NIEUWSBRIEF NR.36 MAART 2019

Een autobiografie

“We laten ons voorstaan op Christus Jezus (….), hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen.” (uit Filippenzen 3).

Een autobiografie is de beschrijving die iemand geeft van z’n eigen levensloop. In dit Bijbelgedeelte beschrijft de apostel Paulus z’n eigen levensloop. Het is de enige autobiografie die we van Paulus hebben. Het is een deel van een brief aan de Christenen van de Griekse stad Filippi.

Beroemde mensen gaan er nogal eens toe over om een biografie te schrijven. Meestal gebeurt dat aan het eind van een loopbaan of carrière. Als Robin van Persie stopt met voetballen zal hij ongetwijfeld een biografie (laten) schrijven en als Mark Rutte stopt als minister-president kun je er ook op wachten. En velen gingen Robin van Persie en Mark Rutte al voor. De schrijvers geven vaak antwoord op de vraag hoe ze tot hun succes of populariteit gekomen zijn.

Maar zo’n autobiografie is die van Paulus beslist niet! Integendeel. Ik citeer een zinnetje uit zijn levensbeschrijving die dat overduidelijk aangeeft: ‘Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen’. En een regel verder schrijft Paulus: ‘Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid’.

Het klinkt vreemd. En het wordt nog geheimzinniger als je hem in deze brief met blijdschap zijn eigen faillissement hoort beschrijven. Wat is dat voor een manier van denken en leven ?

Er is één woord in Paulus’ leven geweest, dat hem bijzonder heeft beziggehouden. Een woord dat ook ons vandaag sterk intrigeert. Het gaat om het woordje ‘rechtvaardigheid’.

Daarmee bedoelt de apostel niet alleen een correcte verhouding onder de mensen, maar veelmeer en in de eerste plaats: is het goed tussen mij en God ? Is het zo dat ik God in de ogen kan kijken ?

Dat is de kernvraag die in elk mensenleven aan de orde komt. Zelfs al ben je er zelf misschien nooit mee bezig ! Paulus dacht eerst ook het zelf wel te kunnen klaren. Elk gebod van God was voor hem een sport. De tien geboden leken voor hem een ladder waartegen hij omhoog moest klauteren naar een plekje in de hemel. Het leek hem dat als hij alle wetten en regels had nageleefd er wel een stoel voor hem in de hemel zou klaarstaan met een bordje erop: ‘Gereserveerd voor Saulus’.

Het is waarschijnlijk dat Paulus er zo zal hebben uitgezien

 

Zo dacht hij het wel te kunnen redden. Paulus (aanvankelijk dus Saulus) kon het zelf wel, hij had Jezus Christus niet nodig!. Totdat hij Hem ontmoette – in Damascus. Hij gaf toen alle zelfvertrouwen prijs en schreef deze autobiografie.

Vanaf dat ogenblik was het voor hem duidelijk.  We worden rechtvaardig uit genade. Een term die daarbij hoort en die je vast wel eens gehoord zult hebben is: Sola gratia (= alleen uit genade). De laatste woorden van Luther waren: “Een en al genade. Ja, wij zijn bedelaars, dat is waar!”

H.Zwart

 

Van de kerkenraad:

Kerkdiensten in maart

Na de informatieavond van Open Doors in januari j.l. mogen we ons er weer van bewust zijn hoe bijzonder het eigenlijk is dat we elke zondag naar de kerk mogen. Dat we zonder dwang, geweld of dreiging onze kerkdiensten mogen houden. Goed om daar bij stil te staan. Gelukkig hebben we ook in maart weer een groot aantal diensten: een aantal bijzondere diensten, maar ook een aantal ‘gewone’ diensten (al heb ik een van de vorige keren aangegeven dat eigenlijk elke kerkdienst een bijzondere dienst is.

