NIEUWSBRIEF NR.34 JANUARI 2019

Van de kerkenraad

 

E-meeting

Op zondag 3 februari is er weer een E-meeting. Ditmaal is de spreker Berend-Jan Spijkerboer uit Oosterwolde. De gang van zaken zal inmiddels wel bekend zijn. Fijn dat er ook volop wordt deelgenomen aan het onderdeel “Heilige chaos” en veel bezoekers hieraan actief meedoen door gebedspunten op te schrijven en door (symbolisch) je zondenlast bij het kruis te leggen. Leg het bij Jezus neer en laat het daar ook! Natuurlijk is er weer medewerking van de bekende bandleden uit Emmeloord (en dus ook van onze eigen Conny). Tijdens de gemeenteavond van 3 december is er een aantal suggesties gedaan over de E-meetings. We zullen die opmerkingen in februari in de kerkenraad bespreken en daarna eventueel nog wat schaven aan de opzet. Het doet wel vreemd aan om midden in het winterseizoen zomaar een tijd zonder kerkenraadsvergadering te hebben. Voor de kerst vergaderen lukte bij een aantal kerkenraadsleden niet meer, en vanaf eind december is de kerkenraad gehalveerd door de reis van Peter Stok en de afwezigheid van mij na een operatie. En dan zit er dus niks anders op dan onze vergaderingen maar uit te stellen tot februari. Maar dan gaan we er ook weer flink tegenaan!

JdH-dienst

Ook pakken we de draad van de JdH-diensten weer op. Op zondag 20 januari is er weer een JdH-dienst waarin voorgaat ds.A.A.v.d.Spek uit Zwartsluis. Hij was, voordat hij in Zwartsluis neerstreek, predikant in Krabbendijke, Enter en Holten.

Een paar gemeenteleden (Evert & Reintje en Hans & Conny) benaderden de kerkenraad met de vraag of ze op zaterdagavond een JdH-bijeenkomst mogen organiseren. Nadat er gezamenlijk een aantal bekende JdH-liederen zijn gezongen, mogen er door de aanwezigen verzoeknummers worden ingediend. Met de software die we onlangs hebben aangeschaft (door Hans) hoeft een lied niet eerst meer te worden uitgetypt maar kan het ‘kant-en-klaar’ op het scherm worden gebracht. Een mooi initiatief vanuit de gemeente waaruit blijkt dat de JdH-diensten erg worden gewaardeerd. Naast koffie en thee zal er ’s avonds ook nog een hapje en drankje worden geserveerd als afsluiting van de avond. Het belooft een bijzondere avond te worden en bij gebleken succes zal dit initiatief vaker worden ondernomen. Trouwens, het is goed om zaterdagavond 2 februari alvast vrij te houden!

 

Kerk-en-school

Op 27 januari is er weer de jaarlijkse School-Kerk-Gezinsdienst (zo heet het nu). De Koldewijnschoele volgt het ene jaar Kampen bij deze diensten, het andere jaar Oldebroek. Dat is dus nu ook het geval. Het thema op school en in de kerkdiensten is Petrus. Over Petrus wordt een aantal Bijbelverhalen verteld op school en op zondag in de kerken is het de bedoeling dat de Voetwassing (Johannes 13) aan de orde komt. Er zijn ditmaal maar twee vastgestelde liederen (Psalm 86 : 6 in de Oude Berijming en Gezang 416). De overige liederen die er gezongen worden, worden gekozen door de voorganger (dat ben ik zelf). Ik zal weer een aantal kinderen vragen om een deel van de dienst (bijv. de Schriflezingen) voor hun rekening te nemen. De extra collecte is die morgen voor de Koldewijnschoele.

 

Nieuwjaar

Traditiegetrouw is er op de eerste zondag van het nieuwe jaar de mogelijkheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken en elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar. De geplande E-meeting op die zondag gaat niet door.

