix tussen Superman en de kerstman, nu zie ik dat verlossing gratis is maar dat het je wel alles kost.”  Kortom, geloven is niet altijd gemakkelijk, het kost inderdaad veel. Zeker in een wereld als de onze waarin het geloof niet meer in tel is en afgedaan wordt als een privéaangelegenheid en niet ter zake doende is.

Maar we mogen ook weten dat het daar niet bij blijft. Binnenkort horen of lezen we weer het bekende kerstverhaal uit Lucas 2. Daar horen we ook dat de engel tot de herders zegt: ‘Wees niet bang’, maar van vroeger kennen we misschien beter de uitdrukking ‘Wees niet bevreesd’. Die uitdrukking komt 366 keer in de Bijbel voor. Je zou kunnen zeggen: voor elke dag eentje (inclusief de extra dag voor het schrikkeljaar). Wat is dat een fantastische boodschap voor ons. We hoeven niet bang te zijn, niet bevreesd maar mogen – dwars door alle tegenslagen heen – op God vertrouwen. Het is een teken van Gods voorzienigheid. Hij zal het goed maken!

 

Henk Zwart