 • Op zondag 3 maart is er weer een E-meeting. Spreker is ditmaal Joshi van Veen uit Elspeet. Het thema van deze dienst is: “Oefen je in zachtmoedigheid; een houding vanuit Gods Koninkrijk”. In Matteus 5 : 1-12 geeft Jezus ons een soort ‘profielschets’ van iemand die bij Gods Koninkrijk hoort. In dit Bijbelgedeelte worden ook de eigenschappen genoemd van mensen die door Jezus gelukkig worden geprezen. En dan gaat het met name om vers 5 waar we lezen dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. De muzikale ondersteuning komt weer van Ludy Bronsema, Jacques van Marle en Conny Fikse.
 • Op de derde zondag van maart is er een JdH-dienst. Voorganger is ds.J.M.G.Sijtsma uit Epe. Een gewone kerkdienst met dit verschil dat we niet uit het Liedboek zingen maar uit de bundel van Johannes de Heer. De zangbundel van Johannes de Heer (1866-1961) kwam in 1905 uit. Sindsdien verschenen er meer dan dertig drukken, goed voor ruim 300.000 exemplaren.

Veel liederen die de Rotterdamse evangelist maakte, vertaalde of verzamelde kwamen ook in andere bundels terecht. Niet zozeer in kerkelijke gezangenboeken als de hervormde bundel van 1938, het Liedboek voor de kerken (1973) of het nieuwe Liedboek uit 2013. Maar bijvoorbeeld wel in de uitgaven die het Evangelisch Werkverband verzorgde: de ”Evangelische Liedbundel” en zijn opvolger ”Hemelhoog”. De liederen van de Rotterdamse evangelist worden dus nog altijd gezongen. De eenvoudige, evangelisch getoonzette gezangen spreken nog steeds een  breed publiek aan.

 

De 40-dagentijd

Dit jaar begint de 40-dagentijd op woensdag 6 maart en duurt tot en met Stille Zaterdag 20 april. Pasen valt dan op zondag 21 en maandag 22 april. De 40-dagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd) is voor christenen een periode van vasten en bezinning als voorbereiding op Pasen. Als je wilt meedoen met vasten kan dat op allerlei manieren: niet snoepen, geen alcohol drinken of geen social media gebruiken. Ik las een prachtige uitdrukking over vasten: “Het gaat bij vasten niet om spierkracht, maar om wilskracht!”.  Eigenlijk is het vanaf woensdag 6 maart tot Pasen een periode van 46 dagen, maar de zondagen worden niet meegeteld. De zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Het getal veertig is in de Bijbel een belangrijk getal. Een persoon zoekt als het ware een nieuw leven en vindt dat uiteindelijk bij God. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als Hij Zich veertig dagen terugtrekt in de woestijn. Daarna begint Zijn publieke optreden. Dit wordt als het ware ‘nagespeeld’ in de 40-dagentijd: de christenen zoeken God en hopen Hem uiteindelijk te vinden.

Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te ontwikkelingen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je geestelijke  uithoudingsvermogen te vergroten.

De 40dagentijd gaat ook over bezinnen. Er zijn heel veel leesroosters voor de 40-dagentijd verkrijgbaar: boekjes met Bijbelteksten, met bezinning en vaak aan de hand van een thema. De PKN, NBG, TEAR geven boekjes uit met bezinningsmomenten in de voorbereiding op Pasen. Er zijn er ongetwijfeld nog wel meer.

 

Gemeenteavond

Nogmaals herinner ik u en jou aan de gemeenteavond die op donderdag 21 maart gehouden zal worden. Voor de pauze zijn er de standaard-agendapunten zoals het jaarverslag van de kerkenraad en het financiële verslag. Dat laatste wordt toegelicht door onze financiële man, Henk Tromp. We hopen om acht uur (20.00 uur) te beginnen en vanaf kwart voor acht (19.45 uur) is er thee of koffie.