 

Gemeenteavond

Op donderdag 17 januari is er een gemeenteavond. Zo’n avond wordt bij ons ook wel een groot huisbezoek genoemd. Nu is de naam niet zo belangrijk, het gaat er vooral om wat er aan de orde komt. Welnu, er is een thema-avond over de Vervolgde Kerk. Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een Bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt Bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

We beginnen op donderdag 17 januari om 20 uur. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie/thee. Iedereen is van harte welkom. Neem ook gerust vrienden of bekenden mee die geen lid van onze gemeente zijn! Er wordt die avond een collecte gehouden voor het werk van Open Doors. Vanzelfsprekend beveelt de kerkenraad die collecte van harte aan. Het is een bemoediging voor de medewerkers van Open Doors als zo’n kleine gemeente toch een mooi bedrag bij elkaar collecteert voor dit belangrijke werk.

 

Terugblik gemeenteavond 3 december

De kerkenraad is blij en dankbaar dat er vooral veel steun is vanuit de gemeente om op de ingeslagen weg voort te gaan. Zoals boven al verwoord: we zullen alle suggesties bespreken tijdens een vergadering van de kerkenraad. En dat is dus pas in februari. Misschien heeft het sommigen gestoord dat ik regelmatig heb geantwoord dat we de suggestie nog zullen bespreken of afgedaan met de bekende dooddoener: “We nemen het mee!”. Op dat moment kon ik natuurlijk niet anders antwoorden, want de kerkenraad wil de mogelijkheid hebben om zich gedegen met de vragen en opmerkingen bezig te houden. En u kunt erop rekenen dat we alle suggesties serieus zullen bespreken.

Bij de vraag “Wat vind je goed aan de plannen die de kerkenraad uitvoert?” kwam een aantal instemmende opmerkingen. De tweede vraag die ik stelde: “Wat vind je minder goed aan de plannen die de kerkenraad uitvoert” leverde geen enkele opmerking op.

Ook ten aanzien van de E-meetings werden dezelfde vragen gesteld. De vraag “Wat vind je op dit moment goed aan de E-meetings?” leverde een aantal positieve opmerkingen op. Fijn dat iemand uit de gemeente aangaf dat ze in het begin erg moest wennen aan de E-meetings, maar dat ze deze diensten nu als ‘erg fijn’ ervaart. Natuurlijk leverde ook de tweede vraag van dit onderdeel (“Wat vind je op dit moment minder goed aan de E-meetings?) een aantal opmerkingen op. We zullen die opmerkingen inderdaad ‘meenemen’. Maar de opmerking van Geertje Kamminga voeren we in ieder geval uit, namelijk dat er na de E-meetings te snel begonnen wordt met opruimen terwijl er nog een groot aantal mensen koffie zit te drinken. We zullen hier in het vervolg goed op letten.

Duidelijk is al wel geworden dat we met de E-meetings verder gaan. Ik had tot en met juni 2019 sprekers geregeld. Daarna nog niet, want je kunt niet vooruitlopen op een besluit dat nog genomen moet worden. Maar het betekent wel dat het niet gemakkelijk is om op deze korte termijn nog sprekers te regelen voor september tot en met december.

Dank voor jullie inbreng en jullie meedenken. Ook dank aan iedereen die achter de schermen heeft meegewerkt: Aalt van Putten zorgde voor koffie en thee. Thea (en Gerrit) van Essen zorgden na afloop voor een hapje en een drankje.

 

Subsidieaanvraag voor restauratie

Op de gemeenteavond stemde 100% van de aanwezigen ervoor om subsidie aan te vragen voor restauratie van het dak en het vervolgen van het onderzoek om ons kerkgebouw door de weeks een dorpshuisfunctie te geven. Bovendien kregen we als kerkenraad groen licht om door te gaan met de gemaakte plannen zoals die in het beleidsplan zijn omschreven.