Na de pauze hebben we een gastspreker. Er komt iemand van ”Jeugd met een opdracht” uit Hattem iets vertellen over hun organisatie.

 

Buma/Stemra

In de kerk hebben we veel – vaak meer dan we ons realiseren – te maken met dichters, schrijvers, sprekers, musici, componisten en wat dies meer zij. Denk maar aan wat er gebeurt tijdens de kerkdienst: we zingen liederen (tekst en muziek), projecteren liedteksten met een beamer en luisteren naar bijvoorbeeld een koor of een muziekband.

Het kopiëren van muziek en/of teksten voor de zondagse liturgie is aan auteursrechtelijke regels gebonden. Mogelijk was dit vroeger allemaal nog niet zo strak geregeld, maar ook hiervoor moeten we dus betalen. Dat geldt niet alleen voor gebruik van het Liedboek, maar ook Opwekking, Evangelische Liedbundel enzovoort zal aan de uitgevers en soms de auteurs toestemming moet worden gevraagd om liederen of teksten te mogen kopiëren. Aan die toestemming hangt vaak een prijskaartje.​​ Als kerkenraad hebben we ons hierop bezonnen. Natuurlijk zal er niet direct een controleur komen om te kijken of we wel betalen

aan Buma/Stemra (dat is de organisatie die het geld int). Maar als kerk mogen we dit niet clandestien doen, dus zonder ervoor te betalen. Als kerk moeten we juist het goede voorbeeld geven en zijn we dus per jaar een bedrag kwijt aan deze organisatie.

 

Een bredere bestemming voor ons kerkgebouw

Op de gemeenteavond van 3 december heb ik toegelicht wat het vervolgtraject is om te onderzoeken of een dorpshuisfunctie voor de kern Zuideinde tot de mogelijkheden behoort. Daarbij kunnen we niet over een nacht ijs gaan. Els Deenen zal ook dit traject begeleiden. Er zullen dit aanstaande halve jaar de volgende zaken onderzocht moeten worden:

 • Behoeftepeiling onder de inwoners van Zuideinde.
 • Verkennende gesprekken met mogelijk geïnteresseerde partijen die ons gebouw door de weeks eventueel willen gaan gebruiken.
 • Gesprekken met de gemeente Kampen over financiële ondersteuning en interesse om mee te doen met dit project.
 • Nadenken met architect/aannemer over de mogelijkheden van ons gebouw waarbij ook kostenraming aan de orde komt.
 • Fondsenwerving aanboren (nu spreken we van crowdfunding, want alles moet blijkbaar in het Engels tegenwoordig).
 • Nadenken over de organisatie en het programma door de weeks.

Binnenkort komt de werkgroep die dit verkennende onderzoek start onder leiding van Els Deenen bijeen.

Omdat we de werkgroep uit zoveel mogelijk verschillende vertegenwoordigers moet bestaan met een divers aanbod van kwaliteiten denken we aan de volgende personen:

 • Een vertegenwoordiger van de gemeente Kampen.
 • De wijkverbinder voor Kamperveen vanuit de gemeente: Gerard Wessels.
 • Twee vertegenwoordigers van Zuideinde (Streekbelang).
 • Een financieel deskundige (Henk Tromp).
 • Twee leden van de kerkenraad (Hans Fikse en ???)

Vanuit de kerkenraad wordt u en word jij op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

 

Biddag

Van oorsprong was biddag een dag, speciaal voor de boeren en de vissers, die aan het begin van een nieuw seizoen aan God een zegen vroegen voor hun werk. Vroeger lag veel agrarisch werk tijdens de winter stil en dan moest je het dus van de zomermaanden hebben.

Nu is biddag een dag voor alle mensen. En het woord zegt het al: er wordt speciale aandacht aan het bidden geschonken.