 

We hebben bij de Solidariteitskas van de PKN een subsidie van € 35000,– aangevraagd. Met de toegekende € 25000,– van de gemeente Kampen is dat toereikend om het dak en het plafond te restaureren. Bij de beoordeling is het volgende criterium heel belangrijk: ‘Draagt de restauratie bij aan het leven en werken als protestantse gemeente?’ De duur van de gehele procedure van beoordeling is doorgaans drie maanden. Dus op korte termijn hoeven we nog niet op een beslissing te rekenen.

 

Werkgroep vervolgonderzoek

De kerkenraad kreeg van de gemeente op 28 oktober j.l. de opdracht om beter te onderzoeken wat de consequenties van het onderzoek naar een dorpshuisfunctie zijn (onder andere op financieel gebied, op het gebied van fondswerving, over het beheer enzovoort). Ook voor het uitvoeren van dit onderzoek wordt subsidie aangevraagd bij de PKN (Potje ‘Gemeenteperspectief’). Onder leiding van Els Deenen zullen we begin februari als werkgroep bij elkaar komen. In de werkgroep zitten naast Els Deenen twee leden van de kerkenraad (Hans Fikse en ik). Daarnaast komt er een vertegenwoordiger van de gemeente Kampen, de wijkverbinder Gerard Wessels, twee vertegenwoordigers van Zuideinde en een financieel deskundige. Kortom, er is nog genoeg werk aan de winkel.

 

 

 

Terugblik kerstnachtdienst.

De kerstnachtdienst is niet meer weg te denken uit Zuideinde. Ook nu was er weer een grote opkomst. Catharina en Greet Fikse verzorgden de catering. Maar ook iedereen bedankt die thuis alvast een paar pakken chocomel opwarmden, de vuurkorf en toebehoren werden geregeld door Peter Stok en Gert Fikse. Peter v.d.Steege zorgde er als koster voor dat alles goed verliep. En dat kon alleen maar omdat vooraf heel veel stoelen waren klaargezet door Aalt, Gert, Peter en Henk Tromp. Zo dragen veel gemeenteleden een steentje bij. Natuurlijk zal ik wel iemand (of meerderen) vergeten zijn. Wees ervan overtuigd dat dit niet met opzet gebeurde.

De tijd van de lijstjes

De jaarlijkse lijstjesregen was weer aangebroken. Het zijn vooral de media die zich inspannen om half december een top-tien te maken van de sporters van het jaar, van de politici van het jaar, de populairste hondennamen of de gekste voornemens voor het nieuwe jaar. Zo kwamen er ook lijstjes langs met de meest gelezen Bijbelteksten:

Het blijkt dat in 2018 Psalm 23 het meest gelezen Bijbelgedeelte was. “De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets”. De Amerikaanse Bijbelapp YouVersion geeft aan dat in 2018 het vaakst Jesaja 41 : 10 werd gelezen: “Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je helpen, Ik zal je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand”.

 

 

Tenslotte

In een gemeente met relatief veel oudere gemeenteleden sprak het volgende dat ik las me wel aan. Het gaat over Psalm 92 : 15 “Zij dragen nog vrucht  als ze oud zijn en blijven krachtig en fris”. Oudere mensen hebben het langst met de HEER geleefd. Zij zijn degenen die het meest flexibel zouden moeten zijn. Ja toch? Als je al vijftig of zestig jaar een relatie met God hebt, dan raak je toch niet meer uit balans door wat veranderingen? Kennen wij ook oudere mensen die nog jong van geest zijn? Welke ouderen hebben nog pretlichtjes in hun ogen?

Fijn dat er in onze gemeente ook zulke ouderen zijn getuige het feit dat we als kerkenraad mogen doorgaan met het uitvoeren van het beleidsplan. Soms met vallen en opstaan, maar steeds in afhankelijkheid van die God die oud en jong nabij wil zijn.