Wat is bidden ? Wij gebruiken dit woord altijd in onze verhouding tot God. In de omgang met elkaar spreken we van vragen of verzoeken. In feite is bidden dus vragen. Vragen aan God. Vragen om dingen die je nodig hebt. Je bidt om kracht voor je werk, je bidt om beterschap als je ziek bent en om blijdschap als je verdriet hebt. Je mag alles aan God zeggen wat je dwars zit.

Maar….. bidden is meer dan alleen vragen. Je kunt het ook gebruiken in de betekenis van: aanbidden. Dan ga je God prijzen om Zijn grootheid, om Zijn goedheid.

Er is ook nog een derde betekenis, nl. danken. Je gaat in je bidden God danken voor wat Hij je geeft. Voor de gezondheid die je hebt, voor het werk dat je mag doen, voor de liefde die je van iemand ondervindt.

Helaas is ons bidden vaak alleen maar vragen. Toch moeten we eraan wennen dat ons gebed deze drie dingen bevat: vragen, lofprijzen en danken.

Alleen zo wordt je gebed een echt gesprek met God.

Daarom staat er in de Bijbel: “Bid zonder ophouden”. Dat wil niet zeggen dat je onafgebroken moet bidden. Nee, er wordt mee bedoeld: regelmatig met God praten.

Je begrijpt, bidden is niet alleen iets voor biddag. Bidden doen we elke dag van ons leven.

Als je dat doet, zul je ontdekken hoeveel het gebed in je leven gaat betekenen. Blijf dus maar regelmatig bidden. Want zonder bidden red je het niet!

 

Kerkwijzer

Het voorbije jaar hebben we de eerste stappen gezet in de digitale wereld. Allereerst is onze website aangepast. Breng eens een bezoekje aan die website. Ook voor onze ‘eigen’ mensen is het goed om te zien hoe we ons als gemeente presenteren. Daarnaast zitten we op Facebook. Met name daar wordt veel gereageerd door mensen van buiten onze gemeente. Ook zo kunnen we zien dat onze gemeente ‘leeft’. Met name dankzij Conny wordt onze Facebookpagina wekelijks geactualiseerd. Sinds vorige week is er de website www.kerkwijzer.nl . Dat is een website waarop alle kerken van Nederland zich kunnen presenteren. Van alle kerken wordt een aantal standaard informatiepunten opgenomen zodat bezoekers ook kunnen vergelijken. De bedoeling van deze website is dat mensen die zoeken naar een kerk via deze website geholpen worden in het maken van hun keus.

Eigenlijk ‘moet’ er nog één ding bij om het af te maken en dat is een account op instagram. Steeds vaker wordt Facebook vooral door volwassenen bezocht (30-plussers), terwijl instagram meer jongeren trekt. Daar ontmoeten ze elkaar virtueel en daar zou ook onze kerkelijke gemeente nog een plekje moeten krijgen. Het is me niet meer gelukt om dat te realiseren, maar wie weet, komt dat nog eens.

 

Nieuwe leden

Toen ik zo’n anderhalf jaar geleden het nieuwe beleidsplan presenteerde met daarin de plannen om de kerk te verlevendigen heb ik aangegeven dat alle plannen (JdH-diensten, E-meetings) niet direct zouden betekenen dat zich nieuwe leden aanmeldden. Ook nu wordt me die vraag nog wel eens gesteld: “Je bent nu al een tijd bezig en er zijn nog steeds geen nieuwe leden bijgekomen.” Inderdaad, maar ik het er toen bij gezegd dat dit – als het al lukt – tijd nodig heeft. Laat mensen eerst maar eens incidenteel komen bij een JdH-dienst of bij een E-meeting. Misschien komen ze op den duur dan frequenter en wordt ook een aansluiten bij onze gemeente overwogen. Maar ik heb erbij gezegd dat we onze doelen niet te hoog moeten stellen. Onze kerk moet laagdrempelig zijn en mensen moeten zich er thuis voelen. Dat is een proces van jaren en niet iets wat binnen anderhalf jaar gerealiseerd is.

 

Jongeren maken het verschil

Ik heb er in mijn bijdragen voor de nieuwsbrief nooit een geheim van gemaakt dat jongeren er toe doen. Misschien komt dat ook wel door mijn werk waarbij ik veel met jongeren te maken had. Misschien denk je wel dat – nu ik stop – de bijdragen over de belangrijkheid van de jeugd (Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst) ook wel verdwijnen. Ik wil in ieder geval nog één keer van de gelegenheid gebruik maken om dit te benadrukken.

Als ik mijn Bijbel doorblader, hoeft het idealisme van de jeugd me eigenlijk niet eens te verbazen. Het zijn de jongeren die in hun tijd het verschil maken. Denk maar eens aan Jozef. Hij was 17 jaar oud toen hij door z’n broers verkocht werd aan handelaren die hem naar Egypte brachten. En denk ook aan Daniël. Toen hij naar Babel werd gebracht was hij pas 16. En denk ook aan Ester in Perzië, aan de jonge David die Goliath versloeg. En we weten allemaal wel dat Maria – toen ze hoorde dat ze een zoon zou krijgen – hooguit 15 of 16 jaar was. En de meeste discipelen die met Jezus meetrokken waren ook nog jong. Je zou ze de backpackers uit de Bijbel kunnen noemen. Ze trokken over grenzen heen om elders het Evangelie te verkondigen. De geschiedenis laat zien dat jongeren vaak de motor van een verandering zijn. Niet alleen in de Bijbeltijd, ook nu nog.

Maar…de hersenen van jongeren zijn nog niet volgroeid, waardoor ze vaak heel creatief kunnen zijn. En hun zintuigen staan wijd open en vergeet ook niet hun hartstocht. Toch kan een beetje coaching ook geen kwaad. Laten we eerlijk zijn: Jozef had misschien meer begeleiding moeten hebben toen hij op 15- of 16-jarige leeftijd aan de broers z’n dromen vertelde. En de jonge Ester had Mordechai nodig om te begrijpen wat er op het spel stond aan het hof van koning Ahasveros.

Een bekende filosoof (Søren Kierkegaard) stelde eens dat jongeren en ouderen elkaar nodig hebben. Het gerijpte inzicht van de volwassenen moet zich verenigen met het vuur van de jeugd. En ook in de Psalmen krijgen jongeren een podium. De dichter van Psalm 119 was ongetwijfeld nog jong. Hij schrijft in vers 99 en 100:  ‘Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters (….), ik heb meer inzicht dan ouderen (…..). Zijn de woorden van deze Psalmdichter een voorbeeld van jeugdige overmoed?  Of mist hij de wijsheid van ouderen waarop de eerder genoemde filosoof duidde?

Laten we jongeren een podium geven. Samen optrekken met jongeren – juist in de kerk – is je voortdurend verbazen en bijleren. Er is een aantal veranderingen in gang gezet. Maar daarmee is de kous niet af. Laten we alsjeblieft samen met jongeren in gesprek gaan en blijven. Om het hoofd boven water te kunnen houden, zullen er andere vormen van kerk-zijn moeten komen. Hoe die er precies uit moeten zien, weet ik niet. Maar er moet in ieder geval  ruimte zijn voor onderling gesprek. De ontmoeting is het allerbelangrijkste.

Bedieningspaneel

Aan de rechterkant van het Orgel komt een tafelblad waarop de apparatuur voor geluid en het beameren een plaats krijgt. Nu gebeurt dat op een tafel in de hoek achter in de kerk. Maar die tafel belemmert de doorgang en er is onvoldoende ruimte. Voor het regelen van geluid en beeld zijn twee personen nodig om alles naar behoren te kunnen regelen. Het betekent dat achter de tafel plaats genomen wordt door Hans (en Jorick?). Bovendien zal over het tafelblad een scherm komen waardoor de apparatuur veilig kan worden geplaatst. Hans zal hiervoor ongetwijfeld iets moois kunnen bedenken.