 

Henk Zwart

 

 

Omzien naar elkaar

Hier op Kamperveen zeggen we “Noar elkaar ummekiek’n”. Zoals de meesten van jullie wel weten, ben ik op zondag 25 november j.l. bevestigd als ouderling. In deze dienst heb ik ‘Ja’ gezegd om dit ambt te aanvaarden. Ook is de gemeente gevraagd om mij daarbij te helpen. Het houdt dus in dat we het samen moeten doen.

En dat ‘samen’ betekent: wij als gemeente. Samen met God, dan alleen kunnen we een bloeiende gemeente zijn. Ik heb sommige gemeenteleden al bezocht (een kennismaking). Ik hoop dit zo bij elke lid (of pastorale eenheid) te doen, maar ook ik kan maar op één plek tegelijk zijn. We kunnen nu al wel afspreken dat als er wat is – ziekte, narigheid, of wat dan ook – ik het graag van jullie hoor.

Jenny Boutkan moest op 28 december naar Nijmegen voor een behandeling. Zoals het nu lijkt gaat het nu gelukkig de goede kant op. Onze voorzitter, Henk Zwart, hoopt op 3 januari een nieuwe knie te krijgen. We hopen dat ook hij weer gauw in ons midden zal zijn. Heel veel sterkte.

Ook maak ik van de gelegenheid gebruik om jullie allen voor het komende jaar veel heil en zegen toe te wensen.

 

Hartelijke groet van Henk Palland.

 

Geld geven bij de Avondmaalsviering

Na de laatste Avondmaalsviering werd mij de vraag gesteld waarom we geld geven als we aan het Avondmaal gaan. En eerlijk gezegd heb ik mezelf dat ook wel eens afgevraagd. Tegenwoordig kom je met googelen een heel eind. Op grond van wat informatie van internet heb ik het volgende genoteerd:

Op de Avondmaalstafel staat aan beide uiteinden een schaaltje met daarop een witte doek. Daar wordt door de bezoekers van het Avondmaal het geld dan onder gefutseld. Dat lijkt allemaal nogal geheimzinnig. Moeten mensen betalen om aan het Avondmaal deel te nemen? Dat is toch in strijd met de Bijbel? Jezus Christus heeft toch juist alle schuld betaald en afgelost toen Hij stierf aan het kruis van Golgotha?

Het geld dat je na de Avondmaalsviering geeft is niet als betaling bedoeld, maar als uiting van dankbaarheid. Als je onder de indruk bent van wat Jezus voor je heeft gedaan, dan laat je dat heel concreet merken in een extra collecte. Het doel van die Avondmaalscollecte is altijd voor de diaconie. Dus de zorg voor armen, zieken, hulpbehoevenden, dichtbij of verder weg.

Het is vanaf het ontstaan van de christelijke gemeente de gewoonte geweest deze offergave bij het Avondmaal te bestemmen voor de diaconie. Dit is ook gestoeld op de tekst uit Johannes 12 : 8 “De armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.” De liefdegave bij het Avondmaal richt zich bij voorkeur op de armen.

In de gewone collecten die voor de kerk bestemd zijn, wordt door de kerkleden gegeven voor die uitgaven die het algemeen kerkzijn meebrengen. Uitgaven, die er gedaan moeten worden voor de instandhouding van de dienst van het Woord (in de breedste zin) en de dienst van het sacrament. De bijdrage die je bij het Avondmaal geeft wordt dan ook geheel besteed aan de dienst der barmhartigheid.

Dit betekent ook dat de onkosten die het houden van het Heilig Avondmaal meebrengen, gewoon uit de kerkelijke kas betaald moeten worden en niet van het geld dat gegeven wordt tijdens de viering.

De Bijbelse gedachte is dan dat wij – omdat Christus Zichzelf gaf aan het kruis – uit dankbaarheid onszelf aan God geven. We laten ons als het ware inschakelen in het werk van de diaconie. Daarom geven wij een bedrag aan geld in dat schaaltje als teken dat wij ons helemaal aan God willen geven.

 

H.Zwart