 

 

Gelezen

Ga eens luisteren:  Maar als dit nu eens geen vrijbrief is maar een gebod? Dat we meer moeten onderzoeken dan ons eigen gelijk. Dat we buiten onze informatiecomfortzone moeten stappen en een onderzoekend karakter moeten aannemen? Boeken en artikelen lezen, podcasts luisteren, conferenties bezoeken waarbij we ons ongemakkelijk voelen, omdat ze niet meteen passen bij ons eigen geloof. Luisteren naar christenen die anders denken. Of het nu gaat over het werk van de Heilige Geest, over de uitverkiezing of over de vrouw in het ambt. Niet om het altijd met elkaar eens te zijn, de ander unaniem gelijk te geven, maar om te luisteren in plaats van te praten, te wegen in plaats van te oordelen, te veranderen in plaats van stil te staan. Te beginnen in je eigen kerk. Volkomen logisch.

 

Het is genoeg

Dat was de titel boven een preek die we onlangs mochten horen. Het ging over Mozes die het Beloofde Land niet in mocht. Maar het was niet alleen voor Mozes genoeg. Ook voor mezelf was dat het geval. Graag had ik mijn periode als kerkenraadslid vol gemaakt, maar het ging anders dan gedacht en gehoopt. In de brief die ik naar jullie stuurde heb ik het waarom van deze beslissing al toegelicht. Met pijn in m’n hart schrijf ik dan ook deze laatste zinnen op. Hoewel geen Kampervener, ging de kerk me aan het hart. Met toewijding heb ik geprobeerd bij te dragen aan het wel en wee van onze kerkelijke gemeente. Op dit moment stoppen is dan ook niet vanzelfsprekend, maar het kan niet anders. Dank voor alle steun en begrip die ik van jullie mocht ondervinden. De woorden van gezang 416 zijn een prachtige afsluiting van al mijn bijdragen voor de nieuwsbrief:

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Henk Zwart

 

Zingend naar de zondag:

Ter info: zaterdag 2 maart, 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Kamperveen

 

Johannes de Heer zing in:

Na een geslaagde eerste sing in is er weer een nieuwe sing in gepland en wel op vrijdag 29 maart 2019.

Lever gerust van te voren weer briefjes met liederen in en nodig opnieuw mensen uit zodat we er samen weer een gezellige avond van kunnen maken.

 

Inzameling voor de Voedselbank:

Met Biddag, woensdag 13 maart en  op zondag 17 maart, zal er weer een inzameling zijn voor de voedselbank. Deze keer is er vraag naar limonadesiroop, wasmiddel en  afwasmiddel.

De actie wordt weer van harte aanbevolen want er blijken nog steeds heel veel gezinnen te zijn die hulp nodig hebben.

 

groet,  Julia

 

E-meeting:

Nu Henk Zwart gestopt is met het vrijwilligerswerk willen we als e-meeting team graag een oproep plaatsen. Henk deed ontzettend veel regelwerk achter de schermen en dat nemen Hans en ik (Conny) nu op ons. Maar dan blijven er nog wel het één en ander aan taken over die gedaan moeten worden. Dus onze vraag: ‘is er iemand of zijn er meerdere personen die ons bij de e-meetingen willen helpen. Het gaat om dingen als: het aankondigen van de heilige chaos, een keer een gebed doen, het ontvangen van mensen, het inschenken en klaar zetten van de koffiekannen en voor de dienst nog een keer vullen, het klaar zetten van de spullen voor de dienst (proberen we op de zaterdag te doen) en het opruimen achteraf.

Wil je ons hierbij helpen, laat het dan even weten…

 

Groeten Hans en Conny

 

Roemenië Project:

We hopen in september weer met een volle vrachtwagen naar Pacureni te kunnen afreizen. Helaas lijkt de inzameling van meubels dit jaar nog wat tegen te vallen.

Meubels, bankstellen e.d. kunnen naar de fam. Kloek gebracht worden: adres Hogeweg 20 te Kamperveen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Ep Kragt.  In overleg kunnen grote spullen ook opgehaald worden, dus laat het ons weten!  Kleding, schoenen, dekens en matrassen kunnen naar de schuur van Peter en Neeltje van der Steege gebracht worden. Met name goede schoenen zijn schaars in Roemenië, dus erg gewild bij de bewoners.

De inzameling van oud ijzer zal plaats vinden op 20 april op Kampereiland én bij de Veenhof in Kamperveen. Van harte bij u aanbevolen!

 

Indonesië project:

Door jullie hulp hebben we in januari 2019 zelf ter plekke, onderstaande dingen kunnen kopen/regelen, ten behoeve van de 45 kinderen van de panti “Cipta Pahlawan” in Makassar – Indonesië :

 • 3 kinder horloge’s
 • Studiegeld universiteit
 • Zwemmen met 45 kinderen
 • Div. nieuwe schoenen
 • Div. malen fruit voor allemaal
 • Div. kip maaltijden met 10 kippen per maaltijd
 • 5 vrachtwagen ladingen zand om beton te maken
 • 150 dozen vloertegels voor keuken en eetkamer
 • Gasstel
 • 10 wastafels + spiegel + kraan
 • 10 rvs wasbak + kraan
 • 2 dubb. rvs spoelbakken + kraan afvoeren enz.
 • 20 douche gordijnen + badmat
 • Complete keukenuitrusting, bestek, pannen, gasrijstcooker, heel veel plastic bakken, vuilnisbakken, matten, bezems, dweilen, veger blik, borden, bekers, enz.  (€ 800,00)
 • Div. memory stick + a4 papier voor studenten
 • Gebr.mobieltje + beltegoed voor moeder ver weg om af en toe te kunnen video-chatten met haar 2 kinderen op de panti
 • Electr.cirkelzaag + gereedschap
 • Div. schoolkleding/uniform
 • Div. kleding + ondergoed + badhanddoeken
 • kleding + speelgoed + rijst voor gezin blinde man
 • Reisgeld v. kinderen naar huis in de vakantie
 • div. schoonmaakmiddelen
 • tandarts kosten
 • veel creatief materiaal + 50 bingo cadeau’s
 • medicijnen + luiers oma Lies 85 jaar
 • huur kosthuis, bed en matras en tafel met stoel v. studente die net is afgestudeerd in Engelse taal
 • gebruikte laptop repareren voor studente
 • bijdrage voor nieuw dak van keuken/eetkamer gebouw,  1000 euro
 • ALLES BIJ ELKAAR 4000 EURO                                                                                                                           

“als je zorgt voor arme mensen, ben je goed voor de Heer. Hij zal je daarvoor belonen” (spr.19:17)

Een indrukwekkende lijst en totaalbedrag, waarvoor leiding en kinderen heel dankbaar zijn en zich rijk gezegend voelen en  waarvoor we jullie heel heel hartelijk willen bedanken.

De “INDO” hulp is kleinschalig maar zeer doeltreffend. Elke sponsoreuro wordt 100% geïnvesteerd in het doel waarvoor jullie hebben gegeven. Mede daardoor is er inmiddels een nieuwbouw-panti verrezen, een prachtig gebouw waaraan “INDO” veel aan heeft bijgedragen, sterker nog het was er niet geweest zonder “INDO” hulp, dus jullie sponsoring. Aan de binnenkant heel eenvoudig, maar een grote verbetering qua leefomstandigheden voor de kinderen, zeker qua sanitaire voorzieningen. In de maand juni vindt de grote verhuizing plaats. Daarom zetten we ons nu in voor:  20 nieuwe matrassen ( a 25 euro) – 10 tafels (a 30 euro) – 30 zitbankjes (a 12 euro) – bestrating voor- zijkant van het gebouw. ( a 600 euro) – hardboardplafond alle kamers 1200m2=430 platen a 2,50 =E. 1075   Reden genoeg om volop door te gaan met “ INDO “ acties. Bij voorbaat bedankt namens leiding en kinderen, voor jullie meeleven en financiële hulp!!

Heel graag nodigen we jullie uit om naar onze jaarlijkse “INDO” presentatie te komen op donderdagavond 28 maart 2019……aanvang 19:30 uur. Via beeld, geluid en onze verhalen laten we zien wat er allemaal met

het sponsorgeld is aangeschaft en gerealiseerd het afgelopen jaar op de panti in Makassar – Indonesië.

Vanaf 19:00 staat de koffie klaar in het kleine kerkje in Kamperveen, aan het Zuideinde West 12 .

Ook is er verkoop van prachtige schorten en houten decoratie materiaal.

HARTELIJK WELKOM !!

 

Uit de kroniek van Eibergen

In het plaatselijke krantje over de geschiedenis van Eibergen is een artikel geplaatst over meubel-en stoelenfabriek Groot Landeweer.  Voor zover ik kan nagaan bestaat dit bedrijf niet meer, maar jarenlang schijnt er veel vraag geweest te zijn naar goedkope stoelen en daaraan voldeed dit bedrijf. Een van de stoelen die met duizenden gefabriceerd zijn, is de zogenaamde Evelinastoel. Een stevige stoel met een beuken zitting en in diverse kleuren leverbaar. Behalve de vriendelijke prijs is ook het feit dat de stoel tientallen jaren meegaat een pluspunt. En dan lezen we “Het interieur van de Gereformeerde kerk in Kamperveen bestaat nog altijd uit Evelinastoelen.” In de jaren zeventig van de vorige eeuw komt er toenemende concurrentie uit lagelonenlanden. De productie loopt terug en in 1982 wordt het faillissement uitgesproken. Het bedrijf uit Eibergen bood aan honderden mensen uit deze regio werk en mensen uit Eibergen kijken dan ook met weemoed terug naar deze tijd. Maar goed, onze kerk schijnt een van de weinige plaatsen te zijn waar de stoelen van deze fabrikant nog steeds gebruikt worden.

Het bijschrift bij deze foto luidt: “In de Gereformeerde kerk te Kamperveen staan nog altijd Groot-Landeweerstoelen, het stapelbare model Evelina.”

Henk Zwart

 

Alzheimer trefpunt:

Op maandag 4 maart  wordt in Kampen weer een avond gehouden van het Alzheimer Trefpunt. Thema van deze avond is ‘Dan wappert mijn hart naar je toe’, liefde in tijden van Alzheimer. Spreker is Janneke Harmsen-de Boer. Dick, de man van Janneke, is 65 als de eerste verschijnselen van dementie zich bij hem openbaren. Het dagboek dat Janneke tijdens zijn ziekte bijhoudt, gaat over zijn ziekte, maar ook over haarzelf en wat zij als partner kwijt is. ‘Dan wappert mijn hart naar je toe’ is een ontroerend, geestig en openhartig document. Het verhaal geeft een uniek inzicht in het verloop van de ziekte, maar ook in de gevolgen van de ziekte voor partner, familie en vrienden.

 

Deze avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland. De avond wordt gehouden in restaurant ‘Ma Greet, Burgwal 45 in Kampen (in Woonzorgcentrum Margaretha). De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De entree en koffie/thee zijn gratis. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

 

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 038 4691500, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.

 

Flyer volgende E-meeting

 

N.B.: Nogmaals willen we erop wijzen dat vanwege de privacywetgeving alle persoonlijke gebeurtenissen en zaken uit de mededelingen van de kerkenraad zijn verwijderd.